PRE-EVENT II : CONNECTED / การเชื่อมต่อ

ใช้สื่ออย่างมีสติ ใช่เพียงแค่เชื่อมต่อเท่านั้น
ส่งบทความหรือวีดีโอกิจกรรมของเพื่อนไปยัง hello@asianyouthday.org
 
  เชิญเราแบ่งปัน...PRE-EVENT II

  เราเกิดมาและมีชีวิตในโลกอินเตอร์เน็ต แก็ตเกต สังคมออนไลน์ ซึ่งเชื่อมต่อเราแต่ละคน แม้จะเป็นความจริงว่าเทคโนโลยีสื่อสารทำให้เราติดต่อกัน
  ได้สะดวกรวดเร็วขึ้น แต่ก็เป็นเรื่องท้าทายใหม่ๆ ในด้านการกำกับควบคุมการเชื่อมต่อกันระหว่างมนุษย์ด้วย

  การใช้อินเตอร์เน็ต ได้รับการพัฒนามากยิ่งขึ้น เมื่อนิตยสารไทม์ได้ตั้งกระทู้ในวันที่ 29 สิงหาคม 2016 ว่า “เหตุใดการเล่นอินเตอร์ของเราจึงนำไปสู่
  วัฒนธรรมแห่งความเกลียดชัง”

  คุณลักษณะที่สับสนของสิ่งแวดล้อมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นโดยเทคโนโลยีสมัยใหม่นี้ โป๊ปฟรังซิสได้ระบุไว้อย่างชัดเจนในโอกาส 50 ปีวันสื่อมวลชนโลก
  2016 “สังคมออนไลน์ ช่วยเอื้อและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และความดีงามของสังคม และนำไปสู่สภาวะการดึงดูดสองขั้วที่แตกต่างให้เข้า
  หากันก็จริง แต่ขณะเดียวกันมันนำไปสู่การแยกตัวเองออกจากกลุ่มมากขึ้นเช่นกัน”

  โป๊ปยังเตือนอีกว่า “จึงเป็นการไม่สมควรที่เราจะเป็นเพียงคนเดินผ่านไปผ่านมาบนโลกดิจิตอลที่เราเข้าไปเชื่อมต่อเท่านั้น แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่การเชื่อม
  ต่อต้องนำไปสู่การพบปะปฏิสัมพันธ์กันอย่างแท้จริง"

  ขอให้เราคำนึงถึงแรงบันดาลใจที่โป๊ปได้ให้ไว้นี้ ช่วยให้ตลอดช่วงของ Pre-Event ของงาน AYD ครั้งที่ 7 ที่เราจะแบ่งปันกันผ่านสื่อออนไลน์ กลายเป็น
  ช่องทางที่ช่วยเราให้พบปะและรู้จักกันลึกซึ้งยิ่งขึ้น
   
  ในภาคปฏิบัติ พวกเรากำลังพยายามใช้เทคโนโลยีสื่อสารให้เป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าและมีความหมายมากขึ้น เป็น “ของขวัญจากพระเจ้า” ที่ช่วยเรา
  สามารถแบ่งปันประสบการณ์หลากหลายที่มีเพื่อสร้างความเชื่อความศรัทธา สร้างความหวัง ความรัก ให้มีชีวิตชีวา ท่ามกลางความหลากหลายทาง
  วัฒนธรรมในเอเชีย

  ผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ที่เราเตรียมไว้นี้ ช่วยให้เราเรียนรู้เรื่องราวการเป็นศิษย์พระคริสต์ในยุคสมัยของเรา รวมถึงเรื่องราววิถีชีวิตของผู้คนในแต่ละ
  ท้องถิ่น ความคิดเห็นต่อสถานการณ์ชีวิตและปัญหาต่างๆ จนถึงการฟื้นฟูวิถีชีวิตของครอบครัว-ชุมชนที่พวกเราได้เข้าไปมีส่วนร่วม เรากำลังทำให้ “สังคม
  ออนไลน์ไม่ใช่เป็นแค่เส้นลวดของโครงข่ายการสื่อสาร แต่เป็นการเชื่อมต่อระหว่างคนในชุมชนต่างๆ”

  โดยอาศัย เครือข่ายสังคมออนไลน์ที่เป็นการสื่อสารด้วยรักเมตตา ที่มีความผูกพันกันของผู้คนที่ดำเนินชีวิตตามจิตตารมณ์พระวรสารและแบ่งปันเรื่องราว
  การอุทิศตนเองด้วยความจริงใจเหล่านี้ พวกเราจึงได้รับการปลูกฝัง ฝึกฝนให้คนที่รู้จักใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติและอ่อนโยน ทำให้เราได้กลายเป็นคนที่
  ค้นหาความเข้าใจผู้อื่นเป็นอันดับต้น มากกว่าเป็นคนที่เรียกร้องให้คนอื่นมาความเข้าใจตน พวกเราตระหนักในความจริงที่ว่า การเชื่อมต่อที่แท้จริงของ
  มนุษย์ ไม่ใช่เรื่องของเทคโนโลยี แต่เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง ใจ สู่ ใจ ของมนุษย์ ในการเป็นเพื่อนกันในโลกดิจิตอล

  โป๊ปฟรังซิสได้ยืนยันว่า “เราจะให้การสื่อสารเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดวัฒนธรรมแห่งการพบปะปฏิสัมพันธ์ได้อย่างไร?... ข้าพเจ้าพบคำตอบในเรื่องเล่า
  เปรียบเทียบ เรื่อง ชาวสะมาเรียผู้ใจดี ซึ่งเป็นเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับการสื่อสารเช่นกัน เพราะผลของการพบปะกันทำให้พวกเขากลายเป็น “เพื่อนบ้าน” กัน
  เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี จึงไม่ใช่แค่เรื่องของชายคนหนึ่งพบชายอีกคนหนึ่งที่บาดเจ็บปางตายอยู่ข้างถนนเท่านั้น แต่ชาวสะมาเรียคนนั้น ได้ให้การช่วย
  ผู้บาดเจ็บคนนั้นด้วย... ไม่ใช่แค่เห็นคนอื่น แต่เป็นการเห็นตัวเองในคนๆ นั้นด้วย”

       นักบุญลูกา – นักบุญองค์อุปถัมภ์
         นักบุญลูกาผู้นิพนธ์พระวรสาร ผู้ได้เล่าเรื่องเปรียบเทียบ เรื่องชาวสะมาเรียผู้ใจดี
         เราฉลองในทุกวันที่ 18 ตุลาคม – ท่านได้นิพนธ์พระวรสารและเขียนหนังสือกิจการ
         อัครสาวก ท่านได้แบ่งปันเรื่องราวการคืนดีกันระหว่างการพบปะปฏิสัมพันธ์กันระหว่าง
         มนุษย์ไว้ในหลายเหตุการณ์ เช่น ระหว่างเศรษฐีกับยาจก ระหว่างคนแข็งแรงกับคนป่วย
         ระหว่างผู้อพยพกับเจ้าของชุมชน และอื่นๆ – ทั้งหมดนี้ก็เพื่อเข้าใจถึงการเป็นครอบครัว
         เดียวกันใน “ปีแห่งการโปรดปราน” (ลก 4:19 และ อิสยาห์ 58:6)

  แผนกิจกรรม
  ขอให้เราติดตามเรื่องเล่าของนักบุญลูกาซึ่งเล่าถึงประสบการณ์การปฏิสัมพันธ์และพบปะ
  ที่แท้จริง พวกเราซึ่งเป็นเยาวชนในยุคดิจิตอลมักถูกขับเคลื่อนโดยความพยายามดิ้นรน
  ของผู้คนที่แตกต่างกันในปัจจุบัน ทั้งถูกผลักดันให้เราใช้สื่อออนไลน์อย่างมีสติ
  มีวิจารณญาณมากขึ้น

  ส่งบทความหรือวีดีโอที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ถึงพวกเรานะ ส่งไปที่ hello@asianyouthday.org


พระวรสาร นักบุญลูกา 1: 39-56
มักญีฟีกัต
พระนางมารีย์เสด็จเยี่ยมนางเอลีซาเบธหลังจากนั้นไม่นาน พระนางมารีย์ทรงรีบออกเดินทางไปยังเมืองหนึ่งในแถบภูเขาแคว้นยูเดีย
พระนางเสด็จเข้าไปในบ้านของเศคาริยาห์และทรงทักทายนางเอลีซาเบธ
เมื่อนางเอลีซาเบธได้ยินคำทักทายของพระนางมารีย์ บุตรในครรภ์ก็ดิ้น
นางเอลีซาเบธได้รับพระจิตเจ้าเต็มเปี่ยม ร้องเสียงดังว่า “เธอได้รับพระพรยิ่งกว่าหญิงใดๆ
และลูกของเธอก็ได้รับพระพรด้วย ทำไมพระมารดาขององค์พระผู้เป็นเจ้า
จึงเสด็จมาเยี่ยมข้าพเจ้า เมื่อฉันได้ยินคำทักทายของเธอ
ลูกในครรภ์ของฉันก็ดิ้นด้วยความยินดี
เธอเป็นสุขที่เชื่อว่าพระวาจาที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสแก่เธอไว้จะเป็นจริง”

  วัตถุประสงค์

   •  เพื่อให้เยาวชนเข้าใจถึงความรักของพระนางมารีย์ที่ทรงมอบให้นางเอลีซาเบธในยามที่นางต้องการความช่วยเหลือ
   •  เพื่อส่งเสริมให้เราแต่ละคนเป็นของขวัญให้แก่กันแลกันโดยการทำให้ความชื่นชมยินดีในพระวรสารเกิดผลขึ้นจริง
   •  เพื่อเราสามารถรับรู้ถึงพระพรพระหรรษทานที่พระเจ้าประทานให้นั้นเป็นของขวัญที่นำไปแบ่งปันแก่ผู้อื่น
    

  กิจกรรม

   •จัดทำกิจกรรม “หนึ่งวันกับคุณแม่”
   •แบ่งปันกิจกรรมนี้กับเพื่อนๆ ที่วัด หรือในกลุ่มของเธอ
   •แบ่งปันวันดีๆ ที่ทำกับคุณแม่ให้กับผู้ที่ได้ชื่อว่า “แม่” ท่านอื่นๆ
    

  ข้อแนะนำในภาคปฏิบัติ

  1)     ทำกิจกรรม “หนึ่งวันกับคุณแม่”
         •    เลือกวันที่เหมาะสมเพื่อทำกิจกรรมกับคุณแม่ (หรือผู้ที่เราเรียกท่านว่า “แม่”) พูดคุยกับท่านในหัวข้อต่อไปนี้
               ช่วงชีวิตที่ดีที่สุด – ที่แย่ที่สุดของคุณแม่คือช่วงใด
               เหตุใดจึงบอกว่าดีที่สุด – แย่ที่สุด
               แม่พระ ทรงเป็นผู้ช่วยเหลือ แจกจ่ายพระหรรษทานในชีวิต ทั้งของคุณแม่และของตัวเรา อย่างไรบ้าง
               ถ่ายรูป หรือ วีดีโอ ในกิจกรรมที่เธอทำร่วมกับคุณแม่ แล้วส่งไปยังสื่อออนไลน์ของเรา
               (เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอื่นๆ โดยระบุว่า #AdaywithMom #AYD7 Indonesia
   

  2)   แบ่งปันกิจกรรม “หนึ่งวันกับคุณแม่” กับเพื่อนๆ ในเขตวัด หรือในกลุ่มของตนเอง ฯลฯ
         •    เชิญเพื่อนๆ มาพบปะกันและแบ่งปันประสบการณ์นี้ร่วมกัน
         •    ปรึกษากันว่าจะทำอะไรซึ่งสำคัญและจำเป็นสำหรับคุณแม่ท่านอื่นๆ เช่น ไปเยี่ยมผู้อาวุโสในชุมชน
               ทำความสะอาดบริเวณบ้านและภายในบ้านให้ท่าน ไปเยี่ยมคุณแม่ที่พิการ เป็นอัมพาตหรือไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้
         •    ภาวนาสายประคำเพื่อ “คุณแม่” แล้ว
         •    ถ่ายรูป หรือ วีดีโอการภาวนาสายประคำนี้ ส่งไปแบ่งปันที่ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ ฯลฯ โดยระบุว่า #actRosaryforMom #AYD7 Indonesia
   

  3)   แบ่งปันประสบการณ์และความชื่นชมยินดีนี้ให้กับผู้ที่ได้ชื่อว่า “คุณแม่” ท่านอื่นๆ
         •    ทำกิจกรรมกับผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็น “แม่” ที่อยู่ในเขตวัด-ชุมชน-หรือกลุ่มของตนเอง
         •    ถ่ายรูป หรือวีดีโอกิจกรรมต่างๆ แล้วส่งไปแบ่งปันที่ เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ และอื่นๆ โดยระบุว่า #loveforMom #AYD7 Indonesia

   

[CYDNews] [AYD7th2017] [AYD is] [Press release] [Pre Event I] [Pre Event II] [Pre Event III] [Pre Event IV] [Pre Event V]