สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2022 “พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทาง” (ลก 1:39)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2021 “จงลุกขึ้นเถิด เราแสดงตนแก่เจ้า เพื่อแต่งตั้งให้เจ้าเป็นผู้รับใช้ของเรา” (กจ 26:16)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลก ปี 2020 “หนุ่มเอ๋ย เราบอกเจ้าว่า จงลุกขึ้นเถิด” (ลก.7:14)  

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2019 “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1:38)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2018 “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน” (ลก. 1: 30) 

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2017 “พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า” (ลก. 1: 49)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2016 “ผู้มีใจเมตตาย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (มธ. 5: 7)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2015 “ผู้มีใจบริสุทธิ์ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า” (มธ 5.8)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2014 “ผู้มีใจยากจนย่อมเป็นสุข” (เทียบ มธ.28:19)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2013 “จงไปสั่งสอนนานาชาิติให้มาเป็นศิษย์ของเรา” (เทียบ มธ.28:19)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2012 “จงชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าทุกเวลาเถิด” (ฟป 4.4)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2011 “จงหยั่งรากลึกลงในพระองค์ และเสริมสร้างขึ้นในพระองค์ จงมีความเชื่ออย่างมั่นคง” (คส 2.7)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2010 “พระอาจารย์ผุ้ทรงความดี ข้าพเจ้าต้องทำอะไรเืื่พื่อจะได้ชีวิตนิรันดร” (มก.10:17-22)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2009 “เราได้มอบความหวังไว้ในพระเจ้าผู้ทรงชีวิต” (1ทธ.4:10)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2008 “พระจิตเจ้าจะเสด็จลงมาเหนือท่าน ท่านจะรับพลังเืพื่อจะเป็นพยาน” (กจ.1:8-9)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2007 “เรารักท่านทั้งหลายอย่างไร ท่านก็จงรักกันอย่างนั้นเถิด” (ยน.13:34)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2006 “พระวาจาของพระองค์ คือตะเกียงส่ิงทางเท้า และเ็ป็นแสงสว่างนำทางให้” (ยน.13:34)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2005 “เรามาเพื่อนมัสการพระองค์” (มธ.2:2)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2004 “พวกเราอยากเห็นพระเยซู” (ยน.12:21)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2003 “นี่คือ...แม่ของท่าน” (ยน.19:27)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2002 “ท่านเป็นเกลือของโลก ท่านเป็นแสงสว่างส่องโลก” มธ.5:13-14)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2001 “ถ้าผู้ใดอยากติดตามเรา ก็จงเลิกนึกถึงตนเอง แบกไม้กางเขนของตนและตามเรามา”   (ลก.9:23)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 2000 “พระวจนะทรงรับสภาพเนื้อหนัง และสถิตอยู่ท่ามกลางเรา” (ยน.1:14)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1999 “พระบิดาทรงรักท่าน” (เทียบ ยน.16:27)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1998 “พระจิตเจ้าจะสอนท่านทุกสิ่ง” (เทียบ ยน.14:26)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1997 “พระอาจารย์ ท่านพักอยู่ที่ใด จงมาดูเอาเถิด” (ยน.1:38-39)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1996 “พวกเราจะไปหาใครเล่า พระองค์มีพระวาจาแ่ห่งชีวิตนิรันดร์ (ยน.6:68)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1995 “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉัีนนั้น” (ยน.20:21)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1994 “พระบิดาทรงส่งเรามาฉันใด เราก็ส่งท่านไปฉัีนนั้น” (ยน.20:21)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1993 “เรามา เืพื่อให้ท่านมีชีวิต และมีชีวิตอยางสมบูรณ์” (ยน.10:10)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1992 “ท่านทั้งหลายจงออกไปทั่วโลก ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์ทั้งปวง” (มก.16:15)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1991 “ท่านได้รับจิตตารมณ์แห่งการเป็นบุตร” (รม.8:15)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1990 “เราเป็นเถาองุ่น ท่านทั้งหลายเป็นกิ่งก้าน” (ยน.15:5)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1989 “เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต” (ยน.20:21)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1988 “เขาบอกให้ท่านทำอะไร ก็จงทำเถิด” (ยน.2:5)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1987 “เราเองก็ได้รู้ และวางความเชื่อของเราในความรักที่พระเจ้ามีต่อเราเอง” (1ยน.4:16)

สาส์นพระสันตะปาปาถึงเยาวชนโลกปี 1985 “จงเตรียมพร้อมที่จะปกป้องตนเองอยู่เสมอ จากคนที่เรียกร้องให้ท่านอธิบายความหวังซึ่งอยู่ในตัวท่าน” (1ปต.8:15)