วันเยาวชนโลก 2019 ครั้งที่ 34
ณ ประเทศปานามา ระหว่างวันที่ 22 – 27 มกราคม คศ. 2019
ภายใต้พระวาจา "ข้าพเจ้าเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า
       ขอให้เป็นไปกับข้าพเจ้าตามวาจาของท่านเถิด” (ลก 1.38)