งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7

  AYD คืออะไร?
  AYD ย่อมมาจาก ASIAN YOUTH DAY ในภาษาไทยเราเรียกว่า วันเยาวชนเอเชีย ในทุกๆ สามปี เยาวชนคาทอลิกจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย มาพบปะ
  กัน และปลูกฝังจิตตารมณ์การประกาศพระวรสาร ผ่านทางกิจกรรมหลากหลายของงานน ี้ งานวันเยาวชนเอเชีย ถือกำเนิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกันของ
  เยาวชนคาทอลิกเอเชีย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากงานเยาวชน-ฝ่ายฆราวาสและสตรีของสหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชีย (FABC – THE FEDERATION OF
  ASIAN BISHOPS’ CONFERENCES) 


  หัวข้อ JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA”
  “จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย”
  ณ เมืองยอคยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ค.ศ. 2017

  ไตร่ตรองพระวรสาร หนังสือกิจการอัครสาวก บทที่ 2: 1-11 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อ 7-11
  “เมื่อวันเปนเตกอสเตมาถึง บรรดาศิษย์ทุกคนมาชุมนุมในสถานที่เดียวกัน ทันใดนั้นมีเสียงจากฟ้าเหมือนเสียงลมพัดแรงกล้า ทุกคนที่อยู่ในบ้านได้ยิน
  เขาเห็นเปลวไฟลักษณะเหมือนลิ้น แยกไปอยู่เหนือศีรษะของเขาแต่ละคน ทุกคนได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม และเริ่มพูดภาษาอื่น ๆ ตามที่พระจิตเจ้า
  ประทานให้พูด

  ขณะนั้นที่กรุงเยรูซาเล็มมีชาวยิวผู้เลื่อมใสศรัทธาในพระเจ้า มาจากทุกชาติทั่วโลก เมื่อประชาชนได้ยินเสียงนี้ จึงมาชุมนุมกันจำนวนมาก รู้สึกฉงนสนเท่ห์
  เพราะแต่ละคนได้ยินคนเหล่านี้พูดภาษาของตน และประหลาดใจอย่างยิ่ง กล่าวว่า “ทุกคนที่กำลังพูดอยู่นี้เป็นชาวกาลิลีมิใช่หรือ  แล้วทำไมเราแต่ละคน
  จึงได้ยินเขาพูดภาษาท้องถิ่นของเราเล่า  เราชาวปาร์เธีย ชาวมีเดีย และชาวเอลาม บางคนอาศัยอยู่ในเขตเมโสโปเตเมีย แคว้นยูเดีย แคว้นคัปปาโดเซีย
  แคว้นปอนทัสและแคว้นเอเชีย แคว้นฟรีเจียและแคว้นปัมฟีเลีย บางคนมาจากประเทศอียิปต์และเขตของประเทศลิเบีย รอบ ๆ เมืองไซรีน บางคนมาจาก
  กรุงโรม ทั้งชาวยิวและผู้กลับใจเข้านับถือลัทธิยิว บางคนเป็นชาวเกาะครีตและชาวอาหรับ พวกเราได้ยินคนเหล่านี้ประกาศกิจการอันยิ่งใหญ่ของพระเจ้า
  เป็นภาษาของเรา”

  วัตถุประสงค์ทั่วไป
  เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนคาทอลิกในเอเชียรื้อฟื้นและเพิ่มพูนความเชื่อให้ลึกซึ้งขึ้นในฐานะเป็นศิษย์พระคริสต์ ด้วยการเป็นประจักษ์พยาน
  ถึงด้วยความชื่นชมยินดีแห่งความรักของพระเจ้า ในบริบทความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย

  วัตถุประสงค์เฉพาะ (Specific Objectives)
  1. เพื่อค้นหา ไตร่ตรองและแบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อในฐานะที่เป็นพระศาสนจักรท้องถิ่นซึ่งมาจากชุมชนที่แตกต่างกัน อีกทั้งดำรงชีวิต
     ในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย
  2. เพื่อแนะนำ แบ่งปัน และเป็นประจักษ์พยานถึงความเชื่อของพระศาสนจักรอินโดนีเซีย ในบริบทของความแตกต่างทางสังคม-วัฒนธรรม-ศาสนา
     และใส่ใจในสิ่งแวดล้อม
  3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนทุ่มเทตนเองในพันธกิจการประกาศข่าวดีของพระศาสนจักร เพื่อว่าพวกเขาจะแบ่งปันคุณค่าพระอาณาจักรของพระเจ้า
     ด้วยการเป็นประจักษ์พยานชีวิตแห่งความชื่นชมยินดีของการเสวนาในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและการทำงานเพื่อความยุติธรรมและสันติในสังคม

        
  โครงการงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7
         รายละเอียดเพิ่มเติม ติดตามได้ที่
  http://asianyouthday.org/
        

    Joyful! Living the Gospel - Theme Song AYD 7 Indonesia


    Joyful! Living the Gospel
    Reff:
    Joyful! Joyful! Joyful! Asian Youth. Joyful! Joyful! Living the Gospel
    Joyful! Joyful! Joyful! Asian Youth. Joyful! Joyful! Living the Gospel

    verse 1:
    A wide range of diverse cultures, languages, also ethnic groups.
    Together, we are one family. Asian Holy Catholic Church.

    Verse 2:
    Listen! Jesus Christ has called us, ev'ry youth all around Asia.
    Proclaim! And living the Gospel. Coloring all around the world.

    ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
    Author:
    1. Ika Noviana Prasetyo;
    2. Widiasri Kawuryan;
    3. Caecilia Lucky Karisha

    Arranger: G. Djaduk Ferianto


    ท่าทางประกอบเพลง Joyful! Living the Gospel


    [AYD7-News] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]