350 ปีแห่่งการสถาปนา
มิสซังสยาม
(ค.ศ.1669-2019)

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง
350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

 

 

  ฉบับที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2018

 

  ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2018

 

  ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน 2018