โครงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ 2015 เป็นการริเริ่มกิจกรรมที่ทำร่วมงานระหว่าง 5 ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) ได้แก่ พม่า ไทย ลาว
  กัมพูชา และเวียดนาม ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 สังฆมณฑลเตจอน ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งได้ร่วมกันกำหนดกิจกรรม
  ที่จะดำเนินการร่วมกัน 3 กิจกรรม คือ การเข้าเงียบแบบเทเซ่ จะจัดในปี ค.ศ. 2015 กิจกรรมการอบรมแบบ BIBLIODRAMA จะจัดในช่วงเวลาที่เหมาะสม
  และการให้ความร่วมมือกันในประเด็นการต่อต้านการค้ามนุษย์ ซึ่งจะร่วมมือกับหน่วยงานที่ทำงานด้านนี้โดยตรง ดังนั้น โครงการนี้จึงจะจัดขึ้นตามที่ได้
  ตกลงกัน โดยผู้แทนแต่ละประเทศ ได้เล็งเห็นความสำคัญในการส่งเสริมผู้นำเยาวชนที่เคยไปสัมผัสชีวิตที่เทเซ่ เยาวชนที่เคยร่วมภาวนาเทเซ่ในโอกาสต่างๆ
  รวมทั้งเยาวชนที่สนใจการภาวนาแบบเทเซ่ จะได้ฟื้นฟูชีวิตความเชื่อ มีความใกล้ชิดสนิทสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้า และได้มีโอกาสพบปะแลกเปลี่ยนชีวิตและ
  ความเชื่อระหว่างเพื่อนเยาวชนจากประเทศต่างๆ ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้(1) ในโอกาสการเข้าเงียบนี้ภราดาจากหมู่คณะเทเซ่ ประเทศฝรั่งเศส
  เป็นผู้มานำการเงียบ ซึ่งจะจัดให้เยาวชนได้ภาวนาแบบเทเซ่วันละ 3 ครั้ง มีการรำพึงพระคัมภีร์และการแบ่งปันพระคัมภีร์   หัวข้อของการเข้าเงียบในครั้งนี้คือ Becoming Salt of the Earth towards the New Solidarity จงเป็นเกลือดองแผ่นดิน และมุ่งสู่การสร้างสังคมช่วยเหลือ
  เอื้ออาทร ณ ศูนย์งานอภิบาลกรุงพนมเปญ (Phnom Penh Thmey Center) ระหว่างวันอังคารที่ 3 มีนาคม ถึงวันเสาร์ที่ 7 มีนาคม ค.ศ. 2015 นำการภาวนา
  โดยบร.กีสแลง และ บร.อันเดรียอัส จากหมู่คณะเทเซ่ มีจำนวนผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น 120 คนโดยผู้เข้าร่วมจากประเทศไทยจานวน 22 คน ประกอบด้วย
  พระสงฆ์ 1 องค์ ภคินี 5 ท่าน ผู้ประสานงานเยาวชน 5 คน ผู้นำเยาวชนชาย 1 คน ผู้นำเยาวชนหญิง 2 คน ผู้ฝึกหัดหญิง 7 คน

  จุดประสงค์ ของการเข้าเงียบในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนได้มีประสบการณ์พระเจ้า และรื้อฟื้นชีวิตเยาวชนคริสตชน เพื่อค้นพบการมีส่วนร่วมและเป็น
  หนึ่งเดียวกันกับเยาวชนและผู้ทำงานอภิบาลในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) และเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และการทำงานแบบเครือข่ายใน
  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (1) ประกอบด้วย ประเทศพม่า ไทย ลาว กัมพูชา และเวียดนาม  ในช่วงมิสซาปิด เราจะจุดเทียน เพื่อเฉลิมฉลองแสงสว่างร่วมกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราทำกันในเทเซ่ทุกๆ การภาวนาค่าของวันเสาร์ เราเฉลิมฉลองแสงสว่างกัน
  และที่นี่ เราก็จะทำเช่นเดียวกัน ช่วงบทเพลงส่งท้าย เราจะจุดเทียน และนำเทียนที่จุดนี้ไปมอบให้เพื่อนของเรา ขณะที่เรามอบนั้นให้เราบอกถึงสิ่งที่เรา
  คาดหวังว่าจะนำกลับไปยังบ้าน และฟังความคาดหวังของเพื่อนพร้อมกับอวยพรให้เขาได้รับสิ่งนั้น อย่างไรก็ตามแม้ว่าเราอาจจะไม่รู้จะคาดหวังสิ่งใด
  และไม่รู้ว่าจะทำอะไรต่อจากนี้ ก็ไม่ต้องกังวล เพราะพระเจ้าทรงกระทำให้เป็นไปได้ เราได้รับการเปลี่ยนแปลง พระเจ้าทรงเปลี่ยนแปลงเรา จงให้
  พระคริสตเจ้าเปลี่ยนแปลงเรา เมื่อเราได้รับพระคริสต์ในศีลมหาสนิท เราก็กลับไปยังบ้านของเราและสามารถแบ่งปันพระเยซูคริสต์กับผู้อื่นได้
  เราสามารถนาสันติสุขและการคืนดี เราสามารถสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเกื้อกูลเอื้ออาทรได้ และทั้งหมดนี้คือความหมายของการเป็นเกลือ
  และแสงสว่างส่องโลก  บราเดอร์อันเดรียอัส ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับหมู่คณะ เว็บไซต์
  http://www.taize.fr/en อีเมล์ติดต่อ และการจัดงานเฉลิมฉลองครบรอบ 75 ปี
  การก่อตั้งหมู่คณะเทเซ่ และการรำลึกถึง บราเดอร์โรเจอร์ครบ 100 ปีในวันที่ 12 พฤษภาคม 2015 หากในหมู่คณะใดสามารถจัดการภาวนาในวันนั้น
  เพื่อร่วมเป็นหนึ่งเดียวกับทางเทเซ่ บราเดอร์ทุกคน จะยินดีมาก และขอให้แจ้งกำหนดการไปยังบราเดอร์ เพื่อบราเดอร์จะนำไปอัพโหลดประชาสัมพันธ
  ์ในเว็ปไซต์ของเทเซ่ต่อไป
  http://www.taize.fr/en_article14015.html

  สุดท้าย เราได้รับการเตือนใจว่า เราทุกคนเป็นลูกของพระเจ้า เรามีค่าและมีความสาคัญในสายตาของพระเจ้า ดังนั้น เราควรเปลี่ยนวิธีการมองของเรา
  เราควรยกย่องให้เกียรติ คุณค่าและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่น จงกลับไปบ้านด้วยสายตาใหม่ สายตาของพระเจ้า จงรักและรับใช้ผู้อื่น เพราะความรัก
  เปลี่ยนแปลงทุกสิ่งได้ ความรักคือสิ่งแรกของการประกาศข่าวดี ไม่ต้องรอให้ผู้อื่นมารัก และให้เป็นคนแรกในการรักผู้อื่น เราทุกคนเป็นเกลือดองแผ่นดี
  และเป็นแสงสว่างส่องโลก จงรักและรับใช้ผู้อื่น จงเป็นเกลือและแสงสว่างของโลก

  สรุปภาพรวมการเข้าร่วมโครงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ 2015
  ประมวลภาพ บรรยากาศการเข้าเงียบแบบเทเซ่