"โครงการ KOINONIA"

  กลุ่ม KOINONIA คือใคร? ชื่อกลุ่ม KOINONIA เป็นชื่อที่เปลี่ยนมาจากกลุ่ม FIAT  "FIAT" เป็นคำที่ย่อมาจาก Friendship In Asia for Teenagers
  FIAT เป็นกิจกรรมที่ได้รับการริเริ่มโดยฝ่ายงานเยาวชน ของสังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน
  แบ่งปันความรักและรับใช้เพื่อนพี่น้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อนเยาวชนที่อยู่ในที่ห่างไกลและอาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารและยากลำบาก โดยกิจกรรม
  ส่งเสริมให้เยาวชนร่วมกันสร้างสะพานเชื่อมความ สัมพันธ์ เพื่อเรียนรู้ ทำความเข้าใจกัน ทั้งวัฒนธรรม ภาษา และสร้างเป็นหนึ่งเดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน
  จึงทำให้รูปแบบกิจกรรมนั้นจะเน้นการสร้างมิตรภาพ การทำงานเมตตากิจและทำงานพัฒนาชุมชนร่วมกันระหว่างเยาวชนเกาหลีและเยาวชนที่ร่วมโครงการ
  โดยความร่วมมือและความช่วยเหลือของชาวบ้านในท้องถิ่นที่เข้าไปสัมผัสชีวิต อีกทั้ง เยาวชนจะร่วมกันไตร่ตรองชีวิตและประสบการณ์โดยมีศีลศักดิ์สิทธิ์
  และพระวาจาของพระเจ้าเป็นศูนย์กลางของกิจกรรม  FIAT ได้รับการริเริ่มเมื่อเดือนธันวาคม ปี ค.ศ. 2009 และเริ่มเดินทางออกไปทำกิจกรรมในประเทศต่างๆ ครั้งละ 10-12 วัน และในปี 2018 ได้มีการจัด
  กิจกรรมขึ้นในประเทศเวียดนาม และประเทศไทย ณ สังฆมณฑลเชียงใหม่ ซึ่งกิจกรรมแต่ละครั้งจะมีกระบวนการ / รูปแบบกิจกรรม ดังต่อไปนี้
  1. เยาวชนที่เข้าร่วมกิจกรรมจะสร้างมิตรภาพด้วยการเขียนจดหมายถึงกัน 1-2 ฉบับก่อนการเดินทาง
  2. เยาวชนเกาหลีพบปะกับผู้ใหญ่ในท้องถิ่น เพื่อเคารพ คำนับ และขอบพระคุณผู้ใหญ่ และเพื่อเรียนรู้ภาพรวมของท้องถิ่น รวมทั้งวัฒนธรรมต่างๆ ของ
       ท้องถิ่นที่ไปจัดกิจกรรม
  3. เยาวชนของทั้งสองประเทศพบปะกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และใช้ชีวิต ทำงาน ด้วยกัน เพื่อเรียนรู้จักซึ่งกันและกัน ปรับตัวเข้าหากัน และแลกเปลี่ยน
       ประสบการณ์ที่เรียนรู้ร่วมกัน
  4. เยาวชนร่วมกันสร้างสะพานความสัมพันธ์หนึ่งเดียว ผ่านทางพิธีกรรม บทเพลง การทำงาน จิตอาสาร่วมกัน การไตร่ตรองประสบการณ์ และกิจกรรม
       นันทนาการ
  5. เมื่อจบกิจกรรมทั้งหมด ในวันสุดท้ายเยาวชนเกาหลีจะเข้าเงียบหนึ่งวัน เพื่อไตร่ตรองประสบการณ์ ก่อนกลับบ้าน  ปี 2018 นี้ น้อง ๆ เยาวชน 23 คนจากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประกอบด้วย พระสงฆ์ 1 องค์ ผู้นำเยาวชนชาย 1 คน ผู้นำเยาวชนหญิง 1 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) ชาย 8 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) หญิง 12 คน ได้เดินทางมาที่เขตแพร่ธรรมแม่ปอน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันอาทิตย์
  ที่ 7 – วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018 โดยมีผู้ประสานงาน และน้อง ๆ เยาวชนจากประเทศไทย 24 คน ได้แก่ พี่ตุ้ม (คุณพัชรา ชนวัฒน์) เจ้าหน้าที่ แผนก
  เยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศิลป์ คุณพ่อจิตตาธิการ และคุณยุทธชัย เงินหล้า
  เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้ประสานงานของ ทีมแม่ปอน 1 คน เยาวชนจากศูนย์แม่ปอน 20 คน แบ่งเป็น เยาวชนชาย 13 คน
  เยาวชนหญิง 7 คน  หลังจากการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันของน้องๆ  เยาวชน สรุปผลที่ได้รับ มีดังต่อไปนี้
  1. มิตรภาพระหว่างเยาวชนเกาหลี ทีมงานเกาหลี กับเยาวชนแม่ปอน ทีมงานศูนย์เยาวชนเชียงใหม่ ศูนย์แม่ปอน และแผนกเยาวชน สภาพระสังฆราช
       แน่นแฟ้นมาก ทุกคนประทับใจและประสงค์จะติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง
  2. ทำให้เข้าใจกันมากขึ้น ในความแตกต่างทั้งภาษา วัฒนธรรม วิถีชีวิต โดยเฉพาะเยาวชนเกาหลีที่ได้สัมผัสชีวิตที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยคุณค่า และ
       จิตตารมณ์แห่งความรัก ความห่วงใยที่เขาได้รับ สะท้อนให้เห็นว่าเขาออกจากตัวเอง ออกจากปัจเจกไปสู่การเอาใจใส่ การห่วงใย และใส่ใจผู้อื่นมากขึ้น
  3. การทำงานจิตอาสา ช่วยให้เขาเติบโต และเรียนรู้ถึงคุณค่าในตนเอง ที่เขาได้แบ่งปันให้ผู้อื่น เรียนรู้การทำงานและศักยภาพของตนเองว่าสามารถ
       แบ่งปันให้ผู้อื่นได้
  4. ความเชื่อ ความศรัทธาของเยาวชน ได้รับการตอกย้ำและมีความเข้มแข็งมากขึ้น เมื่อเยาวชนเกาหลีได้เห็นตารางชีวิตของเด็กๆ ที่ศูนย์แม่ปอนว่ามี
       ความศรัทธา ทำงาน เรียนหนังสือ เล่นกีฬา ภาวนา ตารางชีวิตที่มีพระเจ้าอยู่ในชีวิต พวกเขารู้สึกประทับใจ และเฝ้ามองว่าเด็กๆ ที่ศูนย์แม่ปอน ใช้ชีวิต
       แบบนี้ได้อย่างไร ขณะเดียวกันพวกเขาก็ประทับกับความเรียบง่าย การพบพระเจ้าในความขัดสน ไม่มีไฟฟ้าใช้ ไม่ไฟฟ้าในขณะร่วมมิสซา และที่เขา
       ประทับใจคือ มิสซาวันอาทิตย์กับชาวบ้านในหมู่บ้าน แม้จะเป็นภาษาปกาเกอะญอที่เขาไม่เข้าใจ แต่เขาประทับใจมาก และสัมผัสถึงความรัก และหัวใจ
       ที่สรรเสริญพระเจ้าอย่างจริงใจของชาวบ้าน  สุดท้าย “ขอบคุณพระเป็นเจ้า สำหรับรางวัลชีวิตที่ทรงประทานให้” แม้อากาศจะเย็นยะเยือก ฝนจะตกตลอดสามวัน แต่ไออุ่นแห่งรัก เอาใจใส่ ห่วงใย
  ยังคงติดตรึง เสียงของชาวบ้านว่า กลับมาอีกนะ กลับมาอีกนะ ... ยังคงก้องดังอยู่ ... ขอบคุณสำหรับความรักที่มอบให้ ขอพระเจ้าปกป้องทุกคน ทั้งชาวบ้าน
  เด็กๆ เกาหลี-แม่ปอน พี่เลี้ยง และคุณพ่อทุกๆ คน”...