นับตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1984 หมู่คณะภราดาจากเทเซ่ ได้มาประเทศไทย เพื่อเยี่ยมผู้ลี้ภัยสงคราม ตามแนวตะเข็บชายแดนไทย-ลาว-กัมพูชา ซึ่งเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
  การเตรียมการชุมนุมเยาวชนระดับทวีป ในโอกาสการจาริกความไว้วางใจบนแผ่นดิน (Pilgrimage of Trust on Earth) ณ เมืองมัสดรัส โดยมีผู้แทนเยาวชนและ
  จิตตาภิบาลเยาวชนจากประเทศไทยจำนวนหนึ่งเข้าร่วมงานดังกล่าว

  หลังจากนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างหมู่คณะภราดาจากเทเซ่เริ่มทวีเพิ่มมากขึ้น โดยบราเดอร์กิสแลงจากเทเซ่ ได้พบปะและจัดภาวนาร่วมกับกลุ่มเยาวชนเป็นระยะๆ
  จนกระทั่งในปี ค.ศ. 1993 เป็นต้นมา หมู่คณะภราดาเทเซ่ได้ให้ทุนสนับสนุนเยาวชนไทยโดยผ่านทางคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
  ให้มีโอกาสไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ่เป็นระยะเวลา 3 เดือน ในช่วงที่มีการชุมนุมเยาวชนนานาชาติ (Inter Continental Meeting) ณ หมู่บ้านเทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส
  โดยไม่ได้คาดหวังว่าเยาวชนที่ได้รับทุนนี้จะต้องกลับมาจัดตั้งกลุ่มเทเซ่หรือกระบวนการเทเซ่แต่อย่างใด หากแต่คาดหวังว่าประสบการณ์ด้านชีวิตจิตสนิทสัมพันธ์
  กับพระเจ้าที่พวกเขาได้พบในขณะดำเนินชีวิตในเทเซ่นั้น จะช่วยส่งเสริมชีวิตคริสตชนของพวกเขาให้ดำเนินชีวิตเป็นประจักษ์พยานถึงพระคริสตเจ้า และเป็น
  เชื้อแป้งในการสร้างสังคมแห่งความรัก สันติ ความวางใจ การคืนดี ความชื่นชมยินดี และความเป็นหนึ่งเดียวกัน   

  และในปีนี้ ค.ศ.2013 เป็นวาระที่ทางสังฆมณฑลนครสวรรค์จะต้องเลือกสรรเยาวชนที่เหมาะสมเข้าร่วมสัมผัสชีวิตที่เทเซ่เป็นระยะเวลา 3 เดือน จำนวน 1 คน
  พร้อมทั้งช่วยเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมในนามเยาวชนคาทอลิกจากประเทศไทย เพื่อพวกเขาจะสามารถค้นพบกระแสเรียก มีความร้อนรนที่จะอุทิศตนเอง
  ตามจิตตารมณ์แห่งการ  แพร่ธรรม จิตตารมณ์แห่งความวางใจ การคืนดี และความเป็นหนึ่งเดียวกันในสังคมของเขา

  จุดประสงค์
  1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้เรียนรู้และจุ่มชีวิตจิตตารมณ์แห่งการแพร่ธรรม ความวางใจ การคืนดี และความเป็นหนึ่งเดียวตามแบบอย่าง
       และวิถีชีวิตของภราดาจากเทเซ่
  2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ศึกษา ไตร่ตรอง วิถีชีวิตของตน โดยมีพื้นฐานความคิด ตริตรองจากพระคัมภีร์ บทเพลง และเงียบรำพึง รวมทั้งได้แบ่งปัน
       ชีวิตประสบการณ์พระเจ้ากับเพื่อนเยาวชนด้วยกันทั้งไทยและต่างชาติ
  3.   เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้ฝึกฝนตนเอง และค้นพบแนวทางการดำเนินชีวิตภายใน ชีวิตแห่งการภาวนาที่สอดคล้องและเกื้อกูล เป็นหนึ่งเดียวกับการดำเนิน
       ชีวิตกับเพื่อนเยาวชนที่มีวัฒนธรรม ภาษา วิถีชีวิตที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับผู้ที่อ่อนแอ ต่ำต้อย และยากจน  
  4. เพื่อเตรียมเยาวชนให้มีความพร้อมที่จะเดินทางสัมผัสชีวิตทั้งกายและจิตใจ เพื่อสามารถทำหน้าที่เป็นตัวแทนเยาวชนคาทอลิกจากประเทศไทยได้อย่างดี

  ในปีนี้ ทางแผนกเยาวชน ได้ส่งตัวแทนเยาวชน 2 คนเข้าร่วมโครงการนี้ คือ นางสาวสิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ (เก๋) ตัวแทนเยาวชนจากองค์กรพลศีล และ
  นายกิตติทัต กิจเต่ง (น๊อต) ตัวแทนเยาวชนจากสังฆมณฑลราชบุรี พร้อมกับเยาวชนจากนิกายลูเธอร์แรน 1 คน คือ นายอัษฎาวุธ ณ หนองฝ่า (ปีเตอร์)

  วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม แผนกเยาวชนฯ ได้มีการเตรียมผู้แทนเยาวชนคาทอลิก 2 คน ทั้งในด้านเอกสารการยื่นคำร้องขอวีซ่าเข้าประเทศฝรั่งเศส และ
  การอบรมเตรียมตัวก่อนการเดินทาง ให้น้องทั้งสองทราบถึงข้อมูลทั่วไป ใครคือผู้ที่ได้รับเชิญ การอยู่ในเทเซ่ซึ่งมีข้อปฏิบัติที่เคร่งครัดในด้านการสวดภาวนา
  วันละ 3 ครั้ง การไตร่ตรอง ศึกษาพระคัมภีร์ในแบบส่วนตัวและแบบกลุ่ม การเข้าเงียบเพื่อฟื้นฟูชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระเจ้า รวมถึงกิจกรรมภาคปฏิบัติ
  การอุทิศตนรับใช้เพื่อนๆ เยาวชนในงานจิตอาสาต่างๆ ซึ่งในปีนี้เป็นปีแห่งการเฉลิมฉลอง ก็จะมีเยาวชนจำนวนมากเป็นพิเศษ เดินทางแสวงบุญมายังเทเซ่ด้วย

   

   
  และในวันที่ 6 มิถุนายน มีการอบรมเตรียมก่อนการเดินทางเป็นครั้งที่สอง โดยคุณพ่อปราโมทย์ นิลเพ็ชร ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน และจิตตาภิบาลเยาวชน
  สังฆมณฑลราชบุรี โดยมีพี่จอย กฤติยา อุตสาหะ มาช่วยแบ่งปันประสบการณ์ในการสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ 3 เดือน หลังจากนั้นในช่วงบ่าย น้องทั้งสองคน
  เข้าพบพระสังฆราชปัญญา กฤษเจริญ เพื่อขอพรก่อนการเดินทางไปสัมผัสชีวิตที่หมู่บ้านเทซ่ ประเทศฝรังเศส  ทั้ง 3 คน จะเดินทางพร้อมกันในวันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน เวลา 10.55 น. เที่ยวบินที่ TK 0065 และเดินทางกลับถึงประเทศไทย ในวันอังคารที่ 8 กันยายน
  ค.ศ.2015 เที่ยวบินที่ TK 0068 เวลา 14.15 น.

  ประสบการณ์ของน้อง ๆ ที่ไปสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน  ที่หมูุ่่บ้านเทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส