ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34  จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ค.ศ.2017 ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก
จ.ราชบุรี ภายใต้พระวรสาร “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) หัวข้อ “รับใช้ด้วยใจ
ยินดี” (Joy of the Servant of God)

บรรยากาศการเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนฯ เริ่มขึ้นในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม บรรดาผู้นำเยาวชนจากสังฆมณฑลราชบุรี รวมทั้งเจ้าหน้าที่ศูนย์คำสอนและ
เจ้าหน้าที่สื่อมวลชนราชบุรีกว่า 35 คน ผนึกกำลังกันเตรียมค่ายพร้อมต้อนรับเพื่อน ๆ เยาวชนจากทั่วประเทศด้วยใจยินดีวันพุธที่ 18 ตุลาคม คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศีล (พ่อแชะ) และพี่ตอจี นำเยาวชนจากสังฆมณฑลเชียงใหม่ เดินทางมาถึงค่ายฯ ในช่วงเช้าเป็นสังฆมณฑลแรก
จากนั้นสังฆมณฑลอุบลราชธานี และสังฆมณฑล-องค์กรต่าง ๆ ก็เดินทางมาถึงตามลำดับ ทุกคนผ่านขั้นตอนการลงทะเบียน รับแจกเสื้อ ป้ายชื่อ ขวดน้ำ จากนั้น
เวลา 16.00 น. เริ่มต้นวจนพิธีกรรมเปิดซึ่งออกแบบเป็นพิธีกรรมเชิงสัญลักษณ์ นำพระแม่มารีย์แบบอย่างแห่งการรับใช้ด้วยใจยินดี มาเป็นแบบอย่างสำหรับ
เยาวชน ช่วงค่ำเป็นกิจกรรมสันทนาการรู้จักซึ่งกันและกันเสริมสร้างมิตรภาพ และแบ่งกลุ่มนำสัญลักษณ์ของแม่พระ 16 ปรางค์ มาเป็นสัญลักษณ์ 16 กลุ่ม
ของเยาวชน และปิดท้ายวันนี้ด้วยการสวดสายประคำ “เยาวชนคาทอลิกไทยพร้อมเพรียง ไม่สิ้นเสียงสายประคำ”วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม เราเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยพิธีมิสซาบูชาขอบพระคุณพระเจ้า โดยพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการฯ ท่านท้าทาย
เยาวชนคาทอลิกให้หยั่งรากลึกแห่งความเชื่อในพระเจ้า และสามารถถ่ายทอดความเชื่อสู่เพื่อน ๆ เยาวชนด้วยแบบอย่างแห่งการรัก รับใช้ด้วยใจยินดี เช่นเดียว
กับ “ฟืนที่ติดไฟ” เมื่อฟืนถูกนำมารวมกันจะให้พลังความร้อนได้ดีกว่า เยาวชนคาทอลิกก็จำเป็นต้องรวมกัน หล่อเลี้ยงกลุ่มด้วยพระวาจา BEC กลุ่มชีวิตคริสตชน
รวมกลุ่มกันทำความดีและรับใช้ผู้อื่นด้วยใจยินดี

จากนั้นตลอดวันนี้เป็นการเรียนคำสอนสำหรับเยาวชน แบ่งเป็น Group Dynamic 4 ฐาน
ฐานแรก “กระแสเรียกกับเยาวชนในยุคปัจจุบัน” โดยคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ (พ่อเอ้ก) ท่านให้หลักการ 3 ประการง่าย ๆ ในการไตร่ตรองถึง
กระแสเรียก นั่นคือ พรสวรรค์ของเรา ความชอบ และสิ่งที่สังคมต้องการ เมื่อรู้ตัวแล้วว่าเรามีกระแสเรียกไปทางไหนแล้ว ให้เยาวชนเลือก รักในสิ่งที่เราเลือก
และแบ่งปันสู่ผู้อื่นด้วยการรับใช้ด้วยใจยินดี

ฐานที่สอง “ความท้าทายของเยาวชนในยุคปัจจุบัน” โดยคุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ (พ่อเก๊า) คุณพ่อได้นำพระวรสาร ยน.15 : 16 “มิใช่ท่านทั้งหลาย
ได้เลือกเรา แต่เราได้เลือกท่าน มอบภารกิจให้ท่านไปทำจนเกิดผล และผลของท่านจะคงอยู่ เพื่อว่าท่านจะขอสิ่งใดจากพระบิดาในนามของเรา พระบิดาจะ
ประทานแก่ท่าน” God choose you…ไม่ทำไม่ได้แล้ว

ฐานที่สาม “ความหมายของเพลงค่ายและเทววิทยา” โดยคุณพ่อปิติศักดิ์ พงษ์จิรพันธุ์ (พ่อโจ) เนื้อหาของเพลงค่าย “ขอเพียงเราก้าวออกมาและ
กล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต ให้องค์พระจิตนำ ก้าวบนทางใหม่ ด้วยรัก รับใช้กันและกัน ด้วยการรับใช้เหมือนพระองค์ คือการรับใช้..ด้วยใจยินดี”

ฐานที่สี่ “เรียนคำสอนด้วยกิจกรรม” โดยทีมงานศูนย์คำสอนราชบุรี เพื่อให้เนื้อหาคำสอนมีชีวิตในตัวเยาวชน และน่าสนใจสำหรับเยาวชน ซึ่งเยาวชน
สามารถนำวิธีการสอนคำสอนด้วยกิจกรรมไปปรับใช้ในวัดสอนคำสอนกับเด็ก ๆ ต่อไป

ในช่วงเย็นพระคุณเจ้าสิริพงษ์ จรัสศรี ได้กล่าวถึง Synod การประชุมพระสังฆราชโลกในปี ค.ศ.2018 ในหัวข้อ “คนหนุ่มสาว ความเชื่อและการแสวงหา
กระแสเรียก” พระสันตะปาปาทรงท้าทายเยาวชนให้ “ก้าวออกเดินทาง” ให้เรากล้าที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองและสังคม ออกจากตัวเองและติดตามพระเยซูเจ้า
มีหน้าที่ประกาศข่าวดีใหม่ด้วยการรัก...รับใช้เพื่อนพี่น้องด้วยใจยินดี และช่วงค่ำมีการภาวนารอบกางเขนและเชิญชวนเยาวชนให้รับศีลอภัยบาป คืนดีกับพระเจ้าวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม เช้านี้เราออกเดินทางมาที่วัดพระหฤทัย วัดเพลง เพื่อร่วมมิสซาบูชาขอบพระคุณและเดินทางไกล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
่ดวงพระวิญญาณของรัชกาลที่ 9 การเดินทางจาริกแสวงบุญจากวัดเพลงไปอาสนวิหารแม่พระบังเกิด บางนกแขวก ระยะทาง 7.2 กิโลเมตร เป็นเส้นทางที่
บรรดามิชชันนารีเดินเท้าไปแพร่ธรรมและก่อตั้งชุมชนคริสตชน ตลอดเส้นทางมีซุ้มขนมพื้นบ้าน เต้าหู้นมสด ทองม้วน ส้มเขียวหวาน น้ำมะพร้าว ข้าวต้มมัด
กล้วยเบรคระเบิดและวุ้นมะพร้าวแสนอร่อยที่บ้านพระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี และท้อฟฟีถั่วลือชื่อ ทั้งหมดนี้ได้รับการสนับสนุนจากพี่น้องคริสตชนที่แสนใจดี
จากนั้นเยาวชนได้ล่องเรือในสายน้ำแม่กลอง ซึ่งเป็นสายน้ำแห่งการแพร่ธรรมของสังฆมณฑลราชบุรีสู่ตลาดน้ำอัมพวา ระหว่างทางมีเรือลำหนึ่งน้ำมันหมด
แต่เรือช่วยเหลือก็มาประกบและนำกลับเข้าฝั่งอย่างปลอดภัยวันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม ฉลอง 40 ปี เยาวชนคาทอลิกไทย ขุมทรัพย์แห่งพระพรที่ต้องขอบคุณ เราแบ่งการเฉลิมฉลองเป็น 3 ช่วงค่ะ ช่วงแรกให้เยาวชนไป
ค้นหาประวัติศาสตร์ขุมทรัพย์แห่งพระพรในงานอภิบาลเยาวชนใน 10 สังฆมณฑลและ 9 องค์กรสมาชิก ช่วงที่สองเป็นการตอบคำถามและแจกสายรัดข้อมือ
สัญลักษณ์ 40 ปีเยาวชนคาทอลิกไทยฯ และช่วงสุดท้ายได้รับเกียรติจากพี่นริศ มณีขาว ซึ่งเป็นอดีต และน้องยุ้ย ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลอุดรธาน
ซึ่งเป็นปัจจุบัน มาเล่าถึงการมีส่วนร่วมในงานอภิบาลเด็กและเยาวชน  ช่วงบ่ายมีการไตร่ตรองถึงสิ่งที่เรียนรู้จากการเข้าร่วมค่ายครั้งนี้ ก่อนที่จะมี Party night
และพิธีอำลาในช่วงค่ำวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม ช่วงเช้าเยาวชนได้ร่วมกันประเมินผลถึงสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการเข้าร่วมค่ายนี้ ตัวเขา (เยาวชน) ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ด
ีอย่างไรบ้าง เรื่องที่เยาวชนอยากขอบคุณและขอโทษ รวมถึงความในใจที่อยากจะบอกต่อกันและกัน เราปิดค่ายด้วยมิสซาบูชาขอบพระคุณ โดยพระสังฆราช
ปัญญา กฤษเจริญ และพิธีการมอบเกียรติบัตร และธงฉลอง 40 ปี ให้กับจิตตาภิบาลเยาวชนทุกสังฆมณฑล-องค์กร และมอบธงค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิก
ระดับชาติ ให้กับเจ้าภาพปีถัดไป ค.ศ.2018 ได้แก่ สังฆมณฑลจันทบุรีสุดท้ายนี้ทางแผนกเยาวชนฯ ขอขอบคุณสังฆมณฑลราชบุรี พระสังฆราช คณะสงฆ์ ผู้เข้าร่วมทุกท่าน ที่อำนวยความสะดวกและร่วมมือกันให้ค่ายนี้บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ
“ให้เยาวชนก้าวออกมาและกล้าเปลี่ยนแปลงชีวิต พร้อมเปิดดวงใจให้พระจิตนำเรา หันใจสู่รักที่ยิ่งใหญ่ ด้วยรัก รับใช้
กันและกัน ด้วยการรับใช้เหมือนพระองค์ คือการรับใช้..ด้วยใจยินดี”