อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2020

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2020   มาการิตา จันทิมา แข็งกิจ เยาวชนวัดนักบุญยอห์น บอสโก สังฆมณฑลราชบุรีต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2020   นางสาวชนิษฐา จิตใจเลิศงาม เยาวชนวัดนักบุญเปโตรและเปาโล บ้านห้วยโปงลาต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2020    ลูซีอา ขวัญสุดา อรุณสิริปรีดา เยาวชนวัดนักบุญเปโตร เบตง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2020   อันดรูว์ สิทธิพงษ์ พันธุโสภณ ผู้ประสานงานเยาวชน แผนกเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรีต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2020   มารีอา ลัคณทิน กันยามา เยาวชนวัดอัครเทวดาราฟาแอล บ้านมุ่งไหม สังฆมณฑลอุบลราชธานี  / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2020 ลูซีอา สุวัจจี รัชตะกมลชาติ เยาวชนสังฆมณฑลนครสวรรค์  / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2020  มีคาแอล ณัฐนนท์ สุขจร ผู้ประสานงานเยาวชน ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยฯ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2020   โทมัส อไควนัส ธนภัทร แสงวงศ์ ผู้แทนเยาวชนไทยเข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2020  นางสาวอภิญญา หิรัญญะเวช (ธัญ) ผู้นำเยาวชน จากอัครสังฆมณพลกรุงเทพฯต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2020    นางสาวมณฑิรา ฮกเจริญ ผู้ประสานงานเยาวชน สังมณฑลอุดรธานี  / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2020  เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู สุสันนา กิจโดมกุล เยาวชนจากคณะโฟโคลาเร / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2020  เยนอเวฟา เกศณี ไทยสนธิ สัตบุรุษวัดแม่พระมหาทุกข์ ท่าม่วง   /   ต่อหน้า 2

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2019

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2019 มารีอา กฤติยา อุตสาหะ ผู้ประสานงานเยาวชน สมณองค์กรสนับสนุนงานแพร่ธรรมในปะเทศไทย (PMS)   / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2019 สมณลิขิตเตือนใจ พระคริสตเจ้าทรงพระชนม์ CHRISTUS VIVITต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2019  เทเรซาแห่งพระกุมารเยซู สุสันนา กิจโดมกุล เยาวชนวัดแม่พระมหาการุณย์ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 2 / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2019   แคทเทอลิน ขวัญชนก ถิรคุปต์ เยาวชนวัดแม่พระประจักษ์เมืองลูรด์ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2019 มารีอา ทิพย์มาพร  สอนประสาท เยาวชนเขต 2 กรุงเทพฯต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2019 พรชนก ยงบรรทม เยาวชนอัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง /  ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2019  โทมัส เอกพันธ์ พิทักษ์วงษ์ ผู้ประสานงานเยาวชน เขตศาสนปกครองกรุงเทพฯต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2019 เทเรซา นงนุช เชอกอง กลุ่มนิสิตนักศึกษาคาทอลิกภาคเหนือ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2019  เซบาสเตียน สมยศ มาเยอะ สังฆมณฑลเชียงราย / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2019  อากาทา ระวิวรรณ กิจฉลอง วัดนักบุญเปโตร สามพราน / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2019 ยอแซฟ เกษมสันต์ บุดดา สังฆมณฑลอุดรธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2019  แคทเธอริน ว่องไว ผู้แทนเยาวชน จากคณะเซนต์ปอล เดอชาร์ต / ต่อหน้า 2

 

อุดมศานต์รายเดือน ปี คอลัมภ์เยาวชนของเรา 2018

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2018 เชชีลีอา อุษา ศรีเกษม สัตบุรุษวัดแม่พระสงเคราะห์ บางบัวทอง / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2018 อักแนส นันทชพร หนูศิริ สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2018  นางสาวณัฐวรา แก้วลือชัย สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2018 ยอแซฟ พีระพัฒน์ สิงห์สา สังฆมณพลนครสวรรค์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2018   อันนา สุชาดา จิตรบรรจง สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2018 กาทารีนา เยาวภา จันขุนทด สังฆมณฑลนครราชสีมา / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2018  โนเอลลา กวินทรา พาระบุตร สังฆมณฑลอุบลราชธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2018 มารีอา ณัฐชยา พจน์พิริยะ สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2018  กาทารีนา กนกวรรรณ ก๊กเครือ สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2018  ยอแซฟ นัทแควง โฮ (วิน) / อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2018 เทเรซา จินตนา ประลองผล สังฆมณฑลเชียงใหม่ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2018  นางสาวฐิติรัตน์  ดีโท  อัครสังฆมณฑลท่าแร่ - หนองแสง / ต่อหน้า 2

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2017

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2017     เทเรซา อารียา พงษ์พิศ สังฆมณฑลอุดรธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2017     เทเรซา รัศมี ชาติเพียร สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2017    ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์ ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทย / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2017   มีคาแอล กนต์ธีร์ ช่วยศรีนวล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2017   มารีอา อัจจิมา สุขอุบล สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2017   นางสาวชนิดาภา จันทร์เพ็งเพ็ญ สังกัดวัดแม่พระปฏิสนธินิรมล / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2017    นางสาวกมลวรรณ ภาดี สังฆมณฑลอุบลราชธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2017 เชชีลีอา กันตนา โพธิทน  สังฆมณฑลนครสวรรค์ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2017  อักแนส ธัญวลัย แซ่ตัน สังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2017    เทเรซา รัตตะวัน หอมจันทร์ สังฆมณฑลอุบลราชธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2017    มาเรีย เอาซีเลีย ถาณิชา วริศสิทธกุล อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2017  นายกรวีร์ วิลาลัย สังฆมณฑลนครสวรรค์ / ต่อหน้า 2

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2016

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2016 ชนัญชิดา พลชัย อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2016 ภัทริกา ถาวรรัตน์ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ สังฆมณฑลสุราษฏร์ธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2016    อภิญญา หิรัญญะเวช องค์กรนักบวชหญิง คณะภคินีเซนต์ปอล เดอ ชาร์ตร / ต่อหน้า 2 

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2016     เดชวิทย์ เบียงแล ผู้นำเยาวชนจากองค์กรโฟโคลาเร / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2016     นาวสาวสุพัตรา ศิริยังวัฒนา (แพร) เยาวชนจากองค์กร SYM

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2016   กาทารีนา ธนพร เซี่ยงเห็น ผู้แทนเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2016    ธัญนพ สิริสว่างกุล ผู้แทนเยาวชนสังฆมณฑลเชียงใหม่ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2016   กนกพร มีนานนท์ เยาวชนวัดพระแม่มหาการุณย์ นนทบุรี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2016  นายเดชวิทย์ เบียงแล (พลับ) เยาวชนโฟโคราเล / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2016  นางสาวชนิดาภา จันทร์เพ็งเพ็ญ (แพรว) สังกัดสังฆมณฑลอุบลราชธานี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2016  นางสาวกรรณิการ์ สิงห์หลง เยาวชนวัดอัครเทวดาคาเบรียล เพชรบูรณ์ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2016  เทเรซาแห่งอาลีลา พัชรี กายแก้ว วัดพระหฤทัย บ้านทัพไทย อุบลราชธานี

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2015

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2015   ยอแซฟ กายสิทธิ์ โพธิ์ศรี เยาวชนวัดนักบุญเบเนดิกต์ เขาฉกรรจ์ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2015 อันนา ศิริพร จิรกิตติไพศาล ประธานเยาวชนวัดและแขวงศรีราชา / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2015  เปาโล ประชา ปาละกะวงศ์ ณ อยุธยา  เยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2015 ไชยวัฒน์ ออเปะ ผู้ประสานงานเยาวบนสังฆมณฑลเชียงใหม่ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2015   เยาวภา จันขุนทด  ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2015 เทเรซา หฤทัย สว่างงาม เยาวชนวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ พนม / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2015  ยุทธชัย เงินหล้า ผุ้ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2015 ยอห์นอัครสาวก อิทธิ ทรงเสี่ยงชัย ประธานผู้ประัสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2015  ประสบการณ์เข้าเงียบแบบเทเซ่ ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2015  เปาโล ณัฐวุฒิ  จันทกาญจน์  เยาวชนสังฆมณฑลอุบลราชธานี  / ต่อหน้า 2

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2015  แคทรีน สุภธิดา  วาปีเน เยาวชนสังฆมณฑลนครราชสีมา

 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2015  หลุยส์ ธัญนันท์  พลศรี ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกแห่งประเทศไทยต่อหน้า 2

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2014

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2014   ฟรังซิสเซเวียร์  ยศธร คล้ายเพชร

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2014

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2014 ชนิกานต์  วงศ์ศรีศาสตร์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2014 มารีอา สิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2014 มารีอา เพียงประไพ  ธนสมบูรณ์ ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2014 มารีอา พัชดาภา ทนุผล เยาวชนสังฆมณฑลสุราษฎร์ธานีต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2014  มารีอา เพียงประไพ ธนสมบูรณ์  ชมรมคาทอลิก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2014 มารีอา จริยา สุวรรณทอง ศุนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกระดับชาติ / ต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2014  เทเรซา สุภาภรณ์ กอผา ผู้ประสานงานเยาวชนคาทอลิก สังฆมณฑลอุบลราชธานีต่อหน้า 2

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2014 มารีอา วนิิษฐา ลัดลอย  ผู้ประสานงานแผนกเยาวชน สังฆมณฑลจันทบุรี

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2014 อัญเจลา สิริมาศ สกุลกันย์ ศูนย์ประสานงานนิสิตนักศึกษาคาทอลิกระดับชาติ

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2014 อันตน ญัฐพร ครองหิรัญ เยาวชนเขต 6 อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ

 

อุดมศานต์รายเดือน คอลัมภ์เยาวชนของเรา ปี 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนธันวาคม 2013 ลูกา สิทธิชัย เหล่านรสิงห์  เยาวชน วัดพระคริสตราชา ช้างมิ่ง

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤศจิกายน 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนตุลาคม 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกันยายน 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนสิงหาคม 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกรกฎาคม 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมิถุนายน 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนพฤษภาคม 2013

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนเมษายน 2013 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมีนาคม 2013  มอนิกา วรรณิศา วงศ์อาจ เยาวชนสังฆมณฑล อุบลราชธานี

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนกุมภาพันธ์ 2013 

นิตยสารคาทอลิกรายเดือน เดือนมกราคม 2013