วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ปี ค.ศ. 2016 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์จบลงแล้วอย่างสวยงาม ทุกคนปลอดภัย แต่พันธกิจรักเมตตา ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสได้ฝากฝังไว้กับเยาวชนยังไม่จบ พันธกิจรักเมตตาในยุคพระเมตตานับแต่นี้เป็นต้นไปเป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนจะร่วมสานให้เป็นจริงในยุคของเรา

เยาวชนไทย พร้อมกับซิสเตอร์ พระสงฆ์ พระสังฆราช และพระคาร์ดินัลจากประเทศไทย รวม 85 คนได้เดินทางไปร่วมงานเยาวชนในฐานะผู้แสวงบุญ โดย 85 คนนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผู้แสวงบุญ กลุ่มแรก 28 คนได้ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม  เพื่อไปพบปะ   แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเยาวชนของอัครสังฆมณฑล ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเคยมาร่วมสัมผัสชีวิตพี่น้องชาวปกาเกอะญอ  ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ แล้วเยาวชนของสองประเทศได้เดินทางเข้าร่วมงานเยาวชนโลกพร้อมกัน

จากนั้นกลุ่มที่สอง 7 คน เยาวชนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในความดูแลของคณะตรีเวเนโต เดินทางไปยังเมืองเวนิส เพื่อสัมผัสชีวิตกับครอบครัวชาวอิตาลีและ    เดินทางเข้าร่วมงานเยาวชนโลกที่คราคูฟพร้อมกับเยาวชนของเมืองเวนิส

กลุ่มที่สาม 47 คน เป็นกลุ่มใหญ่จากทั่วประเทศไทย เดินทางภายใต้การดูแลของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ออกเดินทางในวัน  เสาร์วันที่ 16 กรกฎาคม

และพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธ์ พร้อมคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม (ผู้ติดตามพระสังฆราช)  เป็นกลุ่มสุดท้ายจากประเทศไทย  ไ ด้เดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม จนจบงาน  ผู้แสวงบุญทุกคนได้ร่วมในพิธีต้อนรับพระสันตะปาปา ร่วมเดินทางแห่งไม้กางเขน ร่วมพิธีตื่นเฝ้าและมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31

สรุปภาพรวมและประสบการณ์การเดินทางแสวงบุญของกลุ่ม 47 คนซึ่งได้เริ่มต้นด้วยการไปแสวงบุญ ณ มหาวิหารทั้งสี่ของนครรัฐวาติกัน และกรุงโรม โดยการนำขอ งพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เส้นทางแสวงบุญจากกรุงโรมเดินทางต่อไปยังโปแลนด์ พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมายบนเส้นทางการแสวงบุญนี้  ได้สัมผัส ชีวิ ตและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศโปแลนด์และความเชื่อที่ฝังรากและเลือดเนื้อของชาวโปแลนด์ เริ่มที่กรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงของโปแลนด์

จากนั้น ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ณ ค่ายกักกันแดนประหารที่เอาชวิทซ์ ที่ๆ  ทำให้ผู้แสวงบุญหดหู่ที่สุด  และได้   ซึ มซับถึงความโหดร้ายของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เชื่อได้ว่าไม่มีใครต้องการสงครามและไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นอีกเลย จากนั้นพวกเขาได้ไปเรียนรู้และ  สัมผั สชีวิตความเชื่อของชาวเหมืองเกลือ เริ่มได้ยินชื่อนักบุญซินก้าองค์อุปถัมภ์ของชาวเหมืองสัมผัสถึงความเชื่อความศรัทธาของพวกเขา

และได้ไปยังสักการะสถานพระเมตตา ได้ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตพระของซิสเตอร์มาเรีย เวียนเน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะ Sister of Our Lady of Mercy     คณ ะนักบวชเดียวกันของนักบุญโฟสตินา ซิสเตอร์เวียนเนได้เชิญชวนให้เยาวชนละความกลัวความกังวล ที่จะเข้าไปรับพระเมตตาจากพระเจ้าทางศีลอภัยบาปและการรับ ศีลมหาสนิทเพื่อชิดสนิทกับพระเจ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้นำความรักเมตตาไปยังเยาวชนอีกจำนวนมาก  ที่กำลังติดกับดัก ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด
แอลกอฮอล์  และ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ 

และท้ายสุดได้ไปเรียนรู้ชีวิตและการงานของท่านนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ณ บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ คือ ที่เมืองวาโดวิช ก่อนเข้าไปสัมผัส ชีวิ ตที่เมือง คนุรูฟ อัครสังฆมณฑลกาโตวิช ซึ่งเป็นช่วงการสัมผัสชีวิตก่อนเริ่มงานวันเยาวชนโลก

ช่วงระหว่างสัปดาห์สัมผัสชีวิต ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม ณ เมืองคนุรูฟ  เยาวชนผู้แสวงบุญ  ได้พักกับครอบครัวสัตบุรุษของวัดแม่พระฉวีดำ  (แม่พระแห่ง  เ ชสโตโฮวา) ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความรัก ความเมตตากรุณา การดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นจากคุณพ่อคริสโตฟซึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าวัด พระสงฆ์  สังฆานุกร   สามเณร เยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษของวัดนี้

และยังได้รับประสบการณ์เดียวกันนี้อีกครั้งระหว่างร่วมงานเยาวชนโลก ในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม เมื่อพวกเขาได้พักกับครอบครัวที่เมืองชาร์นูฟ  (Chrzan?w)  ซึ่ง ห่างจากตัวเมืองคราคูฟประมาณ 45 กิโลเมตร ผู้แสวงบุญได้นั่งรถไฟสาธารณะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเข้าเมืองคราคูฟทุกวันเพื่อร่วมงานวันเยาวชนโลก โดยวันที่ 26 กร กฎาคมได้เข้าร่วมมิสซาเปิด วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม หลังจากเรียนคำสอนที่วัดนักบุญนิโคลัส  เมืองชาร์นูฟแล้ว  ได้เดินทางเข้าคราคูฟเพื่อร่วมพิธีต้อนรับพระ สันต ะปาปาฟรังซิส ร่วมเดินทางแห่งไม้กางเขนกับพระองค์ โดยทั้งสามกิจกรรมหลักนี้ จัดขึ้นที่สวนสาธารณะโบลเยีย (B?onia Park)
 

และงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ได้จบลงอย่างงดงามที่พิธีตื่นเฝ้าและมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลก ณ สนามพระเมตตา (Campus Misericordiae) ณ สนามแห่งนี้   เย าวชนกว่าสองล้านคน ได้ร่วมเดินทางผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับพระสันตะปาปาและผู้แทนเยาวชนจากห้าทวีป พร้อมกับได้รับฟังการแบ่งปันจากเยาวชน 3 คน ได้ฟั งข้อคิดเตือนใจจากพระสันตะปาปา  และเฝ้าศีลมหาสนิทกับพระองค์ และได้รับแนวทางชีวิตและกำลังใจมากมายจากพระองค์ ทุกครั้งที่พระสันตะปาปา      ฟรังซิ สได้พบกับเยาวชนผู้แสวงบุญ พระองค์ทรงให้ข้อคิด เตือนใจ และแนะแนวทางชีวิตอย่างลึกซึ้ง ทันยุคทันสมัย ตรงไปตรงมา

สรุปสาระสำคัญของคำสอน ข้อคิด เตือนใจ ของพระสันตะปาปาฟรานซิสแก่เยาวชนผู้แสวงบุญ ระหว่างวันที่ 28 – 31 กรกฎาคม 2016 คือ ทรงหนุนนำให้เยาวชน ล ะเว้นความกลัว และกล้าที่จะเป็นเครื่องมือของพระเป็นเจ้าในการร่วมกันสร้างโลกใหม่ ในยุคแห่งพระเมตตา ด้วยการสวมหัวใจรักเมตตา เพราะหัวใจเช่นนี้ทำให้  เรา สามารถก้าวออกไปพบกับคนอื่น พร้อมจะโอบกอดทุกคน เป็นที่พักพิงให้กับคนไร้บ้าน แบ่งปันอาหารแก่ผู้หิวโหยและต้อนรับผู้อพยพลี้ภัยทุกคน

จงขจัดอุปสรรค 3 ประการดังที่ซักเคียสได้ขจัดทิ้ง คือ
1) เลิกคิดว่าตัวเองต่ำต้อยเกินกว่าจะพบพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์ทรงรักเราแต่ละคนแบบที่เราเป็น ไม่ใช่หน้าตา ผิวพรรณ มือถือที่มีซึ่งล้วนเป็นเพียงเปลือก    
     นอกและจงสวดภาวนาทุกเช้าว่า “พระเจ้าข้า ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักที่ทรงมอบให้ โปรดช่วยลูกให้รักชีวิตของตนเองด้วยเทอญ”
2) เมื่อเราพบและเจอคนที่ใช่ คนที่เราตกหลุมรัก จงทุ่มเททุกสิ่งอย่างในชีวิตเพื่อคนๆ นั้น เหมือนซักเคียสที่พบพระเยซูเจ้าซึ่งดึงดูดเขา และพระเยซูเจ้าทรงเป็น 
     คนๆ นั้นสำหรับเราทุกคน จงอย่าละอายที่จะสารภาพทุกสิ่งกับพระองค์ อย่ากลัวที่จะตอบรับ (YES) พระเจ้าด้วยหัวใจของเรา
3) จงอย่ากลัวคำติฉินนินทาจากสังคมรอบข้าง จงกล้าเอาชนะความชั่วด้วยการรักเพื่อนมนุษย์ แม้กระทั่งศัตรูของตนเอง สังคมรอบตัวเรากำลังเยาะเย้ยถากถางเรา
   ว่า เป็นนักฝันเฟื่อง เพราะเราเชื่อมั่นในมนุษยชาติและปฏิเสธความเกลียดชัง จงอย่าท้อ! จงยิ้มและกางแขนรับสิ่งเหล่านี้  เพราะลูกกำลังประกาศความหวังและ
   ลูกเป็นผู้มีบุญซึ่งกำลังเป็นตัวแทนของความงดงามเหล่านี้

จงออกจากโซฟาที่ลวงว่าคือความสุข จงอย่ากลัวที่จะยอมเสี่ยง และยื่นมือออกไปช่วยเหลือผู้คนที่กำลังต้องการความช่วยเหลือ  จงฝ่าฟันคำติฉินนินทาและการ มอ งของสังคม ที่จะมองว่าพวกเธอแปลกที่ไปช่วยเหลือคนที่แตกต่างจากพวกเธอ ผู้คนที่เป็นคนต่างชาติต่างภาษากับพวกเธอ จงเปิดประตูบ้านต้อนรับพระเยซูเจ้า  ดังซั กเคียส   ที่เปิดประตูบ้านต้อนรับพระองค์  พระเยซูเจ้าไม่ได้ต้องการเพียงพบปะกับพวกเธอและพ่อที่นี่ (คราคูฟ)  แต่ประสงค์ที่จะฝันร่วมกันกับเธอ เดินทางพร้อมกับ เธอไปสู่อนาคต และอยู่กับเธอทุกๆ วันในชีวิต

จงอย่ายอมแพ้ในการเผชิญหน้ากับความคิดที่ปิดตาย  แต่จงแสวงหาจุดหมายที่ดำรงไว้ซึ่งหัวใจอันบริสุทธิ์    สู้อย่างสันติเพื่อความซื่อสัตย์และยุติธรรม  จงอย่าทำ อะไรแค่ผิวเผิน   อย่าวางใจจิตตารมณ์ทางโลกซึ่งเน้นแค่รูปร่างหน้าตา  มันคือเครื่องสำอางที่ทำให้เราดูดีแค่ภายนอก แต่จงดาวน์โหลดลิ้งค์ที่ดีที่สุด ซึ่งก็คือ หัวใจที่  มองเห็นและถ่ายทอดคุณความดีโดยไม่ต้องปรุงแต่งใดๆ ในการเสวนาและแช็ทในแต่ละวัน    จงให้พระวรสารเป็นเข็มทิศนำทางการพูดคุย  ความทรงจำของพระเจ้า  ไม่มี 'ฮาร์ดดิสก์'   ไว้บันทึกและเก็บข้อมูลของเรา   แต่หัวใจของพระเจ้าเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาที่แสนจะอ่อนโยน ดังนั้น  ขอให้เราพยายามดำเนินชีวิตเลีย นแบบความทรงจำที่ศรัทธาของพระเจ้าและรักษาสิ่งดีๆ  ที่เราได้รับตลอดหลายวันที่ผ่านมาในงานเยาวชนโลกไว้ด้วย

                                                                                                                 รายงานโดย พัชรา ชนวัฒน์ / ภาพข่าว กลุ่ม reporter WYD 2016

   ประมวลภาพงานวันเยาวชนโลกครั้งที่ 31 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์