โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
           รับสมัคร... ผู้นำเยาวชนคาทอลิก สนใจศึกษาต่อด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
           ณ Institute of Formation Fondacio Asia (IFFAsia) ประเทศฟิลิปปินส์
           ศึกษาเป็นเวลา 14 เดือน (1 เมษายน ค.ศ.2017 – เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018)
      
          
แผนการศึกษา
           1. สำหรับท่านที่จบมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือจบปริญญาตรี สามารถเลือกเรียนในวิชาที่ท่านสนใจ ในเทอมที่ 1 หรือเทอมที่ 2
               และรับ Certificate in Pastoral Leadership Diploma
           2. สำหรับท่านที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สามารถสอบเรียนต่อในวุฒิปริญญาโท Master in Development Leadership
               (Xavier University - Ateneo de Cagayan)

      
    บุคคลเป้าหมาย
           1. เป็นบุคลากรอายุระหว่าง 21 – 30 ปี ที่พระศาสนจักรท้องถิ่นต้องการส่งเสริมและตั้งใจให้เขากลับมาช่วยเหลืองานอภิบาล
               ทั้งแบบเต็มเวลา หรือเข้ามาช่วยเหลือในบางเวลา อย่างน้อยเป็นเวลา 2 ปี ได้แก่…
                 •   ผู้นำเยาวชน
                 •   ฆราวาส / ครูคำสอน / ผู้ช่วยงานอภิบาล
                 •   พระสงฆ์ นักบวช (รุ่นเยาว์)
           2.สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน เรียนภาษาอังกฤษได้ดี

        
สถานที่ Institute of Formation Fondacio Asia (IFFAsia)  website : www.fondacio-asia.org
           Radio VERITAS Asia Compound, Buick St, West Fairview, 1118 Quezon City Philippines

          
ปิดรับสมัคร วันจันทร์ที่ 23 มกราคม ค.ศ.2017

           สนใจติดต่อ : จิตตาภิบาลเยาวชนในสังฆมณฑลหรือองค์กรต้นสังกัด
           สอบถามเพิ่มเติมที่ : คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
           โทรศัพท์ 081-812-1916 (นู๋นุ้ย)