“ค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่36” ณ อัครสังฆมณฑลกรุงเทพ จัดขึ้นระหว่างวันพุธที่ 9 – วันอาทิตย์ที่ 13 ตุลาคม ค.ศ.2019 แผนกเยาวชน
             อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ร่วมกับ คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน จัดค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติครั้งที่ 36 โดยจัด
             ขึ้นที่อัครสังฆมณฑลกรุงเทพฯ ณ ศูนย์ฝึกอบรมงานอภิบาลบ้านผู้หว่าน อ.สามพราน จ.นครปฐม เพื่อร่วมเฉลิมฉลอง 350 ปีมิสซังสยาม ภายใต้พระวรสาร
           “ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่าน” (ลก.1.38) แบ่งปันกิจกรรมค่ายฯ โดย...นู๋นุ้ย                                       ประมวลภาพกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36  
                                       ติดตามบรรยากาศกิจกรรมค่ายผู้นำเยาวชนคาทอลิกระดับชาติ ครั้งที่ 36