หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

        ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
            
  พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
             พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

      ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
          
  “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

        ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
            
  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)

  กิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2019

     WYD 2019
       พระสันตะปาปาฟรังซิส ทรงเชิญชวนเยาวชนทั่วโลกให้มาชุมนุมร่วมกับพระองค์ ในโอกาสวันเยาวชนโลก
         ณ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม คศ. ภายใต้พระวาจา "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
         ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1.38) คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
         แผนกเยาวชน ดำเนินงานภายใต้สภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย พร้อมให้การสนับสนุนเยาวชนไทย
         เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ในฐานะ ผู้จาริกทางความเชื่อ” โดยเดินทางระหว่างวันจันทร์ที่ 14 – วันพุธที่ 30
         มกราคม คศ. 2019 เชิญพวกเราภาวนาเพื่องานวันเยาวชนโลก 2019

    
  KOINONIA 2019
         ในปีนี้ เยาวชนกลุ่ม KOINONIA 2019 จำนวน 22 คน เดินทางจากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ มาจัด
         กิจกรรมในประเทศไทย ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 13 – วันพุธที่ 23 มกราคม 2019 แต่ละวันจะมีหัวข้อและพระวรสาร
         ประจำวันเพื่อช่วยให้เยาวชนในการค้นหาและค้นพบ คุณค่าและความหมายของชีวิต  

         โครงการ KOINONIA เป็นโครงการที่ ส่งเสริมให้เยาวชน ได้พบปะเพื่อนใหม่ที่แตกต่างกันทั้งภาษาและวัฒนธรรม
         สนับสนุนให้พวกเขาออกจากตัวเอง เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยกัน ทำงานด้วยกัน นอนพักบ้านเดียวกัน ภาวนาร่วมมิสซา
         ด้วยกัน เล่นด้วยกัน ใช้ชีวิตร่วมกัน ซึ่งเป็นภาษาที่สื่อสารด้วยหัวใจและตามวัยของพวกเขา ทุกคนผ่านร้อน ผ่าน
         หนาวไปด้วยกัน มีความสุขด้วยกัน และฝ่าข้ามความยากลำบาก และความแตกต่าง จนหลอมกลายเป็นหนึ่งเดียวกัน
         ความผูกพันของพวกเขายังอยู่ และจะยังคงอยู่ต่อไป ขอขอบคุณพระเป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่ง 
   

  คำขวัญวันเด็กแห่งชาติปี 2562
  "เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ"
  โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี