หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

  สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
     ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

      ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
          
พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
           พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

    ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
        
“มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

      ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
          
“ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)

กิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2017

 ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34 จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 18 – วันอาทิตย์ที่ 22  ตุลาคม ค.ศ.2017
     ณ วัดนักบุญยอห์น บอสโก จ.ราชบุรี ภายใต้พระวรสาร “พระผู้ทรงสรรพานุภาพ ทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่     สำหรับข้าพเจ้า พระนามของ
     พระองค์ศักดิ์สิทธิ์” (ลก.1:49) หัวข้อ “รับใช้ด้วยใจยินดี” (Joy of the Servant of God)  
   วันที่ 20 กันยายน วันเยาวชนแห่งชาติ
       สารจาก...พระสังฆราชซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส
       แผนกเยาวชน โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ       และ...สารจาก…คุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิก
       เพื่อคริสตชนฆราวาส โอกาสวันเยาวชนแห่งชาติ

  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
    
ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15
      
       เยาวชนที่รัก
       พ่อมีความยินดีที่จะประกาศแก่พวกเธอ ว่าใน เดือนตุลาคม 2018 จะมีการประชุมซีโนดของพระสังฆราชในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและ
       การแสวงหากระแสเรียก” พ่อหวังว่าพวกเธอจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ เพราะว่าพ่อมีพวกเธออยู่ในหัวใจ ในวันนี้ได้มีการนำเสนอ
       ร่างเอกสาร ซึ่งพ่อฝากกับพวกเธอไว้ให้เป็นดัง “เข็มทิศ” ในการประชุมครั้งนี้  

   โครงการส่งเยาวชนไทยเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7
    
งานวันเยาวชนเอเชียครั้งที่ 7
เ มื่อวันที่ 29 กรกฎาคม - 9 สิงหาคม 2017 ที่ผ่านมา ตัวแทนจิตตาภิบาล ผู้ประสานงานเยาวชน
       และตัวแทนเยาวชน จำนวน 23 ท่าน ได้เดินทางเข้าร่วมงานวันเยาวชนเอเชีย ครั้งที่ 7 ซึ่งในครั้งนี้ จัดขึ้นที่เมืองยอร์คจาการ์ต้า ประเทศ
       อินโดนีเซีย ในหัวข้อ
"JOYFUL ASIAN YOUTH! LIVING THE GOSPEL IN MULTICULTURAL ASIA” “จงยินดีเถิดเยาวชน
       เอเชีย! จงดำเนินชีวิตตามพระวรสารในความหลากหลายทางวัฒนธรรมของเอเชีย”
    
โครงการสัมนนาจิตตาภิบาลและผู้ประสานงานเยาวชน
         เมื่อวันที่ 8 – 10 พฤษภาคม ค.ศ.2017 ที่ผ่านมา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดประชุมคณะกรรมการ
         อำนวยการ สมัยวิสามัญ และสัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน ที่บ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม  โครงการศึกษาต่อด้านงานอภิบาลฯ ณ ประเทศฟิลิปปินส์
       รับสมัคร... ผู้นำเยาวชนคาทอลิก สนใจศึกษาต่อด้านงานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ณ Institute of Formation Fondacio Asia (IFFAsia) ประเทศฟิลิปปินส์
       ศึกษาเป็นเวลา 14 เดือน (1 เมษายน ค.ศ.2017 – เดือนพฤษภาคม ค.ศ.2018)
       ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Click

  โครงการรณรงค์ ส่งเสริมเยาวชนอ่านพระคัมภีร์ประจำวัน
     เผยแพร่ ทาง http://youth.cbct.net