แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครสวรรค์

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

 

แผนกเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ฯ

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลนครราชสีมา

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุดรธานี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลอุบลราชธานี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลราชบุรี

 

แผนกเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี

 

ศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาคาทอลิกฯ

 

องค์กรพลศีล

 

องค์กรพลมารีเยาวชน

 

องค์กร S.Y.M

 

องค์กร Y.C.S

 

ชมรมนักบวชหญิง

 

องค์กรโฟโคราเล

 

องค์กรกองหน้าร่าเริง

 

Jusus Youth Movement

 

 

สวัสดีครับ เพื่อน ๆ เยาวชนที่รัก..
C-box เป็นอีกช่องทางในการพูดคุยกัน
หรือแจ้งข่าวสารแบบเร่้งด่วน
เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ
เขียนชื่อ-ข้อความ + กด ENTER ได้เลย
และสามารถเลื่อน ลงมาดู
ข้อความสนทนาเก่า ๆ ได้ครับ
ขอให้มีความสุขกับการพบปะกัน
ในพื้นที่เล็ก ๆ นะครับ
(ปล.ขอความกรุณาใช้ข้อความสุภาพนะครับ

 

น้อง ๆ เยาวชน
ที่อยากพูดคุยกับลุงริศ เชิญทางนี้ค่ะ

 

 

เพื่อนความคิด ชีวิตคริสตชน

 

คำสอนดีดี.คอม

 

เกล็ดเล็ก เกล็ดน้อย...

 

ห้องเอกสาร

 

บำรุงศรัทธา

 

บทสวดของฉัน

 

บทเพลงคริสตชน

 

บ้านใส่ใจ

 

ทีวีบูรพา

 

ยุวธรรมทูต

 

ลิงค์คาทอลิก

 

World Youth Day 2016

 

POPE Report

 

Holy Pictures

 

 

 


  “ความพยายามในด้านการอภิบาลทั้งสิ้นของเรา มีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้สัตบุรุษมีส่วนมากขึ้น ในพระชนม์ชีพ
  ของพระคริสตเจ้านับเป็นมหาสมบัติซึ่งท่านมีส่วนแบ่งปันให้กับผู้ที่จะรับฟังท่านด้วยใจอิสระและการเป็นสักขี
  พยานของท่าน คำสอนของท่านและการประกาศความเชื่อของท่าน มหาสมบัตินี้จะต้องปรากาศด้วยพลังหนุน
  พิเศษให้แก่เยาวชนในพระศาสนจักร พวกเขาคือพวกที่ถูกปัญหาของโลกปัจจุบันจู่โจมมากที่สุด พวกเขานั้น
  เองที่ต้องการพระหรรษทานพิเศษจากพระคริสตเจ้าที่จะต้องต่อสู้เยี่ยงคริสตชนกับการประจญล่อลวงและบาป
  ในองค์พระคริสตเจ้า บรรดาเยาวชนจะได้รับคำตอบสำหรับปัญหาที่ลึกซึ้งเป็นฐานของการตัดสินใจต่าง ๆ ของ
  คริสตชนพวกเขาต้องการการสนับสนุนของพระสังฆราชของเขาเพียงใด พร้อมกับการสนับสนุนของพระสงฆ์
  ของพวกด้วย เพื่อเขาจะได้พัฒนาและหมั่นเพียรในกระแสเรียกคริสตชนของเขา”
   

  (ตอนหนึ่งของพระดำรัสของสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2
  แก่บรรดาพระสังฆราช ในโอกาสเสด็จเยือนประเทศไทย เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2527)
   

  ประวัติความเป็นมาของสภาเยาวชนฯ
  (แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเืพื่อคริสตชน ฆราวาส)

           สภาเยาวชนฯ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2520 ซึ่งอยู่ในช่วงวิกฤตการณ์ทางการเมือง
  ที่รุนแรงสมัยหนึ่ง ของประวัติศาสตร์ไทย คือการปฏิรูปการปกครอง อันนำโดยพลเรือเอกสงัด ชลออยู่ จัดการยึด
  อำนาจจากรััฐบาลเสนีย์ ปราโมท เพราะเหตุวุ่นวายของความขัดแย้งระหว่างขบวนการนักศึกษา และรัฐบาล
  ในวันที่ 6 ตุลาคม 2519 นับว่าเป็นเรื่องที่แปลกที่สภาเยาวชนฯ ได้ก่อตั้งขึ้นมาในช่วงเวลาดังกล่าว เพราะใน
  ช่วงนั้นรัฐบาลไม่อนุญาตให้มีการจัดตั้งกลุ่มชมรมหรือองค์การขึ้นมา มากไปกว่านั้นได้ประกาศสั่งยุบองค์การ
  และห้ามชุมนุม ที่ส่อเจตนาทางการเมืองมากกว่า 5 คน ซึ่งถ้าว่ากันโดยรูปการณ์แล้ว สภาเยาวชนฯ ก็น่าจะอยู่
  ในข่ายสงสัยของทางรัฐบาล ในขณะนั้นด้วย อย่างไรก็ดี สภาเยาวชนฯ ก็ได้ประกาศก่อตั้งขึ้น โดยอยู่ในอาณัติ
  ของสภาสังฆราชแห่งประเทศไทย

  ประวัติโดยสังเขปของสภาเยาวชน (แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส) 
   

  ลักษณะทั่วไป และ ที่ตั้ง สำนักงานแผนกเยาวชนในปัจจุบัน  
     แผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
     สำนักเลขาธิการ 122/11 ซ.นาคสุวรรณ ถ.นนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
     โทร.02-681-3900 ต่อ 1504-5 โทรสาร 02-681-5369-70
     E-mail: cyctforever@hotmail.com, cyctforever@gmail.com, youth@cbct.net
     Website: http://youth.cbct.net
   

  วิสัยทัศน์  
  เด็กและเยาวชนลูกพระเจ้า รวมพลังเป็นหนึ่งเดียว
  พัฒนาชีวิต ติดตามพระเยซูคริสต์ ร่วมสร้างพระอาณาจักรในสังคม
   

  พันธกิจ  
  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน มุ่งฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตเด็กและเยาวชนตาม
  กระแสเรียกของตน ให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้น อาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์ อุทิศตนรักและรับใช้
  เพื่อนมนุษย์ทุกคนโดย เฉพาะผู้ยากไร้ มีชีวิตเป็นประจักษ์พยาน เรียนรู้และแบ่งปันคุณค่าพระอาณาจักร
  ในสถานการณ์โลกปัจจุบัน เสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น สร้างปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
  อย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
   

  หลักการ
  1.มุ่งส่งเสริมคุณค่าชีวิตและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ โดยเฉพาะของเด็กและเยาวชน ผู้เป็นภาพลักษณ์และ
  เป็นลูกของพระเจ้า ถึงแม้ได้รับผลกระทบจากบาป แต่ได้รับการไถ่กู้จากพระเยซูคริสต์ พร้อมทั้งปลุกจิตสำนึก
  เด็กและเยาวชนให้ค้นพบพระพรและกระแสเรียกของตนที่พระเจ้าประทานให้ และตัดสินใจเลือกดำเนินชีวิต
  ตามคุณค่าพระอาณาจักร (ศอ. 13, 33, 34)

  2.มุ่งสนับสนุนให้งานอภิบาลเด็กและเยาวชน เป็นของเด็กและเยาวชน เพื่อเด็กและเยาวชน และ โดยเด็ก
  และเยาวชน ด้วยการเปิดโอกาสให้เด็กและเยาวชนมีบทบาทสำคัญ มีบรรดาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงาน
  ร่วมในกระบวนการการวางแผนงานการติดตามและการประเมินผลด้วย ตามหลักที่ว่า “พระศาสนจักร
  ปรารถนาให้เด็กและเยาวชนเป็นผู้แพร่ธรรมกับเด็กและเยาวชนด้วยกันเอง เพื่อพวกเขาจะประกาศข่าวดี
  โดยอาศัยภาษาของพวกเขา” (A.A. 12) (ศอ. 47)

  3.มุ่งสร้างพื้นฐานบนคุณค่าพระวรสารและคำสอนพระศาสนจักร พร้อมทั้งได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยพระวาจาและ
  ศีลศักดิ์สิทธิ์ โดยมุ่งเน้นให้เกิดดุลยภาพในทุกมิติของชีวิต รู้จักเคารพวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น
  ร่วมมือและเสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น อุทิศตนรักและรับใช้เพื่อนมนุษย์ โดยเฉพาะผู้ยากไร้
  มีปฏิสัมพันธ์กับธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อมในฐานะที่เป็นสิ่งสร้างของพระเจ้า  (ศอ. 21, 22, 29, 41)

  ตราสัญลักษณ์ และความหมาย  
  กางเขน - คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ทำพันธกิจเืพื่อมุ่งฟื้นฟูและส่งเสริมชีวิตเด็ก
  และเยาวชน ตามกระแสเรียกของตนให้ใกล้ชิดพระเยซูคริสต์มากขึ้น อาศัยพระวาจาและศีลศักดิ์สิทธิ์

  มือสองข้าง - คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ทำภารกิจด้วยสองมือ เืพื่อให้ชีวิตเป็นประจักษ์
  พยาน เรียนรู้และแบ่งปัน คุณค่าพระอาณาจักรในสถานการณ์โลกปัจจุบัน ปฏิสัมพันธ์ฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น
  และธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมอย่างสอดคล้องกลมกลืนกับวัฒนธรรมท้องถิ่น

  หัวใจ - คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชน แผนกเยาวชน ทำภารกิจด้วยความรัก โดยอุทิศตนและรับใช้
  เพื่อนมนุษย์ทุกคน โดยเฉพาะเยาวชนผู้ยากไร้และด้วยโอกาส

  พื้นวงกลมสีส้ม - สีส้ม เป็นสีของเยาวชน ที่แสดงถึงความหวัง พลัง และแรงบันดาลใจที่ดี

  แนวทางการอภิบาลเด็กและเยาวชน คริสตศักราช 2011-2015  
  1)การพัฒนาความสนิทสัมพันธ์และความเชื่อในพระเยซูคริสตเจ้า โดยอาศัยพระวาจา ศีลศักดิ์สิทธิ์
  การเรียนคริสตศาสนธรรม และการอธิษฐานภาวนา

  2)การให้คุณค่าและความหมายแห่งความรัก การเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพศ ครอบครัวและการแต่งงาน

  3)การศึกษาแบบบูรณาการเพื่อให้ความเชื่อและการดำเนินชีวิตสอดคล้องกัน ปฏิบัติพันธกิจแห่งรักและ
  รับใช้สังคมโลก และการดูแลสิ่งแวดล้อม

  4)การเสริมสร้างความรู้เพื่อให้เท่าทันและสามารถใช้เทคโนโลยีและการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ตามแนวทาง
  คริสตชน 

  5)การค้นพบ การตอบสนอง การอุทิศตนต่อกระแสเรียกการเป็นฆราวาส พระสงฆ์และนักบวช ด้วยจิตตารมณ์
  คริสตชน

  6)การประกาศและแบ่งปันข่าวดี การดำเนินงาน คริสตศาสนจักรสัมพันธ์ ศาสนสัมพันธ์ และการร่วมกิจกรรม           สร้างสรรค์กับผู้มีความเชื่อและวัฒนธรรมอื่น

  7)การสร้างและพัฒนาผู้อภิบาลและผู้ร่วมงานอภิบาล

  8)การเสริมสร้างทักษะในการสร้างสันติ ลดความขัดแย้งและความรุนแรง ในครอบครัว ชุมชน และสังคม

  9)การทำงานแบบประสานสัมพันธ์และแบบเครือข่ายภายในสภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ และองค์กรที่ทำงานกับ        เด็กและเยาวชน