หัวข้ออบรมกิจกรรมเยาวชนระดับชาติ

    สมเด็จพระสันตะปาปาฟรังซิสฯ ทรงมอบหัวข้อพระวาจาเพื่องานอภิบาลเด็กและเยาวชน
       ต่อเนื่อง 3 ปี ดังนี้...

        ค.ศ.2017 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 32
            
  พระผู้ทรงสรรพานุภาพทรงกระทำกิจการยิ่งใหญ่สำหรับข้าพเจ้า
             พระนามของพระองค์ศักดิ์สิทธิ์ (ลก.1.49)

      ค.ศ.2018 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 33
          
  “มารีย์ อย่ากลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)

        ค.ศ.2019 วันเยาวชนโลกครั้งที่ 34 ประเทศปานามา
            
  “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด”(ลก.1.38)

  กิจกรรมเยาวชนระดับชาติประจำปี 2018

    ประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำป
      
  ครั้งที่ 42 ปี ค.ศ. 2018 / พ.ศ. 2561 จัดขึ้นในระหว่างวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ถึง วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน
       ค.ศ.2018 ณ ศูนย์ประชุมมหาไถ่ พัทยา จ.ชลบุรี โดยมีจิตตาภิบาลและผู้ทำงานอภิบาลเยาวชนจากทั่วประเทศเข้าร่วม
       37 ท่าน โดยเริ่มจากการประชุมคณะกรรมการบริหารฯ และรายงานสถานะทางการเงินของแผนกเยาวชนฯ จากนั้นมีการ
       แบ่งปันผลการดำเนินงานอภิบาลเด็กและเยาวชนจากสังฆมณฑล + 9 องค์กรสมาชิก ทั้งผลสัมฤทธิ์ ปัญหาอุปสรรค เพื่อ
       หาแนวทางแก้ไขต่อไป รวมถึงการพิจารณาแผนงานอภิบาลเด็กและเยาวชนในปีค.ศ.2019 ร่วมกัน นอกจากนี้ยังเป็น
       โอกาสดีที่เราจะได้มีโอกาสพักผ่อน ร่วมกิจกรรมกระชับมิตรดุจครอบครัวเดียวกัน       ** ประมวลภาพการประชุมคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน สมัยสามัญประจำปี
   ครั้งที่ 42 ปี ค.ศ. 2018 / พ.ศ. 2561    ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 รวมถึงงานเฉลิมฉลอง 40 ปีเยาวชนสังฆมณฑล
       จันทบุรี จึงจัดร่วมกันเป็น “งานชุมนุมเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35” ระหว่างวันจันทร์ที่ 15 – วันศุกร์ที่ 19
       ตุลาคม ค.ศ.2018 ที่ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรีและโรงเรียนดาราสมุทร อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี  ในหัวข้อ  “In to the
       deep” ภายใต้พระวาจา “จงแล่นเรือออกไปที่ลึก และหย่อนอวนลงจับปลาเถิด” (ลก.5:4)  
      


    
  สารวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2018 โดย ฯพณฯ ซิลวีโอ สิริพงษ์ จรัสศรี
       ประธานคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน


                                                                                                      
     สารวันเยาวชนแห่งชาติ 20 กันยายน 2018 โดยคุณพ่อสานิตย์ พลมาก
       ผู้อำนวยการแผนกเยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส


                                                                                                                              

    
  สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน จัดขึ้นระหว่างวันที่ วันพุธที่ 2 – วันศุกร์ที่ 4
         พฤษภาคม ค.ศ.2018 ณ ศูนย์สังฆมณฑลจันทบุรี อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และสัตหีบ โดยในปีนี้ ค.ศ.2018 ทาง
         แผนกเยาวชนฯ จะร่วมกันติดตาม แผนอภิบาลและประกาศข่าวดีใหม่ ตามกฤษฎีกาสมัชชาใหญ่ของพระศาสนจักร
         คาทอลิกในประเทศไทย “ศิษย์พระคริสต์เจริญชีวิตประกาศข่าวดีใหม่” โดยเฉพาะในข้อที่ 21 “เยาวชน ผู้จาริก
         ประกาศความเชื่อ” และร่วมกันวางแผนดำเนินงานการรำลึก 350 ปี มิสซังสยาม รวมถึงการปรึกษาหารือ สำรวจ
         สถานที่จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 35 อีกทั้งเป็นโอกาสเสริมสร้างมิตรภาพ เครือข่าย และ
         ประสานความร่วมมืออันดีต่อกันระหว่างผู้ร่วมงานอภิบาลเด็กและเยาวชน โดยใช้หัวข้อพระวรสาร “มารีย์ อย่า
         กลัวเลย ท่านเป็นผู้ที่พระเจ้าโปรดปราน" (ลก.1.30)    
  ร่วมอธิษฐานภาวนาแบบเทเซ่   ในวันอังคารที่ 1 พฤษภาคม เวลา 17.00 น.
         สภาคริสตจักรลูเธอร์แรนในประเทศไทย (สลท.) 1188 ซอยเริ่มเจริญ ถนนสุขุมวิท 50 พระโขนง
         คลองเตย กรุงเทพฯ 10260 มีผู้สนใจเข้าร่วมการภาวนาครั้งนี้ 30 คนโดยประมาณ   
  โครงการ “KOINONIA”
         ณ เขตแพร่ธรรมแม่ปอน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ระหว่างวันอาทิตย์ที่ 7 – วันอังคารที่ 16 มกราคม 2018
         โดยมีน้อง ๆ เยาวชน 23 คนจากสังฆมณฑลเตจอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ประกอบด้วย พระสงฆ์ 1 องค์
         ผู้นำเยาวชนชาย 1 คน ผู้นำเยาวชนหญิง 1 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) ชาย 8 คน เยาวชน (ระดับมัธยม) หญิง 12 คน
         และ มีผู้ประสานงาน และน้อง ๆ เยาวชนจากประเทศไทย 24 คน ได้แก่ พี่ตุ้ม (คุณพัชรา ชนวัฒน์) เจ้าหน้าที่ แผนก
         เยาวชน คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส สภาพระสังฆราชคาทอลิกฯ คุณพ่อธินากร ดำรงอุษาศิลป
         คุณพ่อจิตตาธิการ และคุณยุทธชัย เงินหล้า เจ้าหน้าที่ ศูนย์ประสานงานเยาวชน สังฆมณฑลเชียงใหม่ ผู้ประสานงาน
         ของทีมแม่ปอน 1 คน เยาวชนจากศูนย์แม่ปอน 20 คน แบ่งเป็น เยาวชนชาย 13 คน เยาวชนหญิง 7 คน  รวมทั้งหมด
         47 คน   
                            

   
  จดหมายของพระสันตะปาปาฟรังซิสถึงเยาวชน
         ในโอกาสนำเสนอร่างเอกสารสำหรับการประชุมซีโนดสมัยสามัญครั้งที่ 15
         เยาวชนที่รัก
         พ่อมีความยินดีที่จะประกาศแก่พวกเธอ ว่าใน เดือนตุลาคม 2018 จะมีการประชุมซีโนดของพระสังฆราช
         ในหัวข้อ “เยาวชน ความเชื่อและการแสวงหากระแสเรียก” พ่อหวังว่าพวกเธอจะเป็นศูนย์กลางของความสนใจ
         เพราะว่าพ่อมีพวกเธออยู่ในหัวใจ ในวันนี้ได้มีการนำเสนอร่างเอกสาร ซึ่งพ่อฝากกับพวกเธอไว้ให้เป็นดัง “เข็มทิศ”
         ในการประชุมครั้งนี้