เยาวชนในยุคปัจจุบัน เข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เร็วขึ้น กำลังเติบโตและพัฒนาขึ้นท่ามกลางสภาพสังคม สิ่งที่แวดล้อมที่กระตุ้นและปลุกเร้าให้มีความเสี่ยงต่อ
  การมีเพศสัมพันธ์กันเร็ว ส่งผลให้เยาวชนต้องประสบกับปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมและรุกลามถึงการทำแท้ง ดังปรากฏข่าวการพบศพเด็กทารกที่ถูกทำแท้ง
  เมื่อปลายปี ค.ศ. 2010 ซึ่งได้นำความสะเทือนใจมาสู่คนไทยทุกคน ปัญหาเรื่องทารกถูกทำแท้ง การตั้งครรภ์ไม่พร้อมของเด็กวัยรุ่น การติดเชื้อ HIV AIDs
  เพิ่มขึ้นในกลุ่มวัยรุ่น และแม้แต่สถิติการตั้งในกลุ่มเยาวชนที่มีอายุต่ำกว่า 19 ปีมีจำนวนเพิ่มขึ้น และสถานการณ์อื่นๆ เหล่านี้ได้สะท้อนถึงความรู้ ความเข้าใจ
  และทัศนคติของเยาวชนเกี่ยวกับคุณค่าและความศักดิ์สิทธิ์ของชีวิต คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และเพศ รวมทั้งความเข้าใจและความตระหนักใน
  การเลือกตัดสินใจบนพื้นฐานคำสอนทางศาสนา ศีลธรรมจรรยาต่างๆ


  เป็นที่น่าเศร้าใจว่าขณะนี้สังคมกำลังมีความคิดว่าการมีเด็กเป็นอุปสรรคและใช้การทำแท้งเป็นเครื่องมือหากการคุม กำเนิดไม่ได้ผล และมีการสนับสนุนให้
  ใช้ยาคุมกำเนิดชนิดที่กำจัดตัวอ่อนหรือทารกในครรภ์อย่าง “ด่วน” มากขึ้น และในในปัจจุบันสิ่งที่น่าเป็นห่วงต่อเยาวชนมากยิ่งขึ้น คือแนวความคิดและ
  แนวทางการเผชิญหน้ากับสถานการณ์ และการหาแนวทางป้องกันปัญหาที่ภาครัฐและกระแสหลักของสังคมกำลังนำเสนอทางเลือกให้ ด้วยการรณรงค์ให้
  ใช้เครื่องมืออุปกรณ์ และยาป้องกันทั้งก่อน-หลัง-และขณะมีเพศสัมพันธ์ ทั้งพยายามผลักดันกฎหมายการทำแท้งเสรีเพื่อป้องกันอันตรายอันเกิดจาก
  การทำแท้งเถื่อน อีกทั้งเพื่อให้สิทธิแก่ผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ในการเลือกว่าจะทำแท้งหรือไม่ทำเมื่อเธอตกอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ หรือโอกาสที่เด็กเกิดมา
  จะพิการทุพพลภาพ หรือเมื่อตั้งครรภ์เพราะถูกข่มขืน ความพยายามเหล่านี้ขัดต่อแนวทางและคำสอนของคริสตศาสนาที่เห็นคุณค่าและศักดิ์ศรีของชีวิตเป็น
  เรื่องสำคัญ “การให้ความเคารพสูงสุดต่อชีวิตมนุษย์บริสุทธิ์ผู้หนึ่ง นับตั้งแต่ได้รับการปฏิสนธิเป็นชีวิต จนกระทั่งตายอย่างธรรมชาติ คือ การให้ความเสมอภาค
  และสิทธิ์ที่จะมีชีวิตอยู่ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสิทธิต่างๆ ที่จะตามมา ประชากรของสังคมที่มีความยุติธรรมย่อมได้รับความเท่าเทียมขั้นพื้นฐาน และได้รับการคุ้มครอง
  สิทธิต่างๆ จากกฎหมายของสังคมนั้นๆ โดยไม่คำนึงถึง เพศ เชื้อชาติ หลักความเขื่อทางศาสนา (creed) อายุ สรีระร่างกาย ความร่ำรวย ความสำเร็จด้านต่างๆ
  เหล่านี้เป็นการแสดงความเมตตาและคุ้มครองผู้ที่มีความอ่อนแอ และความบกพร่อง นี่คือหน้าที่ของมนุษยชาติ และเป็นสิทธิมนุษยชนที่พวกเราควรดำรงไว้
  เพื่อรักษาความเป็นสังคมที่ดี” (แผนงานการอภิบาลเพื่อกิจกรรมส่งเสริมชีวิต (โครงการรณรงค์การส่งเสริมชีวิต) และสมเด็จพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2
  ทรงยืนยันในพระสมณสาสน์ “พระวรสารแห่งชีวิต” (The Gospel of Life) อย่างชัดเจนว่า “การทำแท้ง เป็นการฆ่ามนุษย์ผู้บริสุทธิ์โดยตรงและโดยสมัครใจ
  เป็นการกระทำที่ผิดศีลธรรมอย่างหนักทุกกรณี (อ้าง พระสมณสาสน์ “พระวรสารแห่งชีวิต” ข้อ 57)


  ดังนั้น คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จึงร่วมมือกับพระศาสนจักรคาทอลิกในการส่งเสริมชีวิตมนุษย์ด้วยความรัก
  (อ้าง พระสมณสาสน์ “พระวรสารแห่งชีวิต” ข้อ 87) และถือว่าเป็นภาระหน้าที่ที่เร่งด่วนและต้องกระทำอย่างต่อเนื่อง ด้วยความมานะ อดทน และเพียรพยายาม
  เพื่อเยาวชนคนรุ่นใหม่จะได้เข้าใจและตระหนักถึงคุณค่า ศักด์ศรีความเป็นมนุษย์และเพศ ตามแนวทางของพระคริสตเจ้าและคำสอนของพระศาสนจักร
  อีกทั้งส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ส่งเสริมชีวิตทุกรูปแบบตามกำลังความสามารถของตน
   

  วัตถุประสงค์
  1.   เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับคุณค่าชีวิตมนุษย์และสิทธิมนุษยชนโดยเฉพาะของเด็กทากผู้บริสุทธิ์ที่ยังไม่ได้เกิดมา 
         ทั้งในระดับจิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน ผู้นำเยาวชน เยาวชน และคริสตชนทั่วไป
  2.   เพื่อส่งเสริมบทบาทของเยาวชนและคริสตชนให้มีส่วนร่วมในการรักษาส่งเสริมชีวิตเด็กทารกในครรภ์มารดา
         โดยเฉพาะอย่างยิ่งชีวิตเด็กทารกที่มีความเสี่ยงต่อการถูกทำแท้ง ด้วยการอธิษฐานภาวนาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาเก้าเดือน
  3.   เพื่อสร้างความตื่นตัว และตระหนักถึงความสำคัญในเรื่องการส่งเสริมชีวิต ทั้งในกลุ่มเยาวชน และคริสตชนทั่วไป

   

  สื่อที่ใช้ในโครงการ เพื่อรณรงค์ตตลอดปี


  BANNER ....click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่....

 

 

  Prayer ....click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่....

 

 

  Brochure ....click ที่ภาพ เพื่อดูภาพขนาดใหญ่....