ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32
  งานชุมนุมเยาวชน “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
   

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล
  เพื่อให้สังฆมณฑลเจ้าภาพ นำเอกลักษณ์การอบรมผู้นำเยาวชนของตน มาปรับใช้ในค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ และเพื่อกระตุ้นให้งานอภิบาลเยาวชน
  ในสังฆมณฑลเจ้าภาพตื่นตัวและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องด้วย

  ในโอกาสพิเศษ “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย” ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ เจ้าภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 จึงเห็นเหมาะสมให้จัด
  เป็นงานชุมนุมเยาวชนฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน พัฒนาชีวิตความเชื่อ ส่งเสริมการศึกษาพระวาจา สู่การมีประสบการณ์
  “พบพระ” และภาวนา บูรณาการเข้าสู่ชีวิต และปลุกจิตสำนักความเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ ให้กล้าเสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น กล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรัก
  และรับใช้เพื่อนพี่น้อง ทั้งด้วยกิจการ คำพูดและคำภาวนา

  จุดประสงค
  1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
  2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตาของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี
       และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ
  3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจาแก่เยาวชน ผ่านทางมิสซา การภาวนาเทเซ่ การภาวนาแบบ Biblio drama และการแบ่งปัน
       พระวาจาแบบ Lectio Divi