สัมมนาจิตตาภิบาลและทีมประสานงานเยาวชน 2019
จัดโดยคณะกรรมการคาทอลิกเพื่อคริสตชนฆราวาส แผนกเยาวชน
จัดเพื่อผู้ทำงานอภิบาลเด็กและเยาวชนทั่วประเทศไทย
 เมื่อวันที่ 16 – 18 พฤษภาคม 2019  ที่บ้านผู้หว่าน สามพราน นครปฐม