350 ปีแห่่งการสถาปนา
มิสซังสยาม
(ค.ศ.1669-2019)

เอกสารเพื่อการเตรียมฉลอง
350 ปีแห่งการสถาปนามิสซังสยาม

 

  ฉบับที่ 26 เดือนมีนาคม 2019

 

  ฉบับที่ 25 เดือนกุมภาพันธ์ 2019

 

  ฉบับที่ 24 เดือนมกราคม 2019

 

  ฉบับที่ 23 เดือนธันวาคม 2018

 

  ฉบับที่ 22 เดือนพฤศจิกายน 2018

 

  ฉบับที่ 21 เดือนตุลาคม 2018

 

  ฉบับที่ 20 เดือนกันยายน 2018

 

  ฉบับที่ 19 เดือนสิงหาคม 2018

 

  ฉบับที่ 18 เดือนกรกฎาคม 2018

 

  ฉบับที่ 17 เดือนมิถุนายน 2018

 

  ฉบับที่ 16 เดือนพฤษภาคม 2018

 

  ฉบับที่ 15 เดือนเมษายน 2018

 

  ฉบับที่ 14 เดือนมีนาคม 2018

 

  ฉบับที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ 2018

 

  ฉบับที่ 12 เดือนมกราคม 2018

 

  ฉบับที่ 11 เดือนธันวาคม 2017

 

  ฉบับที่ 10 เดือนพฤศจิกายน 2017

 

  ฉบับที่ 9 เดือนตุลาคม 2017

 

  ฉบับที่ 8 เดือนกันยายน 2017

 

  ฉบับที่ 7 เดือนสิงหาคม 2017