ประมวลภาพการสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน 2016
(ขอขอบคุณภาพจาก FB ของศูนย์ประสานงานเยาวชน อัครสังฆมณฑลท่าแร่ หนองแสง
และศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่)

    ส่งเยาวชนเข้าร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ 3 เดือน (มิถุนายน – กันยายน)
       ทางสังฆมณฑลอุบลราชธานี ขอเลื่อนไปปีหน้า ค.ศ.2017
       เดินทางไปพร้อมกับองค์กรนิสิตนักศึกษา (ปี ค.ศ.2017 เดินทางเข้าร่วมโครงการ 2 คน)

    โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       รับสมัครนักศึกษาใหม่ ศึกษาด้านงานอภิบาลฯ ณ สถาบัน Fondacio Asia ประเทศฟิลิปปินส์
       มิถุนายน   ยื่นใบสมัครและรอสัมภาษณ์จากสถาบัน Fondacio
       กรกฎาคม  เตรียมเอกสารการศึกษา และการรับรองจากกงสุล
       สิงหาคม    ยื่นคำร้องขอวีซ่า และอบรมเตรียม
       กันยายน – ธันวาคม 2016   เรียนภาษาอังกฤษ 3 เดือน
       มกราคม – พฤศจิกายน 2017 (11 เดือน) ศึกษาด้านงานอภิบาล
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Click

    เดือนมิถุนายน องค์กรสมาชิกส่งรายงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน (รายงาน 6 เดือนแรก)
       ที่ได้จัดทำขึ้นระหว่างเดือนมกราคม - มิถุนายน 2016 ต่อสำนักงานแผนกเยาวชน ระดับชาติ
       แบบฟอร์มในการจัดทำรายงาน 6 เดือน
  Click
       แนวทางเด็กและการอภิบาลเยาวชน ปี 2011-2015
  Click

    เดือนพฤศจิกายน องค์กรสมาชิกส่งรายงานกิจกรรมเด็กและเยาวชน (รายงาน 6 เดือนหลัง)
       ที่ได้จัดทำขึ้น ระหว่างเดือนกรกฎาคม - ธันวาคม 2016 ต่อสำนักงานแผนกเยาวชน ระดับชาติ
       แบบฟอร์มในการจัดทำรายงาน 6 เดือน
  Click
       แนวทางเด็กและการอภิบาลเยาวชน ปี 2011-2015
  Click

    ประชุมสมัยสามัญประจำปี 2016
       ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชนสมัยสามัญประจำปี 2016
       ระหว่างวันอังคาร์ที่ 29 พฤศจิกายน - วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2016

    โครงการรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
       เผยแพร่ ทาง http://youth.cbct.net   
  โครงการส่งเสริมชีวิต "Pro Life" My prayer for one life
       เป็นโครงการที่จัดทำขึ้นตลอดปี 2016

         โครงการ Prolife 
  Click
         ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ Prolife
  Click   
  โครงการประสานงานพระศาสนจักร
       เจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรม และประชุมอย่างสม่ำเสมอกับหน่วยงานต่าง ๆ ของพระศาสนจักร อาทิเช่น
       การประชุมกับกรรมาธิการการฝ่ายฯ ในสภาพระสังฆราชฯ ประชุมกับคณะกรรมการฯ บริหาร
       เพื่อการพัฒนาสังคม แผนกสตรี รวมทั้งองค์กรสมาชิก ซึ่งการร่วมกับหน่วยงานในพระศาสนจักรนั้น
       จะช่วยให้ก่อให้เกิดการประสานความร่วมมือ ในด้านการอภิบาลมากขึ้น ทำให้เกิดการมีส่วนร่วม
       ภายในองค์กรหน่วยงานพระศาสนจักรทั้งภายใน และภายนอกประเทศด้วย