ค.ศ.2016 สังฆมณฑลอุบลราชธานี ได้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ วัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู อำเภอเสนางคนิคม
จังหวัดอำนาจเจริญ ระหว่างวันจันทร์ที่ 10 – วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม ค.ศ.2016 ได้นำพระวาจาในปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม “จงเป็นผู้เมตตากรุณาดั่งพระบิดาของท่าน”
(ลก.6:36)  มาเป็นหัวข้อนำของค่ายฯ โดยเน้นให้เยาวชนเป็นประจักษ์พยาน เป็นเครื่องหมาย และเครื่องมือถึงพระเมตตาของพระบิดาที่มีต่อมนุษย์  แสดงออกถึง
ความรัก เมตตาที่เรามอบให้กับเพื่อนมนุษย์ดังที่พระบิดามอบให้เรา ผ่านทางการเรียนรู้ถึงพระเมตตารักของพระเจ้าต่อมนุษย์ และคำสอนของพระสันตะปาปาฟรังซิส
ที่ท้าทายเยาวชนให้แสดงออกถึงความเมตตารักต่อเพื่อนพี่น้อง คำสอนเรื่องเพศศึกษา คำสอนเรื่องการส่งเสริมชีวิตครอบครัว  และสิ่งท้าทายสำหรับเยาวชนในยุค
ปัจจุบันในพิธีมิสซาเปิดค่ายฯ พระสังฆราช ฟิลิป บรรจง ไชยรา ได้แบ่งปันข้อคิดให้กับน้อง ๆ เยาวชน ส่วนหนึ่งมีใจความว่าดังนี้ "ขอให้โอกาส 2-3 ที่เราอยู่ด้วยกันนี้
เป็นโอกาสที่เราจะให้ความรัก ความจริงใจ ให้อภัยแก่กันและกัน เพราะ การเป็นผู้รับอย่างเดียวนั้นสร้างความเห็นแก่ตัว การให้นำมาซึ่งความสุข ขอพระจิตเจ้านำทาง
พวกเรา ช่วยเราให้สามารถรวมกันเป็นหนึ่ง เพื่อส่งต่อไปให้ผู้อื่น เพื่อเราจะสามารถประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ตามที่พระศาสนจักรได้ให้ทิศทางว่า เราจะต้องร่วมด้วยช่วยกัน
ประกาศข่าวดีขึ้นใหม่ ด้วยความกระตือรือร้นใหม่ๆ มีชีวิตชีวาแบบใหม่ และมีการอธิบายความเชื่อแบบใหม่"ตลอดระยะเวลาที่น้องๆ เยาวชนได้ร่วมในค่ายนี้ น้องๆ ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับพี่น้องคริสตชนในหมู่บ้าน กินข้าว เลี้ยงปลา และช่วยงานภายในบ้าน และร่วมเป็นหนึ่งเดี่ยว
กับพี่น้อง เหมือนเป็นหนึ่งในครอบครัว นอกจากนี้ ยังได้ใช้เวลาร่วมกันในการศึกษาเรีบนรู้เนื้อหาหลักๆ ซึ่งมีคุณพ่อจิตตาภิบาล 3 ท่านได้นำการแบ่งปันตามหัวข้อ ดังนี้
"ปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรม" โดย คพ.ปราโมทย์ นิลเพ็ชร   "คำสอนเรื่องเพศ/คำสอนเรื่องครอบครัว" โดย คพ.ดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ และ "สิ่งท้าทายสำหรับ
เยาวชนในยุคปัจจุบัน" โดย คพ.นรเทพ ภานุพันธ์กิจกรรมกีฬา เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราจะขาดไม่ได้ในค่ายฯ ของเรา ทำให้รู้จักกันมากขึ้น ทำงานเป็นทีม ได้ออกแรง ออกกำลัง สนุกสนาน สุขกายสบายใจ
คุณพ่อจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชนยังได้ร่วมเล่นกีฬาฮาเฮกับน้อง ๆ เยาวชนด้วย หลังจากจบกีฬา เราเยาวชนร่วมกันคิดว่าจะสร้างภาพนิ่งหนึ่งภาพ สมาชิก
ของกลุ่มต้องร่วมกันรังสรรค์ภาพนั้นออกมาให้เป็นภาพที่ประจักษ์แก่สายตา บ้างก็สร้างรูปไม้กางเขน บ้างก็สร้างอนุสาวรีย์สันติภาพ แสดงถึงพลังสามัคคีของเยาวชน
หลังจากที่ร่วมกันรังสรรค์ปฏิมากรรมด้วยตัวคนแล้ว ทั้งเก้ากลุ่มก็มารวมกัน และช่วยกันสร้างภาพกางเขนไม้ขนาดใหญ่

และเมื่อเราคนไทยทุกคน รับทราบถึงพระพลานามัยของในหลวงของเรา ทุกคนก็ร่วมส่วนกันในคำภาวนา และสภาพระสังฆราชคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้ออก
จดหมายประกาศให้ทุกโบสถ์คาทอลิกในประเทศไทยร่วมใจกันภาวนาเพื่อพระพลานามัยของในหลวง เราทุกคน ร่วมใจกัน เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ผสานเสียงพร่ำ
ภาวนาอย่างตั้งใจ เป็นบรรยากาศการภาวนาที่สงบ สงัด เงียบ และทรงพลัง พี่สัมผัสพลังนี้ได้จริงๆ ค่ะระหว่างที่ค่ายดำเนินไป คุณพ่อจิตตาภิบาล ผู้ประสานงาน อาสาสมัคร และน้องๆ เยาวชนในค่ายได้รับข่าวที่สะเทือนใจที่สุด นั่นคือข่าวการสวรรคตของพระบาท
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พวกเราทุกคนในค่ายฯ ได้ร่วมภาวนาสายประคำเพื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ โดยมีบทภาวนาดังนี้
                     ลูกทั้งหลายขอน้อมกายใจถวายคำภาวนาสายประคำนี้
                     เป็นพระราชกุศลร่วมส่งเสด็จดวงพระวิญญาณสู่สวรรคาลัย
                     น้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ และร่วมถวายความอาลัย
                     พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
                     ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
                     ข้าพระพุทธเจ้า จิตตาภิบาลเยาวชน ผู้ประสานงานเยาวชน
                     และเยาวชนคาทอลิกไทย ในพระบรมโพธิสมภาร

ในมิสซาปิดค่ายฯ พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ได้ให้ข้อคิดเตือนใจแก่พวกเราเยาวชน ส่วนหนึ่งมี ใจความดังนี้ "ดังนั้น ในการเป็นผู้จาริกแสวงบุญ และเปิดขอบฟ้าใหม่
พ่ออยากมอบให้พวกเราเยาวชนทั้งหลาย ได้เข้าใจว่า ในวิสัยทัศน์ พันธกิจ ได้ระบุไว้ว่า “งานเยาวชนเป็นของเยาวชน โดยเยาวชน เพื่อเยาวชน” มาในค่ายฯ นี้พวกเรา
เป็นผู้รับ และในเวลาเดียวกันก็ต้องกลายเป็นผู้ให้ด้วยเช่นกัน มาค่ายฯ นี้เราได้รับสิ่งใหม่ๆ ในชีวิต เมื่อเรากลับไปที่วัด ไปที่สังฆมณฑลของเรา เราจะทำยังไงให้เป็น
ผู้ให้ โดยเป็นของเยาวชน เพื่อเยาวชน โดยเยาวชน อย่างไร? เราจะเป็นผู้ให้ สำหรับเพื่อนที่อยู่ในโรงเรียนของเรา เพื่อนที่เป็นคนต่างศาสนา เราจะเป็นผู้ให้ที่ดี นำ
ความสุข ความชื่นชมยินดีนำจิตตารมณ์พระวรสารให้เพื่อนๆ ของเราอย่างไร เราให้คนอื่นไม่ได้ในสิ่งที่เราไม่มี เราอยากให้ความสุขให้เขามีความยินดี มีความเชื่อ
ให้ได้รับข่าวดี เราเองต้องมีสิ่งเหล่านี้อย่างเต็มเปี่ยม เราจึงจะสามารถให้คนอื่นได้ ขอให้ค่ายนี้ประสบความสำเร็จ ให้เราเป็นผู้มีเมตตากรุณาในชีวิตของเรา ทำให้ชีวิต
ของเราเป็นผู้แสวงหาความเชื่อ เป็นผู้เปิดขอบฟ้าใหม่”จากนั้นคุณพ่อสานิตย์ พลมาก จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลอุบลราชานีได้กล่าวขอบคุณทุกคนที่เกี่ยวข้อง และได้เชิญพระคุณเจ้าสิริพงษ์ เป็ยผู้มอบของที่ระลึก
พร้อมเกียรติบัตรให้ทุกสังฆมณฑล/องค์กรที่มาร่วมค่าย และมอบธงให้กับสังฆมณฑลราชบุรี ที่จะเป็นเจ้าภาพค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 34 ในปี 2017
พร้อมกับถ่ายรูปหมู่ เริ่มจากรูปหมู่ของสังฆมณฑล/องค์กร จนถึงรูปหมู่รวมทั้งหมด

ความหมายของตราสัญลักษณ์


ท่าเต้นประกอบเพลง "พระเมตตา"
ค่ายผู้นําเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 33 ณ สังฆมณฑลอุบลราชธานี