คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ส่งเสริมและฟื้นฟูจิตตารมณ์และวิถีชีวิตของเด็กและเยาวชนให้มีประสบการณ์ความเชื่อ
ประสบการณ์พระเจ้า โดยการจัดให้มีการเข้าเงียบ รำพึงภาวนา ไตร่ตรองพระคัมภีร์ แบ่งปันชีวิตและความเชื่อในหมู่เยาวชนด้วยกันเอง ในรูปแบบหลากหลาย
ทั้งในกลุ่มเยาวชนเครือข่ายคาทอลิก และกับเยาวชนจากนิกายอื่นๆ นำภาวนาโดย บร.กิสแลงและบร.อันเดรอัส จากหมู่คณะเทเซ่

จุดประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมเยาวชนให้มีประสบการณ์ชีวิตพระ มีชีวิตสนิทสัมพันธ์กับพระมากขึ้น โดยการแบ่งปันพระวาจาร่วมกัน
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและคริสตชนทุกคนได้ตระหนักถึงพลังของตนเองในการเป็นผู้นำความรัก ความหวัง ความวางใจ การคืนดี
   และสันติสุขไปสู่ครอบครัว กลุ่มเพื่อน เขตวัด-สังฆมณฑล/องค์กร และสังคมในท้องถิ่นของตนเอง
3. เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ ความเป็นหนึ่งเดียว ความวางใจ สันติสุข กับพี่น้องคริสเตียนนิกายต่างๆ ในประเทศไทย