หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

    MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE THIRTY-FIRST WORLD YOUTH DAY 2016
       สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ค.ศ. 2016

       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

         ค.ศ.2014 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 29
        
  “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (อ้าง มธ.5:3)

         ค.ศ.2015 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 30
        
  ผู้มีใจบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า (อ้าง มธ.5:8)

         ค.ศ.2016 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์
        
  ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (อ้าง มธ.5:7)

  ปฏิทินกิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2015

    ประชุมสมัยสามัญประจำปี 2015
       ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนสมัยสามัญประจำปี 2015
       ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2015 ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
      
       รายละเอียดโครงการประชุมคณะกรรมการฯ เืพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี 2015
      

    NATIONAL CATHOLIC YOUTH CONGRESS
       ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015
       ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ อบรมเตรียมทีมงาน และอาสาสมัคร  ร่วมชีวิตกับพี่น้องคริสตชน (ตรงเข้าหมู่บ้าน)
       เรียนคำสอน ร่วมกิจกรรม และชุมนุมเยาวชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ต มัธยม
       การเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย


    Swing For Youth
       คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
       และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล” เพื่อหาทุนสนับสนุน
       งานอภิบาลเยาวชน และหาทุนเพื่อการจัดชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
       เป็นเจ้าภาพ ที่สนาม Legacy Golf Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015 ชิงถ้วยรางวัล
       อันดับ 1 จากพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
       อันดับ 2 จากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และอันดับ 3 จากพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช
       โดยได้รับเกียรติจากพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
       พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

       คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
       “กอล์ฟการกุศล” ในครั้งนี้ ให้สำเร็จไปด้วยดี  ประมวลภาพงาน Charity Golf “Swing for Youth”

    เยาวชนแสวงบุญและร่วมฉลอง 200 ปี พ่อบอสโก ณ เมืองตุริน ประเทศอิตาลี
       บรรยากาศการชุมนุมเยาวชนซาเลเซียนโอกาสฉลอง 200 ปี ชาตกาลของพ่อบอสโกที่ตุริน ประเทศอิตาลี
       เมื่อวันที่ 7-22 สิงหาคม 2015 มีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมการชุมนุมจำนวน 20 คน และมีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน
       จากประเทศไทยที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

    BILA On Youth ครั้งที่ 3
       ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ได้มีพระสังฆราช พระสงฆ์ และ  ผู้ทำงานเยาวชน จากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
       BILA on YOUTH III ณ ศูนย์อภิบาลปาเช เบเน อัครสังฆมณฑลโคตา คินาบาลู ประเทศมาเลเซีย สำหรับประเทศไทย
       ของเรานั้น พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
       คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพัชรา ชนวัฒน์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคาทอลิก
       เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน และ คุณไชยวัฒน์ ออเปะ ตัวแทนเยาวชน จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นตัวแทน
       เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้

      

    สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน
       ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 - วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2015 ณ ศูนย์สังฆมณฑลเชียงใหม่ รายละเอียดโครงการ
  click          
  ประมวลภาพงานสัมมนาจิตตาภิบาล และผู้ประสานงานเยาวชน 2015

  ประชุมคณะกรรมการบริหารคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน

    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดการประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 3/2015
       ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2015 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัด
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 2/2015
  ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2015 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 อาคารสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย
  และในโอกาสนี้ผู้แทนจากกลุ่มนักธุรกิจคาทอลิกจะเข้าร่วมประชุมด้วยในวาระการระดมทุน    คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัด
  การประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 1
  ในวันพฤหัสบดีที่ 12 กุมภาพันธ์ 2015 ตั้งแต่เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชั้น 5  สภาพระสังฆราชฯ
  ยานนาวา กรุงเทพฯ    โครงการส่งเสริมชีวิต "Pro Life" My prayer for one life
       เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตลอดปี 2015

         โครงการ Prolife 
  Click
         ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Prolife
  Click
            

      การภาวนาเพื่อสันติภาพและความเป็นหนึ่ง
           หัวข้อ จงร่วมกันสร้างสังคมแห่งการช่วยเหลือเอื้ออาทรเถิด To build up the Globalization of Solidarity
           วันที่ 12 พฤษภาคม 2015 เวลา 18.00 – 20.30 น.  หอประชุมบ้านเซเวียร์ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ พญาไท กรุงเทพฯ
           โดยมีพระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี เป็นผู้นำการไตร่ตรองในการภาวนาครั้งนี้
           เอกสารที่ใช้ในการไตร่ตรองในการภาวนาครั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่ 
           ชีทภาวนา สำหรับการภาวนาในครั้งนี้

  ประมวลภาพบรรยากาศการภาวนาเพื่อสันติภาพและความเป็นหนึ่งทั้งหมด 

  12/05/2015
  Around 12 May 2015, young people are invited to recall the memory of Brother Roger
  and to put into practice his call to follow Christ by organising a prayer where they live
  and finding practical ways of demonstrating solidarity with others.


  http://www.taize.fr/en_article17740.html

    โครงการ จาริกความวางใจบนแผ่นดิน "ภาวนาเทเซ่"
      
  นำภาวนาโดย บร.กิสแลงและบร.อันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่

  การอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ ครั้งที่ 3-2015
  วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 19.00 น. ณ วัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ (บ้านเจ้าคณะซาเลเซียน)
  32 ถ.กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240         ครั้งที่ 2 การอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่ในระหว่างสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์
                     วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2015 เวลา 19.30 น.
                     ณ คริสตจักร Christ Church 11 ถ.คอนแวนต์ สีลม บางรัก กรุงเทพฯ 10500   ครั้งที่ 1 วันอาทิตย์ที่ 15 มีนาคม เวลา 14.00 น. ณ วัดพระมหาไถ่ 123/19 ซ.ร่วมฤดี 5
               ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
  Click    โครงการรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
       เผยแพร่สื่อ - จุลสารเพื่อ(น)เยาว์ และหลักสูตรการอบรมเด็กและเยาวชน ทาง http://youth.cbct.net

    การเฉลิมฉลอง 75 ปี หมู่คณะเทเซ่้ และ
       100 ปี การเกิดของภราดาโรเจอร์ ผู้ก่อตั้งหมู่คณะ

       รายละเอียดกิจกรรม
  click

    โครงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ 2015
         ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2015 ณ ศูนย์งานอภิบาล กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
         รายละเอียดโครงการ
  click
         ตารางเวลาในการเข้าเงียบ
  click
        
  สรุปภาพรวมการเข้าร่วมโครงการเข้าเงียบแบบเทเซ่ 2015
        
  ประมวลภาพ บรรยากาศการเข้าเงียบแบบเทเซ่

  ผู้แทนเยาวชนไทย 20 ท่าน และมีเพื่อน ๆ เยาวชนอีก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศเมียนม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม
  รวมทั้งหมดแล้ว 120 คน เข้าร่วม
  การเข้าเงียบแบบเทเซ่ ในระดับอนุภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 1
  ระหว่างวันที่ 3 – 7 มีนาคม 2015 ณ กรุงพนมเปญ ประเทศกัมพูชา        โครงการประสานงานภาครัฐและเอกชน
       สมัชชาคุณธรรม ประเทศไทย ครั้งที่ 7 "รวมพลังขับเคลื่อน สังคมคุณธรรม สู่การปฏิรูปประเทศไทย"
       วันที่ 25-26 มีนาคม 2015 ณ ห้องวายุภักษ์แกรนด์บอลรูม ชั้น 4
       โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ        โครงการประสานงานพระศาสนจักร
       เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักร อาทิเช่น
       การประชุมกับกรรมาธิการการฝ่ายฯ ในสภาพระสังฆราชฯ ประชุมกับคณะกรรมการฯ บริหาร
       เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี รวมทั้งองค์กรสมาชิก ซึ่งการร่วมกับหน่วยงานในพระศาสนจักรนั้น
       จะช่วยให้ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในด้านการอภิบาลมากขึ้น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
       ภายในองค์กรหน่วยงานพระศาสนจักรทั้งภายใน และภายนอกประเทศด้วย
          

    โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       วันที่ 1 มิถุนายน รับสมัครนักศึกษาใหม่ เข้าร่วม โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       ระดับวุฒิบัตร 1 ปี (26 กันยายน 2015 – ธันวาคม 2016)
       ระดับปริญญาโท Master in Development Leadership 16 เดือน
  (26 กันยายน 2015 – มิถุนายน 2017)
       รายละเอียดในโครงการและโปสเตอร์ที่แนบมานี้...click

    กลางเดือนมิถุนายน องค์กรสมาชิกส่งรายงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน (รายงาน 6 เดือนแรก)
       ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2015 ต่อสำนักงานแผนกเยาวชน ระดับชาติ
      

    การสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน
      
  โครงการสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน  ถึง วันที่ 9 กันยายน 2015
       พร้อมกับเยาวชนนิกายลูเธอร์แลนด์ 1 ท่าน และเยาวชนคาทอลิก 2 ท่าน คือ
       นางสาว สิณาภรณ์ จิตต์อุทัศน์ ตัวแทนเยาวชนจากองค์กรพลศีล
       นายกิตติทัด กิจเต่ง ตัวแทนเยาวชนจาก สังฆมณฑลราชบุรี
        
            

    งานฝึกปฏิบัติ "งานอภิบาลเด็กและเยาวชน"
       งานฝึกปฏิบัติ "งานอภิบาลเด็กและเยาวชน" นักศึกษาแสงธรรมปี 2 ระหว่างวันจันทร์ที่ 26 -
       ศุกร์ที่ 30 ตุลาคม ณ วิทยาลัยแสงธรรม อ.สามพราน จ.นครปฐม

    เดือนพฤศจิกายน องค์กรสมาชิกส่งรายงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน (รายงาน 6 เดือนหลัง)
       ที่ได้จัดทำขึ้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2014 ต่อสำนักงานแผนกเยาวชน ระดับชาติ