ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32
  งานชุมนุมเยาวชน “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
   

  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติขึ้นอย่างต่อเนื่องทุกปี โดยเวียนไปจัดใน 10 สังฆมณฑล
  เพื่อให้สังฆมณฑลเจ้าภาพ นำเอกลักษณ์การอบรมผู้นำเยาวชนของตน มาปรับใช้ในค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ และเพื่อกระตุ้นให้งานอภิบาลเยาวชน
  ในสังฆมณฑลเจ้าภาพตื่นตัวและเข้มแข็งอย่างต่อเนื่องด้วย

  ในโอกาสพิเศษ “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย” ทางสังฆมณฑลเชียงใหม่ เจ้าภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 จึงเห็นเหมาะสมให้จัด
  เป็นงานชุมนุมเยาวชนฯ เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้ได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน พัฒนาชีวิตความเชื่อ ส่งเสริมการศึกษาพระวาจา สู่การมีประสบการณ์
  “พบพระ” และภาวนา บูรณาการเข้าสู่ชีวิต และปลุกจิตสำนักความเป็นชุมชนศิษย์พระคริสต์ ให้กล้าเสวนาฉันพี่น้องกับผู้มีความเชื่ออื่น กล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรัก
  และรับใช้เพื่อนพี่น้อง ทั้งด้วยกิจการ คำพูดและคำภาวนา

  จุดประสงค
  1. เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
  2. เพื่อให้เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและเมตตาของพระเจ้าผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี
       และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ
  3. เพื่อส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจาแก่เยาวชน ผ่านทางมิสซา การภาวนาเทเซ่ การภาวนาแบบ Biblio drama และการแบ่งปัน
       พระวาจาแบบ Lectio Divina
  4. เพื่อฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ให้แก่ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน

  ระยะเวลา
       ช่วงที่ 1 เตรียมทีมงาน
       ช่วงที่ 2 ร่วมชีวิตกับพี่น้องคริสตชน ระหว่างวันจันทร์ที่ 12 – วันพุธที่ 14 ตุลาคม 2015
       ช่วงที่ 3 งานชุมนุมเยาวชนฯ ระหว่างวันพุธที่ 14 ตุลาคม - วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015

  คุณสมบัติของผู้นำเยาวชน ที่เข้าร่วมค่ายฯ
  1.   ผู้นำเยาวชนอายุระหว่าง 15 - 30 ปี และจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เป็นต้นไป
  2.   เป็นชายจริงและหญิงแท้
  3.   มีสุขภาพกายแข็งแรง มีสุขภาพจิตดี มีวุฒิภาวะผู้นำ มีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา
  4.   ให้ความร่วมมือและเชื่อฟัง เคารพกฎระเบียบของค่ายฯ อย่างเคร่งครัด
  5.   พร้อมที่จะเข้ากิจกรรมของค่ายทุกอย่าง และอยู่ครบตลอดค่าย ตั้งแต่วันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2015
  6.   พร้อมที่จะยอมรับสภาพความยากลำบาก ที่พักแบบเรียบ ๆ, อาหารไม่สมบูรณ์, เข้าห้องน้ำลำบาก
  7.   ขอห้ามในเรื่องการพนันและสารเสพติด อาวุธ รวมถึงโทรศัพท์และเครื่องมือสื่อสารทุกชนิด
  หมายเหตุ : ขอความร่วมมือจากจิตตาภิบาลเยาวชน โปรดเคร่งครัดในคัดเลือกผู้นำเยาวชน
                   ตามคุณสมบัติที่กำหนด

  ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1.   เยาวชนได้ร่วมเฉลิมฉลอง “ปีศักดิ์สิทธิ์ พระศาสนจักรคาทอลิกไทย”
  2.   เยาวชนได้รับการฟื้นฟูและไตร่ตรองด้านคำสอน เรียนรู้จิตตารมณ์แห่งรักและพระเมตตาของพระเจ้า ผ่านทางศีลอภัยบาป การคืนดี
       และกล้าแสดงจิตเมตตาแห่งรักและรับใช้ต่อเพื่อนร่วมค่ายฯ
  3.   เยาวชนได้รับการส่งเสริมความเชื่อ ความศรัทธา และการศึกษาพระวาจา ผ่านทางมิสซา การภาวนาเทเซ่ การภาวนาแบบ Biblio drama
       และการแบ่งปันพระวาจาแบบ Lectio Divina
  4.   ทีมงานอาสาสมัครและผู้นำเยาวชน ได้ฝึกทักษะและภาวะผู้นำ การทำงานเป็นกลุ่ม ผ่านประสบการณ์จริง