เมื่อวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม ที่ผ่านมา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ได้จัดให้มีสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชนขึ้น ที่ศูนย์คริสตศาสนธรรม สังฆมณฑลอุบลราชธานี การสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกว่า 70 ท่าน ประกอบด้วย จิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน 33 ท่าน ครูคำสอนในโรงเรียนของสังฆมณฑลอุบลราชธานี 29 ท่าน ซิสเตอร์ บราเดอร์และครูคำสอนจากสังฆมณฑลปากเซ ประเทศลาว 8 ท่าน

ในวันที่ 24 – 25 พ.ค. เป็นการให้เนื้อหา  “การนำพระคัมภีร์มาประยุกต์ใช้ในการสอนคำสอนและการอภิบาลเด็กและเยาวชน”  โดยได้รับเกียรติจากคุณพ่อปราโมทย์
นิลเพ็ชร และทีมงานศูนย์คำสอนสังฆมณฑลราชบุรี  มาเป็นวิทยากร เมื่อกล่าวถึงพระคัมภีร์  หลายท่านอาจจะมีมุมมองที่แตกต่างกันในการนำพระคัมภีร์ไปประยุกต์ใช้  แต่การสัมมนาในครั้งนี้ ทำให้ผู้เข้าร่วมมีมุมมองใหม่ในการนำพระคัมภีร์มาใช้ในการสอนคำสอนและการอภิบาลเด็กและเยาวชนที่สนุกสนาน น่าสนใจ แม้กระทั่งบรรดาพระสงฆ์ นักบวช ผู้นำเยาวชนและแม้แต่ครูคำสอนเอง  ขณะที่อบรมเนื้อหานี้  ยังแสดงออกถึงความสนุกสนาน ความท้าทาย และความรู้ด้านพระคัมภีร์ โดยวิทยากร
เริ่มต้นด้วยการแบ่งกลุ่ม โดยใช้จิ๊กซอพระวาจา ใครที่ได้รับพระวาจาตอนเดียวกันให้รวมกลุ่มกัน และค้นหาว่าพระวาจาตอนนี้อยู่ในพระคัมภีร์ตอนไหน  และนำชื่อของ
ผู้บันทึกพระวาจานั้นมาเป็นชื่อกลุ่ม เช่น เยเรมีย์ โยนาห์ ซามูแอล เป็นต้น

จากนั้นวิทยากรได้ให้แต่ละกลุ่มต่อจิ๊กซอภาพในพระคัมภีร์ คือภาพชาวสะมาเรียผู้ใจดี และให้เปิดพระคัมภีร์ว่าเรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดีนี้ อยู่ในพระคัมภีร์ตอนไหนและให้ อ่าน จากนั้นแจกใบคำถามเพื่อการไตร่ตรองส่วนตัว เช่น ฉันได้เรียนรู้เรื่องอะไร?   จากพระวาจาตอนนี้ฉันรู้สึกอย่างไร? เกิดประโยชน์ต่อตัวฉันและสังคมอย่างไร? และ คำถามสุดท้ายคือ พระวาจาตอนนี้ทำให้ความสัมพันธ์ระหว่าง “พระเจ้ากับฉัน” เป็นอย่างไร? และให้จับคู่แบ่งปัน และขอตัวแทนบางท่านแบ่งปันต่อกลุ่มใหญ่ จากนั้นเป็น กิจกรรม ให้ใบงานการเชื่อมโยงอารมณ์ความรู้สึกของเรากับพระวาจาของพระเจ้า โดยให้ไตร่ตรองส่วนตัวและแบ่งปันกับเพื่อนข้าง ๆ ช่วงบ่าย เป็นเกมส์ที่สร้างความสนุก สนานทำให้พระคัมภีร์น่าค้นคว้ามากขึ้น เกมส์คำถามในพระคัมภีร์ การทายภาพพระคัมภีร์ การนำตัวอักษรมาใช้ให้เชื่อมโยงกับชื่อ  บุคคล หรือสถานที่ในพระคัมภีร์ การ นำตัวเลขมาเชื่อมโยงกับพระคัมภีร์

วันที่ 25 พฤษภาคม เราเริ่มต้นการเรียนรู้ด้วยการภาวนา โดยการจับคู่และภาวนาตามความปรารถนาของเพื่อน จากนั้นคุณครูท่านหนึ่งแบ่งปันถึงความประทับใจใน
การภาวนาแบบนี้ เนื่องจากหลายปัญหาในชีวิต เราต้องการใครสักคนที่ฟังเรา และวันนี้ได้มีคนหนึ่งที่ฟังและภาวนาเป็นกำลังใจให้กับเราด้วย การนำบทเพลงพระ
เพลงทั่วๆ ไป มาใช้ในการสอนคำสอนและนำการไตร่ตรอง  นอกจากไตร่ตรองส่วนตัวแล้ว ยังให้ในกลุ่มช่วยกันค้นคว้าว่า มีพระวาจาของพระเจ้าทั้งพระธรรมเก่า
และพระธรรมใหม่ ตอนไหนบ้าง ที่เชื่อมโยงกับบทเพลงนี้

 

หลังพักอาหารว่าง วิทยากรให้เราแต่ละคนค้นหาพระวาจาที่ชอบ  และแสดงออกมาทางด้านศิลปะ  ทั้งด้วยการวาด การปั้น งานเขียน ซึ่งแต่ละคนได้แสดงออกมา
สวยงามเป็นอย่างมาก ในช่วงบ่ายเป็นกิจกรรมเกี่ยวกับพระคัมภีร์ที่สนุกสนานเช่นเคย เช่น การใบ้คำ การทำท่าทางประกอบข้อความในพระคัมภีร์ และการนำภาพ
วีดีทัศน์ หนังโฆษณาสั้น ๆ มา ใช้ในการสอนคำสอน

ก่อนจบวิทยากรได้แจกหนังสือบทเพลงในพระคัมภีร์ หนังสือสอนคำสอนเด็กและเยาวชน รูปพระ สายประคำ และปิดท้ายด้วยการตั้งศีลมหาสนิทเพื่อสมโภช
พระวรกาย และพระโลหิตของพระคริสตเจ้า และภาวนาเทเซ่ตามเอกลักษณ์ของเยาวชน

วันที่ 26  พฤษภาคม เริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราชบรรจง ไชยรา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  และในบทเทศน์พระคุณเจ้าขอเทศน์นาน หน่อย นับเป็นโอกาสดีที่จะมีโอกาสได้พูดกับบรรดาผู้ทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศ ถึงความรักความเมตตาของพระคริสตเจ้าต่อเรามนุษย์และเป็นพิเศษ ต่อเยาวชน จากนั้นพวกเราเดินทางต่อไปยังวัดพระวิสุทธิวงศ์ บ้านหนองคู จ.อำนาจเจริญ เพื่อไปสำรวจสถานที่จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ  ที่จะจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10 – 15 ตุลาคม ค.ศ.2016 นอกจากการปรึกษาหารือในเรื่องกระบวนการอบรมของค่ายแล้ว ยังมีการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ วิสามัญพิเศษ ในวาระการ เลือกผู้อำนวยการคนใหม่ ร่วมกัน เสนอ 3 ชื่อ เพื่อให้พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการฯ ไปทาบทามเพื่อสานงานต่อในสมัยหน้า วาระละ 3 ปี เริ่ม     พฤศจิกายน ค.ศ.2016 – พฤศจิกายน ค.ศ.2019

จากนั้นเดินทางแสวงบุญที่วัดอัครเทวดามีคาแอล บ้านซ่งแย้ โบสถ์ไม้ใหญ่ที่สุด Unseen in Thailand และมาพักผ่อนร่วมกันที่ Sheep Vil’s โดยได้รับการต้อนรับอย่าง อบอุ่นจากครอบครัวของคุณสมคิด เจ้าของฟาร์มแกะอีกด้วย ปิดท้ายด้วยการเลี้ยงอาหารค่ำและคาราโอเกะ ที่สำนักมิสซังอุบลราชธานี  ขอขอบพระคุณในความใจดีมี เมตตาของพระคุณเจ้าบรรจง ไชยรา และคุณพ่อบุญพฤกษ์ ทองอินทร์ เหรัญญิกของมิสซัง ที่เลี้ยงอาหารพวกเราอย่างอิ่มหนำสำราญ มีความสุขกันถ้วนหน้าค่ะ

การสัมมนาครั้งนี้นับว่าเกิดผลดีเป็นอย่างมาก ทั้งด้านเนื้อหาความรู้เกี่ยวกับพระคัมภีร์ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการสอนคำสอนและทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชน การสำรวจสถานที่จัดเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ที่สังฆมณฑลอุบลราชธานีเป็นเจ้าภาพ และการเสริมสร้างมิตรภาพผ่านทางกิจกรรมต่าง ๆ...
ท้ายสุด ขอขอบพระคุณผู้มีน้ำใจดีสนับสนุนงานอภิบาลเด็กและเยาวชน ทั้งที่อยู่เบื้องหน้าและเบื้องหลัง ได้แก่พระสังฆราช บรรดาพระสงฆ์ คณะนักบวช บ้านเณร อาราม ศูนย์คำสอนสังฆมณฑลอุบลราชธานี คุณพ่อเจ้าวัด ซิสเตอร์ คุณครู และชาวบ้านหนองคูผู้มีน้ำใจดีทุกท่านค่ะ

แบ่งปันโดย..นู๋นุ้ย