วันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ปี ค.ศ. 2016 ณ เมืองคราคูฟ ประเทศโปแลนด์จบลงแล้วอย่างสวยงาม ทุกคนปลอดภัย แต่พันธกิจรักเมตตา ที่สมเด็จพระสันตะปาปา ฟรังซิสได้ฝากฝังไว้กับเยาวชนยังไม่จบ พันธกิจรักเมตตาในยุคพระเมตตานับแต่นี้เป็นต้นไปเป็นภารกิจที่พวกเราทุกคนจะร่วมสานให้เป็นจริงในยุคของเรา

เยาวชนไทย พร้อมกับซิสเตอร์ พระสงฆ์ พระสังฆราช และพระคาร์ดินัลจากประเทศไทย รวม 85 คนได้เดินทางไปร่วมงานเยาวชนในฐานะผู้แสวงบุญ โดย 85 คนนี้ได้แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มผู้แสวงบุญ กลุ่มแรก 28 คนได้ออกเดินทางตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม  เพื่อไปพบปะ   แลกเปลี่ยนกับกลุ่มเยาวชนของอัครสังฆมณฑล ลักเซมเบิร์ก ซึ่งเคยมาร่วมสัมผัสชีวิตพี่น้องชาวปกาเกอะญอ  ในสังฆมณฑลเชียงใหม่ แล้วเยาวชนของสองประเทศได้เดินทางเข้าร่วมงานเยาวชนโลกพร้อมกัน

จากนั้นกลุ่มที่สอง 7 คน เยาวชนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ ในความดูแลของคณะตรีเวเนโต เดินทางไปยังเมืองเวนิส เพื่อสัมผัสชีวิตกับครอบครัวชาวอิตาลีและ    เดินทางเข้าร่วมงานเยาวชนโลกที่คราคูฟพร้อมกับเยาวชนของเมืองเวนิส

กลุ่มที่สาม 47 คน เป็นกลุ่มใหญ่จากทั่วประเทศไทย เดินทางภายใต้การดูแลของคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน ออกเดินทางในวัน  เสาร์วันที่ 16 กรกฎาคม

และพระคาร์ดินัลเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช พระสังฆราชชูศักดิ์ สิริสุทธ์ พร้อมคุณพ่อธรรมรัตน์ เรือนงาม (ผู้ติดตามพระสังฆราช)  เป็นกลุ่มสุดท้ายจากประเทศไทย  ไ ด้เดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนโลก ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม จนจบงาน  ผู้แสวงบุญทุกคนได้ร่วมในพิธีต้อนรับพระสันตะปาปา ร่วมเดินทางแห่งไม้กางเขน ร่วมพิธีตื่นเฝ้าและมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลก ครั้งที่ 31

สรุปภาพรวมและประสบการณ์การเดินทางแสวงบุญของกลุ่ม 47 คนซึ่งได้เริ่มต้นด้วยการไปแสวงบุญ ณ มหาวิหารทั้งสี่ของนครรัฐวาติกัน และกรุงโรม โดยการนำขอ งพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี เส้นทางแสวงบุญจากกรุงโรมเดินทางต่อไปยังโปแลนด์ พวกเขาได้รับประสบการณ์มากมายบนเส้นทางการแสวงบุญนี้  ได้สัมผัส ชีวิ ตและเรียนรู้ประวัติศาสตร์ของประเทศโปแลนด์และความเชื่อที่ฝังรากและเลือดเนื้อของชาวโปแลนด์ เริ่มที่กรุงวอร์ซอว์เมืองหลวงของโปแลนด์

จากนั้น ไปศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นในช่วงสงครามโลก ครั้งที่ 2 ณ ค่ายกักกันแดนประหารที่เอาชวิทซ์ ที่ๆ  ทำให้ผู้แสวงบุญหดหู่ที่สุด  และได้   ซึ มซับถึงความโหดร้ายของสงครามและการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ เชื่อได้ว่าไม่มีใครต้องการสงครามและไม่ปรารถนาให้เกิดขึ้นอีกเลย จากนั้นพวกเขาได้ไปเรียนรู้และ  สัมผั สชีวิตความเชื่อของชาวเหมืองเกลือ เริ่มได้ยินชื่อนักบุญซินก้าองค์อุปถัมภ์ของชาวเหมืองสัมผัสถึงความเชื่อความศรัทธาของพวกเขา

และได้ไปยังสักการะสถานพระเมตตา ได้ฟังการแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตพระของซิสเตอร์มาเรีย เวียนเน ซึ่งเป็นสมาชิกคณะ Sister of Our Lady of Mercy     คณ ะนักบวชเดียวกันของนักบุญโฟสตินา ซิสเตอร์เวียนเนได้เชิญชวนให้เยาวชนละความกลัวความกังวล ที่จะเข้าไปรับพระเมตตาจากพระเจ้าทางศีลอภัยบาปและการรับ ศีลมหาสนิทเพื่อชิดสนิทกับพระเจ้า ทั้งนี้เพื่อเป็นผู้นำความรักเมตตาไปยังเยาวชนอีกจำนวนมาก  ที่กำลังติดกับดัก ตกอยู่ในวังวนของยาเสพติด
แอลกอฮอล์  และ ความเข้าใจเรื่องเพศที่ไม่ถูกต้อง ฯลฯ 

และท้ายสุดได้ไปเรียนรู้ชีวิตและการงานของท่านนักบุญยอห์น ปอลที่ 2 พระสันตะปาปา ณ บ้านเกิดเมืองนอนของพระองค์ คือ ที่เมืองวาโดวิช ก่อนเข้าไปสัมผัส ชีวิ ตที่เมือง คนุรูฟ อัครสังฆมณฑลกาโตวิช ซึ่งเป็นช่วงการสัมผัสชีวิตก่อนเริ่มงานวันเยาวชนโลก

ช่วงระหว่างสัปดาห์สัมผัสชีวิต ระหว่างวันที่ 20 – 25 กรกฎาคม ณ เมืองคนุรูฟ  เยาวชนผู้แสวงบุญ  ได้พักกับครอบครัวสัตบุรุษของวัดแม่พระฉวีดำ  (แม่พระแห่ง  เ ชสโตโฮวา) ทำให้ได้สัมผัสประสบการณ์ความรัก ความเมตตากรุณา การดูแลเอาใจใส่อย่างอบอุ่นจากคุณพ่อคริสโตฟซึ่งเป็นคุณพ่อเจ้าวัด พระสงฆ์  สังฆานุกร   สามเณร เยาวชนและพี่น้องสัตบุรุษของวัดนี้

และยังได้รับประสบการณ์เดียวกันนี้อีกครั้งระหว่างร่วมงานเยาวชนโลก ในวันที่ 25 – 31 กรกฎาคม เมื่อพวกเขาได้พักกับครอบครัวที่เมืองชาร์นูฟ  (Chrzan?w)  ซึ่ง ห่างจากตัวเมืองคราคูฟประมาณ 45 กิโลเมตร ผู้แสวงบุญได้นั่งรถไฟสาธารณะหนึ่งชั่วโมงยี่สิบนาทีเข้าเมืองคราคูฟทุกวันเพื่อร่วมงานวันเยาวชนโลก โดยวันที่ 26 กร กฎาคมได้เข้าร่วมมิสซาเปิด วันที่ 27 – 29 กรกฎาคม หลังจากเรียนคำสอนที่วัดนักบุญนิโคลัส  เมืองชาร์นูฟแล้ว  ได้เดินทางเข้าคราคูฟเพื่อร่วมพิธีต้อนรับพระ สันต ะปาปาฟรังซิส ร่วมเดินทางแห่งไม้กางเขนกับพระองค์ โดยทั้งสามกิจกรรมหลักนี้ จัดขึ้นที่สวนสาธารณะโบลเยีย (B?onia Park)
 

และงานเยาวชนโลก ครั้งที่ 31 ได้จบลงอย่างงดงามที่พิธีตื่นเฝ้าและมิสซาปิดงานวันเยาวชนโลก ณ สนามพระเมตตา (Campus Misericordiae) ณ สนามแห่งนี้   เย าวชนกว่าสองล้านคน ได้ร่วมเดินทางผ่านประตูศักดิ์สิทธิ์พร้อมกับพระสันตะปาปาและผู้แทนเยาวชนจากห้าทวีป พร้อมกับได้รับฟังการแบ่งปันจากเยาวชน 3 คน ได้ฟั งข้อคิดเตือนใจจากพระสันตะปาปา  และเฝ้าศีลมหาสนิทกับพระองค์ และได้รับแนวทางชีวิตและกำลังใจมากมายจากพระองค์ ทุกครั้งที่พระสันตะปาปา      ฟรังซิ สได้พบกับเยาวชนผู้แสวงบุญ พระองค์ทรงให้ข้อคิด เตือนใจ และแนะแนวทางชีวิตอย่างลึกซึ้ง ทันยุคทันสมัย ตรงไปตรงมา

สรุปสาระสำคัญของคำสอน ข้อคิด เตือน