AYD คืออะไร?
AYD ย่อมาจาก ASIAN YOUTH DAY ในภาษาไทยเราเรียกว่า วันเยาวชนเอเชีย ในทุกๆ สามปี เยาวชนคาทอลิกจากประเทศต่างๆ ในทวีปเอเชีย มาพบปะ
กัน และปลูกฝังจิตตารมณ์การประกาศพระวรสาร ผ่านทางกิจกรรมหลากหลายของงานนี้ งานวันเยาวชนเอเชีย  ถือกำเนิดขึ้นจากการปรึกษาหารือกันของ
เยาวชนคาทอลิกเอเชีย ซึ่งได้รับการอนุมัติจากงานเยาวชน-ฝ่ายฆราวาสและสตรีของสหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชีย (FABC – THE FEDERATION OF ASIAN BISHOPS’ CONFERENCES)

งานวันเยาวชนเอเชีย
งานเยาวชนเอเชีย ประกอบด้วย 3 ช่วงหลักๆ ได้แก่ ช่วงสัมผัสชีวิตในสังฆมณฑล ช่วงงานวันเยาวชนเอเชีย และช่วงการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย

ช่วงการสัมผัสชีวิตในสังฆมณฑล (DID : Days in Diocese)
ช่วงการสัมผัสชีวิตในสังฆมณฑล จะใช้เวลา 3 – 4 วัน โดยผู้เข้าร่วมงาน AYD ทุกคน จะเดินทางตรงไปยังสังฆมฑลของประเทศเจ้าภาพที่ได้รับการเลือกสรร เพื่อผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้ศึกษา  เรียนรู้  แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อ ผ่านทางกิจกรรมหลายหลายที่จะช่วยรวมเยาวชนคาทอลิกให้เป็นหนึ่งเดียวกัน ได้แก่
พิธีบูชาขอบพระคุณ การภาวนา การเฉลิมฉลอง และยังมีกิจกรรมอื่นๆ อีกมากมายที่ช่วยให้เยาวชนได้รับประสบการณ์ความเชื่อ ท่ามกลางเพื่อนเยาวชนจาก
ประเทศที่แตกต่างกัน

ช่วงงานวันเยาวขนเอเชีย (AYD Event)
ช่วงงานวันเยาวชนเอเชีย จะใช้เวลา 3- 4 วัน ซึ่งผู้เข้าร่วมงานทุกคนจะไปพบปะกัน และเข้าร่วมในพิธีเปิด กิจกรรมหลายหลาย ทั้งนี้เพื่อพวกเขาจะได้ทบทวน ไตร่ตรอง เฉลิมฉลองพิธีบูชาขอบพระคุณ และกิจกรรมอื่นๆ ร่วมกัน  เยาวชนคาทอลิกจะเข้มแข็งมั่นคงเมื่อพวกเขาได้พบปะและทำกิจกรรมร่วมกันได้แบ่งปันประสบการณ์ความเชื่อกัน ที่สุด ประเทศที่จะเป็นเจ้าภาพวันเยาวชนเอเชียครั้งต่อไป จะได้รับการประกาศในช่วงเวลานี้

ช่วงการประชุมจิตตาภิบาลเยาวชนเอเชีย (AYMM: Asian Youth Ministers’ Meeting)
การประชุมนี้ใช้เวลา 3 วัน  เป็นการประชุมของผู้ทำงานเยาวชนคาทอลิก ซึ่งประกอบด้วย  พระสังฆราช  พระสงฆ์ และผู้ทำงานเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ที่ประสานงานกับงานเยาวชน ฝ่ายฆราวาสและสตรี ของสหพันธ์สภาพระสังฆราชเอเชีย  การประชุมนี้เป็นการประชุมประเมินผลงานวันเยาวชนที่ได้จัดขึ้น และ  ร่วมกันตั้งเป้าหมายเพื่อให้การศึกษาและการเดินทางเคียงข้างเยาวชนคาทอลิก

งานวันเยาวชนเอเชียที่ผ่านมา
งานวันเยาวชนเอเชียได้จัดขึ้นมาแล้วถึง 6 ครั้ง จัดขึ้นในหลายประเทศ มีหัวข้อที่แตกต่างกันไป ดังนี้

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 1 ได้จัดขึ้น ณ หัวหิน ประเทศไทย ในปี 1999
หัวข้อ “เยาวชนเอเชีย ร่วมก้าวสู่สหสวรรษใหม่พร้อมกับพระคริสตเจ้า ด้วยรัก เมตตา และเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน”

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 2 ได้จัดขึ้น ณ ไทเป ประเทศไต้หวัน ในปี 2001
หัวข้อ “เราถูกเรียกให้เป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์และเป็นพี่น้องกัน”

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 3 ได้จัดขึ้น ณ บังกาลอร์ ประเทศอินเดีย ในปี 2003
หัวข้อ “เยาวชนเอเชีย เพื่อสันติ”

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 4 ได้จัดขึ้น ณ สังฆมณฑลฮ่องกง ในปี 2006
หัวข้อ “เยาวชนเอเชีย ความหวังของครอบครัวเอเชีย”

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 5 ได้จัดขึ้น ณ สังฆมณฑลอีมุส ประเทศฟิลิปปินส์ ในปี 2009
หัวข้อ “เยาวชนเอเชีย : มาร่วมกันแบ่งปันพระวาจา และดำเนินชีวิตอยู่ในศีลมหาสนิท”

งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 6 ได้จัดขึ้น ณ สังฆมณฑล เตจอน ประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2014
หัวข้อ “เยาวชนเอเชีย จงตื่นเถิด ความรุ่งโรจน์ของบรรดามรณสักขีกำลังทอแสงมายังเธอ”

งานเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 จะจัดขึ้น ณ ยอคยาการ์ต้า สังฆมณฑลเซมารัง ประเทศอินโดนีเซีย ในปี 2017
หัวข้อ “จงยินดีเถิดเยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรม”

 [CYDNews] [AYD7-News] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]