อุดมศานต์รายเดือน ปี 2018

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2018  

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2018 อักแนส นันทชพร หนูศิริ สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2018  นางสาวณัฐวรา แก้วลือชัย สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2018 ยอแซฟ พีระพัฒน์ สิงห์สา สังฆมณพลนครสวรรค์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2018   อันนา สุชาดา จิตรบรรจง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2018 กาทารีนา เยาวภา จันขุนทด สังฆมณฑลนครราชสีมา / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2018  โนเอลลา กวินทรา พาระบุตร สังฆมณฑลอุบลราชธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2018 มารีอา ณัฐชยา พจน์พิริยะ สังฆมณฑลจันทบุรี /