หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
     ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

      ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
          
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
           พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

    ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
        
“มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

      ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
          
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)

กิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2017

 ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22  ตุลาคม ค.ศ.2017
     ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ภายใต้พระวรสาร “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่     สำหรับข้าพเจ้า พระนามของ
     พระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) หัวข้อ “รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the Servant of God)  
   วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
       สารจาก...พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
       แผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ       และ...สารจาก…คุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก
       เพื่อคริสตชนฆราวาส โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
    
ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15