วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 (WYD 2016)
วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม - วันพุธที่ 3 สิงหาคม 2016
ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์

  งานชุมนุมเยาวชนระดับโลก กำเนิดขึ้นโดยสมเด็จพระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ขณะที่ทรงปิดปีศักดิ์สิทธิ์ ค.ศ. 1984 ทรงมอบกางเขนไม้ขนาดใหญ่ให้แก่
  เยาวชนเพื่อเป็นเครื่องหมายว่า เราได้รับการไถ่กู้ให้รอดพ้นได้ ต้องอาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้าเท่านั้นกางเขนนี้จาริก
  และเวียนกลับไปยังกรุงโรมอีกครั้ง

  ในวันอาทิตย์ใบลานในปี ค.ศ. 1985 มีเยาวชนจากทวีปต่าง ๆ จำนวนสามแสนคน มาร่วมชุมนุมในโอกาสปีเยาวชนสากล และวันที่ 20 ธันวาคม 1985
  พระสันตะปาปา ยอห์น ปอลที่ 2 ทรงประกาศให้วันอาทิตย์ใบลานของทุกปีคือวันเยาวชนโลก ดังนั้น วันอาทิตย์ใบลานปีค.ศ. 1986 จึงนับเป็นวันเยาวชนโลกครั้งแรก

  ในปีนี้ พระสันตะปาปาฟรานซิส ทรงกล่าวกับเยาวชนว่า “พ่อยังจำได้ดีถึงวันที่เราพบปะกันที่รีโอ เดจาเนโร ในวันเยาวชนโลกครั้งที่ 28 ค.ศ.2013  ช่างเป็น
  วันฉลองความเชื่อและมิตรภาพที่ยิ่งใหญ่เพียงใด ชาวบราซิลที่น่ารักให้การต้อนรับเราด้วยใจกว้าง เหมือนพระรูปพระเยซูพระผู้ไถ่ ที่ทอดสายพระเนตรจาก
  ยอดเขาคอร์โควาโด ผ่านหาดโคปากาบานา บนชายหาดนั้นพระเยซูทรงเรียกร้องมายังเราอีกครั้งหนึ่ง ให้เป็นศิษย์ที่เป็นธรรมทูต ขอให้เราถือว่าการเรียกร้องนี้
  เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในชีวิตของเรา และขอให้เราแบ่งปันพระพรนี้กับผู้อื่นที่อยู่ทั้งใกล้และไกล แม้กระทั่งผู้ที่อยู่ไกลสุดในโลกของเรา       

  การเดินทางแสวงบุญของเยาวชนระดับนานาชาติครั้งต่อไป จะเป็นที่คราคูฟ ประเทศโปแลนด์  ในปี ค.ศ.2016  คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
  แผนกเยาวชน พร้อมที่จะสนับสนุนเยาวชนไทยในการเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลกอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีส่วนร่วมกับพระศาสนจักรระดับสากล ช่วยเตรียมเขาให้มี
  ความพร้อมในฐานะเป็น “ผู้จาริก” (Pilgrim) เพื่อร่วมเดินทางจาริกแห่งความเชื่อ (Journey of faith) ตามจิตตารมณ์ของวันเยาวชนโลก การเรียนคำสอนในทุกเช้า
  และการร่วมกิจกรรมด้านศาสนา จะส่งเสริมให้เยาวชนมีใจเมตตา และพร้อมที่จะปฏิบัติกิจเมตตาต่อเพื่อนมนุษย์ ทุกเวลาและทุกสถานที่ ด้วยกิจการ คำพูดและ
  คำภาวนา ตามหัวข้อพระวาจาของงานวันเยาวชนโลก คือ “ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา” (อ้าง มธ.5:7)

  รายละเอียดโครงการ สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่   
  ใบสมัคร เข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก 2016 สามารถดาวน์โหลด ได้ที่นี่   

  Theme Song WYD 2016

  หาข้อมูลเกี่ยวกับงานวันเยาวชนโลกเพิ่มเติมได้ที่ 
  http://www.krakow2016.com/en/
   

  โปสเตอร์ประชาสัมพันธ์  WYD31-2016

     

  Theme Song WYD 2016

  บทภาวนาสำหรับงานชุมนุมเยาวชนโลก ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์