ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32
  งานชุมนุมเยาวชน “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
   

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล
  เพื่อให้สังฆมณฑลเจ้าภาพ นำเอกลักษณ์การอบรมผู้นำเยาวชนของตน มาปรับใช้ในค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ และเพื่อกระตุ้นให้งานอภิบาลเยาวชน
  ในสังฆมณฑลเจ้าภาพตื่นตัวและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องด้วย

  ในโอกาสพิเศษ “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย” ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ เจ้าภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 จึงเห็นเหมาะสมให้จัด
  เป็นงานชุมนุมเยาวชนฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน พัฒนาชีวิตความเชื่อ ส่งเสริมการศึกษาพระวาจา สู่การมีประสบการณ์
  “พบพระ” และภาวนา บูรณาการเข้าสู่ชีวิต และปลุกจิตสำนักความเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ ให้กล้าเสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น กล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรัก
  และรับใช้เพื่อนพี่น้อง ทั้งด้วยกิจการ คำพูดและคำภาวนา

  จุดประสงค
  1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
  2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตาของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี
       และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ
  3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจาแก่เยาวชน ผ่านทางมิสซา การภาวนาเทเซ่ การภาวนาแบบ Biblio drama และการแบ่งปัน
       พระวาจาแบบ Lectio Divina
  4. เพื่อฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน

  ระยะเวลา
       ช่วงที่ 1 เตรียมทีมงาน
       ช่วงที่ 2 ร่วมชีวิตกับพี่น้องคริสตชน ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015
       ช่วงที่ 3 งานชุมนุมเยาวชนฯ ระหว่างวันพุธที่ 14 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015

  คุณสมบัติของผู้นำเยาวชน ที่เข้าร่วมค่ายฯ
  1.   ผู้นำเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 30 ปี และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
  2.   เป็นชายจริงและหญิงแท้
  3.   มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
  4.   ให้ความร่วมมือและเชื่อฟัง เคารพกฎระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด
  5.   พร้อมที่จะเข้ากิจกรรมของค่ายทุกอย่าง และอยู่ครบตลอดค่าย ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2015
  6.   พร้อมที่จะยอมรับสภาพความยากลำบาก ที่พักแบบเรียบ ๆ, อาหารไม่สมบูรณ์, เข้าห้องน้ำลำบาก
  7.   ขอห้ามในเรื่องการพนันและสารเสพติด อาวุธ รวมถึงโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากจิตตาภิบาลเยาวชน โปรดเคร่งครัดในคัดเลือกผู้นำเยาวชน
                   ตามคุณสมบัติที่กำหนด

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.   เยาวชนได้ร่วมเฉลิมฉลอง “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
  2.   เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและพระเมตตาของพระเจ้า ผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี
       และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ
  3.   เยาวชนได้รับการส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจา ผ่านทางมิสซา การภาวนาเทเซ่ การภาวนาแบบ Biblio drama
       และการแบ่งปันพระวาจาแบบ Lectio Divina
  4.   ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน ได้ฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ผ่านประสบการณ์จริง

  บรรยากาศงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกโดยภาพรวม
  มาแบ่งปันให้น้อง ๆ กันอีกครั้ง โดยเริ่มจากการลงทะเบียนและการต้อนรับเยาวชนไทยจากทั่วประเทศและเยาวชนในเขต South East Asia 1 วันแรก (วันที่ 11
  ตุลาคม 2015) ที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ที่เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-17 ตุลาคม 2015 จัดที่โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จากนั้น
  เยาวชนผู้ร่วมงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 กว่า 400 ชีวิต ขึ้นดอยสัมผัสชีวิตในเขตวัดแม่พระนิจจานุเคราะห์ บ้านดินขาว ระหว่างวันที่ 12-14 ตุลาคม 2015
  โดยออกเดินทางจากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัยเช้าวันที่ 12 ตุลาคม 2015 มุ่งหน้าสู่โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ระหว่างทางแวะพักที่บ้านธิดารักษ์ จอมทอง
  เพื่อรับประทานอาหารเช้า การเดินทางเป็นไปด้วยดี แม้จะมีฝนตกระหว่างการเดินทางบ้างก็ตาม มีรถตำรวจทางหลวงนำขบวนรถกว่า 30 คัน เมื่อเดินทางมาถึง
  โรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่ม ได้มีการต้อนรับอย่างอบอุ่น เยาวชนผู้ร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติแยกย้ายเข้าหมู่บ้าน 17 แห่งในเขตวัดแม่พระนิจจา-
  นุเคราะห์ บ้านดินขาว เพื่อสัมผัสถึงความรักความเมตตาของพระเจ้าผ่านทางการร่วมชีวิตกับชาวบ้าน

  ในวันที่ 14 ตุลาคม 2015 และเดินทางกลับมายังโรงเรียนเซนต์โยเซฟแม่แจ่มเพื่อไตร่ตรองประสบการณ์ และแบ่งปันสิ่งที่ตนได้รับกับเพื่อนๆ พร้อมกับต้อนรับ
  เยาวชนเชียงใหม่ที่มาสมทบรวมกว่า 1000 คน ร่วมกันเปิดงานชุนมุนมอย่างเป็นทางการ ด้วยการแสดงอย่างอลังการ และวจนพิธีกรรมเปิดอย่างสง่างามโดย
  พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล รองประธานสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย นอนนั้น ยังมีกิจกรรมต่างๆ ซึ่งจัดที่หอประชุม St.Joseph
  โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย มีการเล่นเกมสันทนาการเพื่อทำความรู้จักกัน ต่อด้วยการปฐมนิเทศโดยคุณพ่อเอกสิทธิ์ ทัฬหะกุลธร และชมประวัตินักบุญองค์อุปถัมภ์

  วันที่ 15 ตุลาคม 2015 พระคุณเจ้าชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ เป็นประธานในพิธีบูชาขอบพระคุณ ในงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติที่เชียงใหม่ พระคุณเจ้าให้ข้อคิด
  โดยให้เยาวชนจดจำกฏทองของคริสตชน นั่นคือ ท่านอยากให้เขาทำกับท่านอย่างไร ก็จงทำสิ่งนั้นกับเขาเถิด (มธ 7:12) ระหว่างวัน เยาวชนที่มาร่วมงานชุมนุม
  เยาวชนระดับชาติที่เชียงใหม่ แบ่งกลุ่มเรียนคำสอน โดยมีวิทยากรเป็นพระสังฆราช พระสงฆ์และซิสเตอร์ ตามหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้
         "รำพึงพระวาจาของพระเจ้าในรูปแบบ Lectio Divina โดย พระสังฆราชประธาน ศรีดารุณศีล
         "การเสวนากันฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น" โดย พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธิ์
         "เยาวชนในปีศักดิ์สิทธิ์ มุ่งสู่การประกาศข่าวดีใหม่"  โดย คุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร
         "ศักดิ์ศรีมนุษย์และพระเมตตาของพระเจ้า" โดยซิสเตอร์ศรีพิมพ์ ซาเวียร์

  และค่ำวันที่ 15 ตุลาคม 2015 เยาวชนในงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติที่เชียงใหม่ร่วมภาวนาเทเซ่ในบรรยากาศที่ชวนศรัทธา และมีการรับศีลอภัยบาป โดยมี
  พระสังฆราช พระสงฆ์ กว่า 40 องค์ ร่วมฟังแก้บาปให้กับเยาวชน เยาวชนได้สัมผัสถึงพระเมตตาของพระเจ้าอย่างแท้จริง

  เช้าวันที่ 16 เยาวชนร่วมภาวนาเช้าในแบบ Bibliodrama โดยใช้บทภาวนาของนักบุญฟรังซิส "ข้าแต่พระเจ้า ขอให้ข้าพเจ้าเป็นเครื่องมือนำสันติของพระองค์" 
  และร่วมพิธีบูชาขอบพระคุณ โดยมีพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญเป็นประธาน พระคุณเจ้าให้ข้อคิดเตือนใจให้เยาวชนรักพระเยซูเจ้า และมีความศรัทธาต่อแม่พระ
  และค่ำของวันนี้ มีการแสดงของเยาวชนใน งาน Family Night

  เช้าวันที่ 17 ตุลาคม 2015 เยาวชนมาแบ่งปันประสบการณ์และความประทับใจที่มาร่วมงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ที่เชียงใหม่ และจากนั้น
  เยาวชนร่วมพิธีมิสซาปิดการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 โดยมีพระสังฆราชฟรังซิสเซเวียร์ วีระ อาภรณ์รัตน์ เป็นประธานในพิธี ร่วมกับพระสังฆราชโยเซฟ
  ประธาน ศรีดารุณศีล พระสังฆราชยอห์น บอสโก ปัญญา กฤษเจริญและพระสังฆราชยอแซฟ ชูศักดิ์ สิริสุทธิ์ พระสงฆ์กว่า 50 คน มีเยาวชนจำนวน 1,010 คน
  หลังพิธีมีการกล่าวรายงานสรุปและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้ร่วมการชุมนุมทุกคน และพิธีส่งมอบธงเจ้าภาพจัดชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไป โดยพระคุณเจ้าวีระ
  ได้ประกาศสังฆมณฑลเจ้าภาพการชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งต่อไปที่สังฆมณฑลอุบลราชธานี  ชมภาพงานชุมนมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 เพิ่มเติมได้ที่
  ประมวลภาพงานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32
   หรือ
  FACEBOOK ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่

  ตราสัญลักษณ์ และความหมายของตราสัญลักษณ์

   

บทภาวนาของเยาวชน
โอกาสชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32  ที่สังฆมณฑลเชียงใหม่   THEME SONG และ VDO งานชุมนุมเยาวชนระดับชาติ ครั้งที่ 32

                  

                        

                        

 

 

 


นักบุญองค์อุปถัมภ์ 4 องค์ ประจำงานชุมนุมเยาวชนระดับชาติครั้งที่ 32 ที่เชียงใหม่

     1.นักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์นปอลที่ 2
     2.นักบุญโฟสตินา โควัลสกา
     3.นักบุญดอมินิก ซาวีโอ
     4.บุญราศี เซซีลีอา บุดสี ว่องไว    รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ในเว็บไซต์ ของสังฆมณฑลเชียงใหม่
    http://www.cmdiocese.org/web/ชุมนุมเยาวชนเชียงใหม