หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

    MESSAGE OF HIS HOLINESS POPE FRANCIS FOR THE THIRTY-FIRST WORLD YOUTH DAY 2016
       สาส์นของพระสันตะปาปาฟรังซิส สำหรับวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ค.ศ. 2016

       สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

         ค.ศ.2014 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 29
        
  “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา” (อ้าง มธ.5:3)

         ค.ศ.2015 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 30
        
  ผู้มีใจบริสุทธ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า (อ้าง มธ.5:8)

         ค.ศ.2016 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองกรากุฟ ประเทศโปแลนด์
        
  ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา (อ้าง มธ.5:7)

  ปฏิทินกิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2015

    ประชุมสมัยสามัญประจำปี 2015
       ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนสมัยสามัญประจำปี 2015
       ระหว่างวันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน - วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2015 ณ เรือนสำราญ รีสอร์ท อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี
      
       รายละเอียดโครงการประชุมคณะกรรมการฯ เืพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี 2015
      

    NATIONAL CATHOLIC YOUTH CONGRESS
       ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 32 จัดขึ้นระหว่างวันพฤหัสบดีที่ 8 - วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2015
       ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ อบรมเตรียมทีมงาน และอาสาสมัคร  ร่วมชีวิตกับพี่น้องคริสตชน (ตรงเข้าหมู่บ้าน)
       เรียนคำสอน ร่วมกิจกรรม และชุมนุมเยาวชน ณ โรงเรียนมงฟอร์ต มัธยม
       การเฉลิมฉลองปีศักดิ์สิทธิ์ ณ อาสนวิหารพระหฤทัย


    Swing For Youth
       คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ร่วมกับชมรมนักธุรกิจคาทอลิก
       และชมรมนักธุรกิจคาทอลิกรุ่นเยาว์ ประสานความร่วมมือกันจัดกิจกรรม “กอล์ฟการกุศล” เพื่อหาทุนสนับสนุน
       งานอภิบาลเยาวชน และหาทุนเพื่อการจัดชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 32 ซึ่งสังฆมณฑลเชียงใหม่
       เป็นเจ้าภาพ ที่สนาม Legacy Golf Club คลองสามวาตะวันตก กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2015 ชิงถ้วยรางวัล
       อันดับ 1 จากพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
       อันดับ 2 จากพระคาร์ดินัลไมเกิ้ลมีชัย กิจบุญชู และอันดับ 3 จากพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช
       โดยได้รับเกียรติจากพระอัครสังฆราชพอล ชาง อิน-นัม เอกอัครสมณทูตวาติกันประจำประเทศไทย
       พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี พระสังฆราชวีระ อาภรณ์รัตน์ และผู้มีเกียรติมากมายที่มาร่วมในกิจกรรมครั้งนี้

       คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการจัด
       “กอล์ฟการกุศล” ในครั้งนี้ ให้สำเร็จไปด้วยดี  ประมวลภาพงาน Charity Golf “Swing for Youth”

    เยาวชนแสวงบุญและร่วมฉลอง 200 ปี พ่อบอสโก ณ เมืองตุริน ประเทศอิตาลี
       บรรยากาศการชุมนุมเยาวชนซาเลเซียนโอกาสฉลอง 200 ปี ชาตกาลของพ่อบอสโกที่ตุริน ประเทศอิตาลี
       เมื่อวันที่ 7-22 สิงหาคม 2015 มีตัวแทนเยาวชนไทยร่วมการชุมนุมจำนวน 20 คน และมีสมาชิกในครอบครัวซาเลเซียน
       จากประเทศไทยที่ไปร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

    BILA On Youth ครั้งที่ 3
       ระหว่างวันที่ 3 – 7 สิงหาคม ได้มีพระสังฆราช พระสงฆ์ และ  ผู้ทำงานเยาวชน จากประเทศไทย เข้าร่วมประชุม
       BILA on YOUTH III ณ ศูนย์อภิบาลปาเช เบเน อัครสังฆมณฑลโคตา คินาบาลู ประเทศมาเลเซีย สำหรับประเทศไทย
       ของเรานั้น พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี  ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
       คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี คุณพัชรา ชนวัฒน์ เจ้าหน้าที่ คณะกรรมการคาทอลิก
       เพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน และ คุณไชยวัฒน์ ออเปะ ตัวแทนเยาวชน จากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เป็นตัวแทน
       เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้