คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ส่งเสริมและฟื้นฟูจิตตารมณ์และวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสบการณ์ความเชื่อ
  ประสบการณ์พระเจ้า โดยการจัดให้มีการเข้าเงียบ รำพึงภาวนา ไตร่ตรองพระคัมภีร์ แบ่งปันชีวิตและความเชื่อในหมู่เยาวชนด้วยกันเอง ในรูปแบบหลากหลาย
  ทั้งในกลุ่มเยาวชนเครือข่ายคาทอลิก และกับเยาวชนจากนิกายอื่นๆ นำภาวนาโดย บร.กิสแลงและบร.อันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่

  จุดประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีประสบการณ์ชีวิตพระ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระมากขึ้น โดยการแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน
  2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคริสตชนทุกคนได้ตระหนักถึงพลังของตนเองในการเป็นผู้นำความรัก ความหวัง ความวางใจ การคืนดี
     และสันติสุขไปสู่ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เขตวัด-สังฆมณฑล/องค์กร และสังคมในท้องถิ่นของตนเอง
  3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นหนึ่งเดียว ความวางใจ สันติสุข กับพี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ ในประเทศไทย
      

  การอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ ครั้งที่ 3-2015
  วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น. ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (บ้านเจ้าคณะซาเลเซียน)
  32 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240


  ครั้งที่ 2 การอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
                     วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 19.30 น.
                     ณ คริสตจักร Christ Church 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500 



  ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม เวลา 14.00 น. ณ วัดพระมหาไถ่ 123/19 ซ.ร่วมฤดี 5
                     ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  Click