PRE-EVENT I : Youth and Joy/เยาวชนกับความชื่นชมยินดี
 PRE-EVENT I : Youth and Joy/เยาวชนกับความชื่นชมยินดี
เยาวชนเอเชีย เชิญมาฝากร่องรอยด้วยกันเถอะ!

  สืบเนื่องจากงานวันเยาวชนโลกที่โปแลนด์ โป๊ปฟรังซิสได้เชิญเยาวชนอย่างอบอุ่นให้ออกจากหลุมความสะดวกสบาย แล้วเดินเข้าสู่โลกแห่งความเป็นจริง
  เพื่อฝากร่องรอยข่าวดีของพระเจ้าด้วยการติดตามพระเยซูเจ้า “พระเจ้าแห่งความเสี่ยง” (Lord of risk) พระองค์ทรงขอร้องพวกเราเยาวชนว่า “ขอให้เรา
  ฝากร่องรอยการเป็นศิษย์พระคริสต์อย่างไม่หวาดกลัว ลงในการดำเนินชีวิต ในประวัติศาสตร์ชีวิตของตนเอง ในทุกหนทุกแห่ง ในยุคสมัยของเราเถิด
  พระคริสต์ผู้ทรงเปลี่ยนทุกหัวใจให้ตอบรับความใฝ่ฝันของพระเจ้า

  โป๊ปยังกล่าวอีกว่า “ดูเหมือนมีบางเรื่องที่เราสัมผัสได้ทั้งที่อยู่ใกล้ๆ และอยู่ไกลๆ... เมื่อเราเป็นอัมพาต (เกี่ยวกับการตกหลุมพรางความสะดวกสบาย)
  เราก็พลาดความมหัศจรรย์ของการพบปะปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น พลาดการมีเพื่อนใหม่ๆ พลาดการแบ่งปันความใฝ่ฝันและการเดินเคียงข้างกันไป”

  มาถึงตอนนี้พวกเรากำลังมุ่งหน้าสู่งานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 ก.ค. – 6 ส.ค. 2017 ณ ยอคยาการ์ต้า อินโดนีเซีย โดยก่อน
  ถึงวันงาน นับตั้งแต่กันยายน 2016 ถึง มิถุนายน 2017 พวกเราปรารถนาให้พระดำรัสของโป๊ปฟรังซิสที่ตรัสไว้ในงานเยาวชนโลกที่โปแลนด์เกิดขึ้นอย่าง
  เป็นจริงเป็นจัง โดยการทำให้หัวข้อของงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 “จงชื่นชมยินดีเถิด เยาวชนเอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสารในความ
  หลากหลายทางวัฒนธรรม” นี้ดังกึกก้องในหัวใจของพวกเรา

  ในฐานะเยาวชนเอเชีย เราเชื่อว่า ความแตกต่างทางวัฒนธรรม ศาสนา ภาษา เผ่าพันธุ์ และอื่นๆ ไม่ได้ทำให้เราแตกแยกกัน อีกนัยหนึ่งของความแตกต่างนี้
  ยังเป็นการเผยแสดงให้เห็นถึงความรักของพระเจ้าในงานสร้างของพระองค์

  เพราะฉะนั้น การติดตาม “พระเจ้าแห่งความเสี่ยง” (Lord of risk) ในสถานการณ์เอเชีย หมายถึง การเริ่มเอาใจใส่วิกฤตการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นจริงและกำลัง
  พบเห็นได้จริงในชีวิต ทั้งยังหมายถึงการค้นพบศักยภาพที่พระเจ้าทรงประทานให้เรา

  พระเยซูเจ้าทรงชวนเชิญพวกเราให้เป็นส่วนหนึ่งของ “การหลงใหล” (craziness) ในพระเจ้าผู้สอนเราให้พบพระองค์ในผู้คนที่อดอยากหิวกระหาย ในผู้ไร้
  เสื้อผ้านุ่งห่ม ในผู้ป่วย ในเพื่อนที่กำลังลำบาก ในผู้ต้องขัง ในผู้อพยพ ในผู้ลี้ภัยสงคาม ในเพื่อนบ้าน ในผู้ที่ถูกทอดทิ้ง เริ่มจากคนที่ใกล้ตัวเราที่สุดก่อน

  ระหว่างการเดินทางความเชื่อของเรานั้น ช่างเป็นเรื่องดีที่องค์พระจิตเจ้าเสด็จมาอยู่ท่ามกลางเราในโลกปัจจุบัน ด้วยการประทับความรักเมตตาของพระองค์
  ในพวกเราผู้เป็นดังศิษย์พระคริสต์ชายขอบ เมื่อเราทั้งหลาย “หลอมรวมความคิด สติปัญญาและหัวใจ” เข้าด้วยกัน (กจ 4:32) เราก็กำลังเป็นผู้หว่านและ
  เติบโตก้าวหน้าขึ้นในบริบทเอเชีย

  นับต่อแต่นี้ไป บนหนทางการฝากร่องรอยของพวกเรา เราจะเชื่อมต่อกันและแบ่งปันกิจกรรมและการงานด้านเมตตากิจที่เราทำเพื่อเพื่อนพี่น้องและชุมชน
  เพื่อการรักษ์โลกและสิ่งสร้าง แบ่งปันกิจกรรมที่เราเชื่อมต่อพบปะกับเพื่อนๆ ทั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้เห็นโลกแห่งความเป็นจริงรอบตัวเรา เห็นการเป็น
  ผู้หว่านพระวาจาของพระเจ้าให้เกิดขึ้นจริง ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน

   
      
นักบุญมัทธิว – นักบุญองค์อุปถัมภ์
  
     เมื่อวันที่ 21 กันยายน พวกเราได้เริ่มประชาสัมพันธ์เว็ปไซต์ทางการของงาน
     วันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งตรงกับวันฉลองนักบุญมัทธิว อัครสาวกและผู้นิพนธ์
     พระวรสาร  เราได้เรียนรู้การออกจากหลุมพรางความสะดวกสบายแล้วติดตาม
     “พระเจ้าแห่งความเสี่ยง” (Lord of risk) ของท่าน อีกทั้งเรียนรู้จากประสบการณ์
     การพบปะกับคนยากจน ผู้อพยพย้ายถิ่น และการปลดปล่อยครอบครัวมนุษยชาติ
     ให้เป็นอิสระ ผ่านทางพระวรสารอันงดงามที่ท่านได้นิพนธ์ไว้
แผนกิจกรรม

       ดังนั้น เพื่อนรัก  ขอต้อนรับเพื่อนๆ เข้าสู่งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7 ที่กำลังจะเกิดขึ้นในไม่ช้านี้
       พวกเราคือเยาวชนผู้เปี่ยมด้วยความสุข ผู้ที่ได้รับการชวนเชิญให้ออกไปสู่โลกแห่งความเป็นจริง
       และเดินทางชีวิตและความเชื่อไปพร้อมๆ กับพระพรของพระเจ้า เพื่อร่วมกันฝากร่องรอยไว้บน
       เส้นทางที่พวกเรากำลังก้าวเดินไปทีละก้าวๆ ฝากร่อง รอยความรักที่เรามีต่อพระเจ้า และร่องรอย
       ความรักที่พระเจ้าทรงรักเรา รวมทั้งร่องรอยความรักที่เราได้มอบให้แก่กันและกัน

       ขอเพื่อนๆ มาแบ่งปันเรื่องราวที่เพื่อนๆ ฝากร่องรอยเหล่านั้น ด้วยความใจอิสระ เอาที่สบายใจ
       ขอให้เรื่องราวที่เพื่อนๆ แบ่งปันนี้เป็นจุดนัดพบระหว่างเรา และระหว่างเพื่อนๆ จากที่ต่างๆ
       ขอเชิญส่งวีดีโอหรือบทความไปถึงพวกเรานะ ที่ hello@asianyouthday.org

 

[CYDNews] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]