รวมพลังขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย


  สมัชชาคุณธรรม ประเทศไทย ครั้งที่ 7 "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย" วันที่ 25-26 มีนาคม 2015
  ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

  สมัชชาคุณธรรมคือ กระบวนการการดำเนินงานร่วมกันในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันเป็นประเด็นการประชุมสมัชชาอย่างมีระบบ สม่ำเสมอและต่อเนื่อง
  ระหว่างภาคีสมาชิกที่มีปณิธานและเป้าหมายร่วมกัน เพื่อสร้างความเข็มแข็ง และความก้าวหน้าในชุมชนและสังคม อันจะก่อให้เกิดการพัฒนาสังคม
  อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน การจัดสมัชชา ไม่ว่าจะเป็นการประชุมสมัชชา ระดับพื้นที่ ระดับภูมิภาค ระดับชาติ หรือระดับนานาชาติ มีวัตถุประสงค์แตกต่างกัน
  ตามระดับสมัชชา

  วัตถุประสงค์การจัดงาน

  • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการรวมพลังเครือข่ายทางสัมคม ในการพัฒนานโยบายสาธารณะด้านคุณธรรม จริยะรรม และธรรมาภิบาล
   ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมไทย สู่การปฏิรูปด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
  • เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเชิงรูปธรรม ด้านคุณธรรมของเครือข่ายองค์ภาคส่วนต่าง ๆ รวมถึงสร้างกระแส
   ให้เกิดความตระหนักและตื่นตัวในการปรับตัว เปลี่ยนพฤติกรรมการดำเนินชีวิตไปสู่วิถีทางที่เหมาะสม อย่างมีคุณธรรม  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 
  http://moralcenter.or.th/2014/?p=2922

  ที่มี  http://moralcenter.or.th/2014