เมื่อวันที่ 18 – 21 เมษายนที่ผ่านมา มีการอบรมเตรียมผู้แทนเยาวชนไทยสู่การเข้าร่วมงานเยาวชนโลก ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
การเตรียมตัวครั้งนี้ ต้องการให้ผู้แทนเยาวชนไทยกว่า 50 คน เข้าใจถึงจุดประสงค์และหัวใจของงานเยาวชนโลกคือ “การเรียนคำสอนและร่วมกิจศรัทธา”
ทั้งมิสซา การเดินทางกางเขน การตื่นเฝ้าศีลมหาสนิท การรำพึงภาวนา และสวดสายประคำ ทุกกิจกรรมมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เยาวชนได้สนิทสัมพันธ์กับ
พระเจ้ามากยิ่งขึ้น

กระบวนการการอบรมนอกเหนือจากเนื้อหาสำคัญ ๆ เกี่ยวกับความเป็นมาของงานเยาวชนโลกที่ก่อตั้งโดยนักบุญสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2
ซึ่งพระองค์ได้ทรงมอบไม้กางเขนและภาพพระแม่มารีย์ให้จาริกเคียงคู่ไปกับเยาวชน ความหมายของตราสัญลักษณ์ที่ให้เห็นถึงความสว่างของพระคริสตเจ้า
ในตัวเยาวชนที่พร้อมจะส่องแสงไปทั่วโลก บทเพลงประจำงานที่ได้แปลเป็นภาษาไทย รวมถึงภาษาโปแลนด์ที่ควรรู้ เพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสารระหว่าง
ที่เราพักกับครอบครัวอุปถัมภ์ในโปแลนด์ด้วย และที่สำคัญได้เรียนรู้ว่าในการเดินทางไปโปแลนด์ครั้งนี้ เราจะไปร่วมกิจกรรมอะไรกันบ้าง ทั้งเรื่องการไป
แสวงบุญ  เพื่อค้นพบพระเมตตารักของพระเจ้าในถิ่นกำเนิดของนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 และนักบุญโฟสตินา โควัลสกา ท่านกำลังรอคอยเราอยู่ด้วยแขน
ทั้งสองและดวงใจที่เปิดกว้าง การเข้าร่วมกิจกรรมกับเพื่อน ๆ เยาวชนใน Mission Week ที่อัครสังฆมณฑล Kotowice และสัปดาห์สุดท้าย วันที่ 26 – 31
กรกฎาคม การเข้าร่วมงานเยาวชนโลก ที่จะจัดขึ้นที่คราคูฟ ประเทศโปแลนด์ ที่เยาวชนจะได้เรียนคำสอน และร่วมกิจศรัทธาต่าง ๆ รวมถึงการตื่นเฝ้าศีล
มหาสนิทพร้อมกับพระสันตะปาปาฟรานซิสด้วย

นอกจากการเตรียมตัวฝ่ายกายแล้ว เรายังมีกิจกรรมเพื่อเตรียมตัวฝ่ายจิตใจ การเรียนรู้ถึงสาสน์พระสันตะปาปาฟรานซิส ที่ทรงเรียกร้องให้เยาวชนทำ
กิจเมตตาตลอดปีศักดิ์สิทธิ์แห่งเมตตาธรรมอย่างเป็นรูปธรรม และไอคอนเมตตาธรรม ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการคืนดี ที่ถูกนำมาใช้ในการรำพึง ไตร่ตรอง
ใคร่ครวญถึงพระเมตตาของพระเจ้า และที่พิเศษสุด ๆ ในการอบรมเตรีย