เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม ค.ศ.2017 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยวิสามัญ และ
     สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม
           สำหรับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ สมัยวิสามัญนั้น เริ่มช่วงบ่ายวันที่ 8 พฤษภาคม เริ่มด้วยการนำเสนอค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34 ซึ่ง
     พี่เป้ คุณปาริฉัตร ธิติธรรม ผู้ประสานงานเยาวชนสังฆมณฑลราชบุรี ในฐานะเจ้าภาพจัดค่ายครั้งนี้ นำเสนอรูปแบบค่ายที่เน้นการอบรมผู้นำเยาวชนแบบ “กลุ่มสัมพันธ์
     Group dynamic” และการเรียนรู้ย้อนรอยตามรอยเท้าผู้แพร่ธรรมในเส้นทางประวัติศาสตร์งานอภิบาลของสังฆมณฑลราชบุรีผ่านทางกิจกรรม Walk Rally
             จากนั้นสำนักงานแผนกเยาวชน รายงานผลจากการประชุมที่กรุงโรม เรื่องการประเมินผลงานเยาวชนโลกที่โปแลนด์ และการนำเสนอเตรียมงานเยาวชนโลก ที่
     ประเทศปานามา ในปี ค.ศ.2019 รวมถึงประเด็นสำคัญ
             การร่วมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับ Synod พระสังฆราชฯ ในหัวข้อ  "เยาวชน : ความเชื่อ และการไตร่ตรองทางเลือกกระแสเรียก"
             และรายงานผลการดำเนินงานอภิบาลเยาวชน ในการเตรียมผู้นำเยาวชน 2 ท่าน ศึกษาต่อด้านงานอภิบาลที่สถาบัน Fondacio Asia
             และเตรียมผู้นำเยาวชน 2 ท่านในการเข้าร่วมสัมผัสชีวิตเทเซ่ ระยะ 3 เดือน ที่ประเทศฝรั่งเศส โดยจะเดินทางระหว่างวันที่ 16 กรกฎาคม – 8 ตุลาคม ค.ศ.2017
     ร่วมกับน้องจิราพร ชมศรี เยาวชนจากนิกายลูเธอร์แลนด์
             การเตรียมฉลองครบรอบ 40 ปี การก่อตั้งสภาเยาวชนฯ “40 ปี เยาวชนคาทอลิกไทย ขุมทรัพย์แห่งพระพรที่ต้องขอบคุณ” โดยให้พื้นที่งานอภิบาลแต่ละสังฆมณฑล
       - องค์กร ไตร่ตรองตนเองหยั่งรากลึกถึงขุมทรัพย์และพระพรทางด้านกิจกรรมการอบรมเยาวชน ด้านบุคลากรทั้งบรรดาผู้ร่วมงานอภิบาลเยาวชน บรรดาเยาวชนรุ่นแล้ว
       รุ่นเล่าที่เป็นเมล็็ดพันธุ์แห่งความเชื่อถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น และด้านอื่น ๆ ที่เป็นขุมทรัพย์และพระพรของงานอภิบาลเด็กและเยาวชนที่เราต้องขอบคุณพระเจ้า...
             การปรึกษาหารือร่วมแก้ไขระเบียบ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน และขอความร่วมมือเกี่ยวกับ AYD 7 Pre-event เพื่อการมีส่วนร่วม
     ในงานวันเยาวชนเอเชีย ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 6 สิงหาคม ที่ประเทศอินโดนีเซีย             ช่วงเช้าวันที่ 9 พฤษภาคม 2017... เหล่าลูกๆ ผู้ร่วมงานเยาวชนจากทั่วประเทศ ร่วมแสดงความยินดีโอกาสฉลองครบรอบ 30 ปี แห่งชีวิตสงฆ์นิรันดรของบิดาผู้ใจดี
       พระสังฆราชสิริพงษ์ จรัสศรี...
           จากนั้นฯพณฯ สิริพงษ์ จรัสศรี ให้เกียรติบรรยายเอกสารเตรียมการประชุม Synod สมัชชาพระสังฆราช ในหัวข้อ: "เยาวชน : ความเชื่อ และการไตร่ตรองทางเลือก
       กระแสเรียก" พระศาสนจักรตัดสินใจที่จะตรวจสอบตนเองว่า ตนจะนำคนหนุ่มสาวให้ตระหนักและยอมรับกระแสเรียกสู่ชีวิตและความรักที่ครบบริบูรณ์ได้อย่างไร? พร้อม
       กับเชื้อเชิญคนหนุ่มสาวให้ช่วยพระศาสนจักรค้นหาวิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการประกาศข่าวดีสำหรับคนยุคนี้ด้วย... จากนี้ไปผู้ทำงานเยาวชนจะต้องกลับไปรวบรวม
       ข้อมูล สถิติ ประเมินสถานการณ์การทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนของตนเอง และประเมินสถานการณ์เยาวชน จัดทำแบบสอบถามสำหรับเยาวชน
     โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ...     1.จิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน
                                           2.เยาวชนคาทอลิกที่เข้าร่วมกิจกรรม
                                           3.เยาวชนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรม
                                           4.เยาวชนที่ไม่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม
             ในช่วงบ่ายวันที่ 9 พฤษภาคม... คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ จิตตาภิบาลเยาวชนสังฆมณฑลจันทบุรี แบ่งปันประสบการณ์ เคล็ดลับการทำงานอภิบาลเด็กและ
       เยาวชน 4.0 ด้วยกลยุทธ์ 4P และกลยุทธ์ "ป่าล้อมเมือง" โดยมีเป้าหมายเพื่อให้เยาวชนคาทอลิกมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เข้มแข็งในวัดของตน             ช่วงเช้าวันที่ 10 พฤษภาคม...คุณพ่อนรเทพ ภานุพันธ์ ได้ท้าทายผู้ทำงานเยาวชน ให้ก้าวผ่านข้ออ้างต่างๆ "เริ่มทำ...ลงมือทำ" เพราะโอกาสที่เราจะทำงานเพื่อ
       เยาวชนมาถึงแล้ว... จากนั้นพี่เบียร์ อดีตประธานเยาวชนแขวงหัวไผ่ มาแบ่งปันประสบการณ์ ตั้งแต่เริ่มก่อตั้งกลุ่มเยาวชนวัดหัวไผ่ เป้าหมายคือ...เพื่อให้เยาวชนใน
       ระดับวัดเข้มแข็ง และขยายไปทั่วแขวงหัวไผ่จนกลายเป็นแขวงต้นแบบให้กับเยาวชนแขวงอื่น ๆ...