บอกความรักพระองค์ให้โลกรู้

บอกความรัีกพระองค์ให้โลกรู้

ดุจสายธารและแสงสว่าง

ด้วยคำภาวนา

เยาวชน

รักที่ยิ่งใหญ่

ผู้นำสันติ

ด้วยรักของพวกเรา

เพื่อสันติ