หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
     ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

      ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
          
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
           พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

    ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
        
“มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

      ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
          
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)

กิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2017

  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
    
ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15
      
       เยาวชนที่รัก
       พ่อมีความยินดีที่จะประกาศแก่พวกเธอ ว่าใน เดือนตุลาคม 2018 จะมีการประชุมซีโนดของพระสังฆราชในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและ
       การแสวงหากระแสเรียก” พ่อหวังว่าพวกเธอจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เพราะว่าพ่อมีพวกเธออยู่ในหัวใจ ในวันนี้ได้มีการนำเสนอ
       ร่างเอกสาร ซึ่งพ่อฝากกับพวกเธอไว้ให้เป็นดัง “เข็มทิศ” ในการประชุมครั้งนี้  

   โครงการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7
      
เชิญชวน... เยาวชนคาทอลิกไทยร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 Asian Youth Day 7
       ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม – 9 สิงหาคม ค.ศ. 2017 ณ เมืองยอคยาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเซีย
       ค่าใช้จ่ายท่านละ 31,700 บาท
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Click

  โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       รับสมัคร... ผู้นำเยาวชนคาทอลิก สนใจศึกษาต่อด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ณ Institute of Formation Fondacio Asia (IFFAsia) ประเทศฟิลิปปินส์
       ศึกษาเป็นเวลา 14 เดือน (1 เมษายน ค.ศ.2017 – เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018)
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Click

  โครงการรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
     เผยแพร่ ทาง http://youth.cbct.net