สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน

   สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ.2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
และสัตหีบ โดยในปีนี้ ค.ศ.2018 ทางแผนกเยาวชนฯ จะร่วมกันติดตาม แผนอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักรคาทอลิกใน
ประเทศไทย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยเฉพาะในข้อที่ 21 “เยาวชน ผู้จาริกประกาศความเชื่อ” และร่วมกันวางแผนดำเนินงานการรำลึก 350 ปี
มิสซังสยาม รวมถึงการปรึกษาหารือ สำรวจสถานที่จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 อีกทั้งเป็นโอกาสเสริมสร้างมิตรภาพ เครือข่าย และประสาน
ความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างผู้ร่วมงานอภิบาลเด็กและเยาวชน โดยใช้หัวข้อพระวรสาร “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)     วันที่ 2 พฤษภาคม 2018 มิสซาเปิดการสัมมน่าโดยคุณพ่อสานิตย์ พลมาก ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน เป็นประธานในพิธี ช่วงบ่ายมีการประชุมคณะกรรมการ
     อำนวยการ สมัยวิสามัญ และประชุมเตรียมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 34 ณ สังฆมณฑลจันทบุรี จากนั้น ช่วงค่ำฟังการแบ่งปันเกี่ยวกับ
     Pre-Synod จากนางสาวอภิญญา หิรัญญะเวช (ธัญ)     วันที่ 3 พฤษภาคม จิตตาภิบาลและทีมผู้ประสานงาน เตรียมเดินทางไปพักที่ฐานทัพเรือ สัตหีบ จากนั้น รับประทานอาหารเช้าีร่วมกัน จากนั้น เดินทางไปพัทยา
     เรียนรู้งานอภิบาลด้านสังคม (เตรียมค่ายผู้นำเยาวชนฯ ครั้งที่ 35) รับประทานอาหารเที่ยง และร่วมมิสซา ที่วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ โดยคุณพ่อธินากร
     ดำรงอุษาศีล เป็นประธาน จากนั้น พักผ่อนร่วมกันที่ชายหาดสัตหีบ และสังสรรค์ รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน     วันที่ 4 พฤษภาคม 2018 อาหารเช้าพร้อมกัน ณ วัดแม่พระลูกประคำ สัตหีบ จากนั้น ร่วมมิสซา โดยคุณพ่อดลฐิศักดิ์ ฉัตรบรรยงค์ เป็นประธาน หลังมิสซามีพิธี
     ขอบคุณคุณพ่อดลฐิศกดิ์ ที่จะพ้นจากตำแหน่งจิตตาภิบาลเยาวชน สังฆมณฑลสุราษฎร์ธานี จากนั้นเดินทางไปฐานทัพเรือสัตหีบเพื่อทดลองฝึกปฏิบัติการ
     หลังจากการฝึกมีการประเมินผลการฝึกปฏิบัติ และรับประทานอาหารเที่ยงพร้อมกัน จากนั้นแยกย้ายกันกลับสังฆมณฑลของตน